Home / Asmenybės / B / Bačkis Audrys Juozas

Bačkis Audrys Juozas

Bačkis Audrys Juozas (g. 1937 02 01). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. Studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Nuo 1961 m. kunigas. Kurį laiką gyveno JAV. Grįžęs į Romą, įstojo į Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kur buvo rengiami kunigai diplomatinei šventojo Sosto tarnybai. Kartu Popiežiškajame Laterano universitete studijavo bažnytinę teisę ir įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. 1964 m. pradėjo diplomatinę tarnybą. Buvo Apaštalų Sosto nunciatūros sekretoriumi Filipinuose (1964–1965), Kosta Rikoje (1965–1967), Turkijoje (1968–1970) ir Nigerijoje (1970–1973). Vėliau dirbo Vatikano valstybės sekretoriate Bažnyčios viešųjų užsienio reikalų taryboje, sprendžiančioje tarptautinių organizacijų, taikos ir nusiginklavimo klausimus. Kaip Vatikano delegacijos narys, 1975 m. dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijoje Vienoje. Konferencija buvo skirta tarptautinių organizacijų santykiams svarstyti. 1979 m. paskirtas Bažnyčios viešųjų užsienio reikalų tarybos vicesekretoriumi ir pakeltas tikruoju Apaštalų Sosto prelatu. Nuo 1988 m. – vyskupas. Tais pačiais metais pakeltas arkivyskupu ir paskirtas nuncijumi Olandijoje. Nuo 1991 12 24 – Vilniaus arkivyskupas metropolitas. 1993–1990 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1999 m. išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininku. 2001 02 21 pakeltas kardinolu.