Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.

B

Bačkis Audrys Juozas

Bačkis Audrys Juozas (g. 1937 02 01). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. Studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Nuo 1961 m. kunigas. Kurį laiką gyveno JAV. Grįžęs į Romą, įstojo į Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kur buvo rengiami kunig...

Bačkis Stasys Antanas

Bačkis Stasys Antanas (1906 02 10–2000). Lietuvių diplomatas. 1928–1930 m. studijavo Paryžiaus universitete. Po 1930 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Dalyvavo steigiant Tarptautinės teisės mokslų draugiją Kaune 1932 m. 1937...

Bagdonas Juozas

Bagdonas Juozas, Bagdonavičius Juozas (1866 04 06–1956 06 08). Gydytojas, visuomenės veikėjas, publicistas. 1889–91 m., studijuodamas Maskvoje, dalyvavo lietuvių studentų draugijų veikloje. Iki 1889 m. dirbo gydytoju Naumiestyje (dab. Kudirkos Naumiesti...

Bagdonavičius Antanas

Bagdonavičius Antanas (g. 1938 06 15). Sportininkas, irkluotojas. 1960–1968 m. SSRS čempionas. Laimėjo I (1961, 1965, 1967) ir II (1963, 1964) vietas Europos čempionatuose, 1962 ir 1966 m. – II vietą pasaulio akademinio irklavimo čempionatuose. 1960, 196...

Balčikonis

Balčikonis Juozas (1885 03 24–1969 02 05). Lietuvių kalbininkas. 1924–1931 m. dėstė Kauno, 1944–1960 m. – Vilniaus universitetuose. 1944–1952 m. buvo Lietuvių kalbos instituto direktorius. Prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos norminimo. Rinko gyvosios li...

Balčiūnienė

Balčiūnienė Irena. Lietuvių antropologė, profesorė, habilituota daktarė. 1964 m. baigė Kauno medicinos institutą, nuo 1973 m. dėsto Vilniaus universitete. 1981 m. sudarė lietuvių odontologinį žemėlapį, aprašė lietuvių odontologinio tipo istoriją, tyr...

Balinskis Michailas

Balinskis Michailas, Balinskis Mykolas (1794 08 14–1864 01 03). Istorikas, publicistas. Kartu su Joachimu Leleveliu buvo žurnalo „Tygodnik Wilenski“ kūrėjas ir redaktorius. Priklausė Nenaudėlių (šubravcų) draugijai, slapyvardžiu Aušlavis bendradarbavo š...

Baltrušaitis Jurgis

Baltrušaitis Jurgis (1873 05 02–1944 01 03). Poetas simbolistas, diplomatas. Rašė lietuvių ir rusų kalbomis. 1922–1939 m. Lietuvos neprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras SSRS, nuo 1939 m. Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas. Išleido eilė...

Baltušis-žemaitis

Baltušis-žemaitis Feliksas (1897 11 30–1957 06 01). Sovietinis lietuvių karo veikėjas, generolas majoras. 1918–1919 m. Lietuvoje vadovavo Raudonosios armijos daliniams. Vėliau – sovietų Rusijos karininkas. 1935–1940 m. dėstė Frunzės, 1943–1954 m. – V...

Balutis

Balutis Bronius Kazys (1879 12 29–1967 12 30). Lietuvos visuomenės veikėjas, diplomatas. 1905–1919 m. gyveno JAV, buvo laikraščio „Lietuva“ redaktorius (1912–1919). Nuo 1920 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, dalyvavo daugelyje Lietuvos delega...

Baranauskas Antanas

Baranauskas Antanas (1835 01 17–1902 11 26). Poetas, kalbininkas, katalikų vyskupas. 1862 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją, studijavo Miuncheno, Romos, Leveno universitetuose. 1866–84 m. Kauno kunigų seminarijos profesorius, nuo 1885 m. žemaičių...

Baranovas Eduardas

Baranovas Eduardas (1811–1884). Grafas, nuo 1866 m. Pabaltijo gubernijų generalgubernatorius. Nuo 1881 m. – Valstybės tarybos ekonomikos departamento pirmininkas.

Bardauskienė Vilhelmina

Bardauskienė Vilhelmina (g. 1953 06 15). Sportininkė, lengvaatletė. šuolio į tolį SSRS (1978) ir Europos (1978) čempionė. Pirmoji moteris pasaulyje, nušokusi į tolį 7 metrus. Nuo 1983 m. trenerė.

Basanavičius

Basanavičius Jonas. Lietuvių tautinio atgimimo patriarchas, tautosakininkas, istorikas ir archeologas (1851 11 23–1927 02 16). 1879 m. baigė Maskvos universitetą. 1879–1905 m. dirbo gydytoju Bulgarijoje. 1883 m. parengė ir išleido pirmąjį „Aušros“ nu...

Batoras Steponas

Batoras Steponas (1533 09 28–1586 12 12). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1576), 1571–1576 m. Vengrijai priklausomos Transilvanijos vaivada. LDK atstovai Steponą Batorą valdovu pripažino tik po ilgų derybų, kai šis 1576 06 29 spec...

Becenbergeris

Becenbergeris Adalbertas. Vokiečių archeologas, etnografas ir kalbininkas baltistas (1851 04 14–1922 10 31). Nuo 1880 m. Karaliaučiaus universiteto profesorius. Vienas iš Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje steigėjų (1879), nuo 1891 m. vadovavo Pr...

Benediktas Makra

Benediktas Makra (Makros misija). Vengrijos didikas. 1413 m. vykdė diplomatinę misiją, kurios tikslas – išspręsti po Torūnės taikos (1411) kilusį Kryžiuočių ordino ginčą su Lenkija dėl Mazovijos ir su Lietuva dėl žemaitijos sienų. Makra veikė kaip šv. Rom...

Beresnevičius Aleksandras

Beresnevičius Aleksandras (1823 06 16–1902 06 04). Katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas. Nuo 1845 m. Varnių seminarijos profesorius, nuo 1850–53 m. – rektorius. 1860–64 m. Peterburgo kunigų akademijos rektorius. Nuo 1875 m. žemaitijos vyskupijos vald...

Beresnevičius Povilas

Beresnevičius Povilas (1838–1888 02 08). Katalikų bažnyčios veikėjas, kunigas. Dėstė Varnių kunigų seminarijoje, 1871–88 m. Plungės klebonas. Kartu su broliu Antanu Beresnevičiumi išvertė A. Filipeckio veikalą „Ant nedielu apskritu metu pamokslaj“, ku...

Berija

Berija Lavrentijus (1899–1953). SSRS valstybės veikėjas. Nuo 1917 m. dalyvavo bolševikų veikloje. 1938–1953 m. – NKVD komisaras. Nuo 1945 m. – maršalas, nuo 1946 m. – Politbiuro narys. Po Stalino mirties 1953 m. kartu su Malenkovu ir Molotovu bandė paimti v...

Bermontas

Bermontas Pavelas, Avalovas (1877 03 04– po 1941). Rusų karo veikėjas, karininkas. Kovojo baltagvardiečių pusėje. 1919 m. vadovavo bermontininkams. Nuo 1919 m. pabaigos apsigyveno Vokietijoje.

Bertoldas

Bertoldas. Lyvių vyskupas, atvykęs 1196 m., Padauguvio genčių nukariavimą atvirai paskelbė pagrindine vokiečių kolonijos egzistavimo sąlyga. Dėl to specialiai Saksonijoje surinko kryžininkų bei parūpino popiežiaus pritarimą. šitaip Pabaltijyje prasidėjo kryži...

Bibikovas Ilijošius

Bibikovas Ilijošius (1794–1867). Rusijos valstybės veikėjas, generolas. Dalyvavo malšinant 1831 m. sukilimą. 1850–55 m. Vilniaus generalgubernatorius ir mokslo apygardos globėjas.

Bičkauskas

Bičkauskas Egidijus (g. 1955 05 29). Lietuvos valstybės veikėjas. Iki 1989 m. dirbo teisininku, 1989–1990 m. – SSRS liaudies deputatas, po 1990 m. – Lietuvos Seimo narys. 1990–1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Maskvoje ir laikinas...

Bielinis Jurgis

Bielinis Jurgis (1846 03 16–1918 01 16). Kultūros veikėjas, knygnešys. 1885–95 m. dalyvavo Garšvių knygnešių draugijos veikloje, sukūrė nelegalų lietuviškos spaudos platinimo tinklą, kuris aprūpindavo daugiausia Vidurio ir Rytų Lietuvą bei Latviją. Bendr...

Bikšys

Bikšys (Bikšis). XIII a. Deltuvos kunigaikštis. Su Mindaugu, živinbudu, Erdvilu ir kitais Lietuvos kunigaikščiais pasirašė taikos sutartį su Haliču-Volyne.

Biliūnas Jonas

Biliūnas Jonas (1879 04 11–1907 12 08). Lietuvių rašytojas. Studijavo Tartu, Leipcigo, Ciūricho universitetuose mediciną ir literatūrą. Dalyvavo socialdemokratų veikloje, bendradarbiavo socialdemokratų laikraščiuose „Draugas“, „Darbininkų balsas“. Rašė lyrin...

Birutė

Birutė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona. Viduramžių šaltiniai tik trumpai užsimena apie šią moterį. Romantišką istoriją apie gražiąją vaidilutę, kunigaikščio parsivežtą iš Palangos į Trakus, pasakoja XVI a. pradžios Lietuvos metraščiai. čia nu...

Biržiška Mykolas

Biržiška Mykolas (1882 08 24–1962 08 24). Visuomenės veikėjas, literatūros istorikas. Studijavo Maskvos universitete. Dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje, buvo šios partijos narys. 1910–11 m. buvo socialdemokratų laikraščio „Visuomenė“ r...

Biržiška Vaclovas

Biržiška Vaclovas (1884 12 02–1956 01 02). Bibliografas, kultūros istorikas. Peterburgo universitete studijavo teisę. Dalyvavo lietuvių studentų socialdemokratų veikloje. Dirbo advokatu Vilniuje ir šiauliuose. 1918 m. Maskvoje dirbo Lietuvos reikalų k...

Bizauskas

Bizauskas Kazys (1892 02 15–1941 06 26). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. 1917–1920 m. Lietuvos Tarybos narys. 1919 m. dalyvavo steigiant Lietuvos ūkio banką. Dalyvavo Lietuvos delegacijos derybose su Sovietų Rusija, buvo šios delegacijos generalin...

Blavatskaja

Blavatskaja Jelena (1831–1891). Teosofijos judėjimo pradininkė. Keliavo po Indiją ir Tibetą. Dėl Rytų filosofijos įtakos 1875 m. Niujorke įsteigė Teosofų draugiją. Teigė, kad teosofų mokymą jai perteikė paslaptingi mokytojai – mahatmos....

Bobelis

Bobelis Kazys (g. 1923). Lietuvos visuomenės veikėjas, medikas. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas. Iki 1992 m. gyveno JAV. 1972–1992 m. – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas. Nuo 1992 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys....

Bociarskis Dominikas

Bociarskis Dominikas (1836–1914). Visuomenės veikėjas. Mokytojavo Varnių kunigų seminarijoje. Rengiant baudžiavos panaikinimą, dirbo šiaulių apskrities taikos tarpininko valstiečių reikalams pavaduotoju. 1863 m. suimtas, ištremtas į Sibirą. Po 1868 m. gyv...

Bogušas

Bogušas Ksaveras. Kunigas, švietimo veikėjas ir publicistas (1746 01 01–1820 04 04). Studijavo Vilniaus universitete ir Romoje. 1773–1780 m. buvo LDK rūmų iždininko, ekonomijų valdytojo A. Tyzenhauzo sekretorius, 1780–1782 m. – Lietuvos civilinio trib...

Bojanus Liudvigas Heinrichas

Bojanus Liudvikas Heinrichas (1776 07 16–1827 04 02), anatomas, zoologas. Lyginamosios anatomijos pradininkas Lietuvoje. 1804–24 m. profesoriavo Vilniaus universitete, dėstė veterinariją, lyginamąją anatomiją. 1923 m. įsteigė Vilniaus veterinarijos felčerių mo...

Boleslovas II

Boleslovas II (mirė 1313). Polocko, o vėliau ir visos Mazovijos kunigaikštis. Nepajėgdamas kovoti su lietuviais, 1279 m. vedė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Traidenio dukrą Gaudemundą, pakrikštytą Sofijos vardu.

Bona Sforca

Bona Sforca (1494 02 02 Vidževane (Italija)–1557 11 20 Baruje (Italija)). Lenkijos karalienė (nuo 1518), antroji Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus žygimanto Senojo žmona. Siekdama užtikrinti sostą savo vaikams ir stiprinti karaliaus ...

Borealis

Borealis. Antrasis holoceno klimatinis periodas (7000 ir 6000 m. pr. Kr.).

Borisevičius

Borisevičius Vincentas (1887 11 23–1946 11 18). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas. 1909 m. baigė Seinų kunigų seminariją, iki 1910 m. studijavo Friburgo universitete šveicarijoje. 1910 m. įšventintas į kunigus, dirbo Kalvarijos parapijos vika...

Boruta

Boruta Jonas Algimantas (g. 1944 10 11). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, mokslininkas. Telšių vyskupas (nuo 2001). Fizikos mokslų daktaras. Lietuvių katalikų mokslų akademijos prezidentas. Dėsto Vilniaus universiteto istorijos fakultete, docentas (...

Branickis

Branickis Jonas Klemensas (1689–1771). Nuo 1728 m. lenkų artilerijos generolas, nuo 1735 m. Lenkijos kariuomenės lauko etmonas, nuo 1752 m. didysis etmonas.

Brazauskas

Brazauskas Algirdas Mykolas (g. 1932 09 22). Lietuvos valstybės veikėjas. 1956 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus specialybę. 1965–1967 m. – Lietuvos SSR Statybos medžiagų pramonės ministras. Nuo 1967 m. – Valstybės plano komiteto p...

Brazdžionis Bernardas

Brazdžionis Bernardas (1907 02 14–2002 07 11). Poetas. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinius „Amžinas žydas“ (1931), „Krintančios žvaigždės“ (1933), „ženklai ir stebuklai“ (1936), „Per pasaulį keliauja žmogus“ (1943) ir kt. Eilėraščiuose ...

Bretkūnas

Bretkūnas (Bretkis, Bretkė) Jonas (1536–1602 10 01?). Lietuvių raštijos pradininkas. Mokėsi Karaliaučiaus (1555–1556) ir Vitenbergo (1556–1561) universitetuose. 1562–1587 m. kunigavo Labguvoje (dab. Poleskas) ir Karaliaučiuje. Domėjosi etnografija, pa...

Brežnevas

Brežnevas Leonidas (1906–1982). SSRS valstybės, komunistų partijos veikėjas, ilgametis (1964–1982) valstybės vadovas. Jo valdymo laikotarpis vadinamas „sąstingiu“, kadangi vyravo stabilumas, bet kokių permainų vengimas.

Brunonas

šv. Bonifacas (Brunonas) (apie 974–1009). Kilęs iš kilmingos šeimos Saksonijoje. Mokėsi Magdeburgo katedros mokykloje. 994 m. imperatorius Otonas III pasirinko jį savo kapelionu. 997 m. Brunonas įstojo į šv. Aleksijaus vienuolyną Romoje. Popiežiaus įšventintas ...

Brutenis

Brutenis (Prutenis). Legendinis vyriausiasis prūsų šventikas (VI a.). Kartu su jaunesniuoju broliu Videvučiu ivykdė religinę reformą: Brutenis įvedė krivių krivaičio instituciją, įtvirtino trijų vyriausiųjų dievų kultą, iš dievų panteono pašalino moteriškąs...

Bržostovskis

Bržostovskis Konstantinas Kazimieras. (1644–1722 10 24). Vilniaus vyskupas (nuo 1687). Pagarsėjo kova su Lietuvos etmonu Sapiega. 1692 m., šiam apgyvendinus kariuomenę dvasininkų dvaruose, Bžostovskis iškėlė Respublikos seime Sapiegai bylą. 1694 m. eks...

Budnas

Budnas Simonas (1530–1593 01 13). Reformacijos veikėjas, humanistas. Nuo 1558 m. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios katekistas, nuo 1560 m. Mikalojaus Radvilos Juodojo ir J. Kiškos dvarų pamokslininkas. XVI a. 7 deš., susiformavus LDK arijonų organizaci...

Būga

Būga Kazimieras. Pirmasis profesionalus lietuvių kalbininkas (1879 11 06–1924 12 02). Studijavo Peterburge, tobulinosi Karaliaučiaus universitete. Dėstė Permės ir Tomsko universitetuose; nuo 1922 m. Lietuvos universiteto Kaune profesorius. K. Būga re...

Bugailiškis

Bugailiškis Peliksas (1883 12 30–1965 10 27). Lietuvių kultūros veikėjas, kraštotyrininkas, teisininkas. žurnalo „Kultūra“ atsakingasis redaktorius (1923–1933) ir vienas iš steigėjų, kraštotyros leidinių „šiaulių metraštis“, „Gimtasai kraštas“ redakto...

Bukša Mykolas

Bukša Mykolas (1869 04 16–1953 03 07). Dirigentas. 1898–1927 m. dirigavo Maskvos, Peterburgo, Ukrainos, Gruzijos miestų muzikiniuose teatruose. 1927 m. grįžo į Lietuvą. Dirigavo Valstybės teatre (nuo 1944 m. Lietuvos operos ir baleto teatras). Nuo 1944 m...

Bulota Kęstutis

Bulota Kęstutis (g. 1896 11 16). Sportininkas, čiuožėjas, diplomatas, inžinierius. Daugelio sporto šakų pradininkas Lietuvoje. 1917 m. laimėjo Talino dviračių meistro titulą. 1922 m. Lietuvos dviračių lenktynių meistras. Dalyvavo 1928m. žiemos olimpi...

Burba Aleksandras

Burba Aleksandras (1854 10 30–1898 03 27). Literatas, visuomenės veikėjas. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, buvo kunigu žasliuose, Vidiškiuose, Labanore. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, rinko tautosaką. 1889 m. išvyko į JAV. 1889 m. Plimute buvo pirmojo...

Bušas

Bušas Džordžas (g. 1924 06 12). JAV valstybės veikėjas. Respublikonas. 41-asis JAV prezidentas (1989–1993). 1975-1977 m. – CžV direktorius.

Butautas

Butautas (mirė 1380 05 07 Prahoje). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus. 1365 m., kai Kęstutis su Algirdu išvyko į Voluinę padėti broliui Liubartui kovoti su puolančia Lenkijos karaliaus Kazimiero kariuomene, mėgino atimti iš Algirdo didžio...

Butiegeidis

Butiegeidis (mirė apie 1290). Lietuvos didysis kunigaikštis, Skalmanto sūnus. 1285 m. pradėjo valdyti po Daumanto žūties. Apie tiesioginius palikuonis žinių nėra. Spėjama, kad valdė drauge su broliu Butvydu Pukuveru.

Butrimas

Butrimas Adomas. Lietuvių archeologas, humanitarinių mokslų daktaras. 1978 m. baigė Vilniaus universitetą. Mokslinių tyrinėjimų sritys – akmens amžius, mezolitinė ir neolitinė Nemuno ir Narvos kultūros; Virvelinės ir Pamarių kultūrų gyventojų materia...

Butvydas

Butvydas Pukuveras. (mirė 1294 ar 1295). XIII a. pabaigos Lietuvos kunigaikštis. Istoriko J. Ochmanskio nuomone, buvo Gediminaičių dinastijos pradininko Skalmanto sūnus. Manoma, kad nuo 1283 m. valdė su broliu Butigeidžiu. šiam mirus (po 1289), tapo Li...