D

Dalevskis Aleksandras

Dalevskis Aleksandras (1827–1862). Visuomenės veikėjas. Kartus su broliu Pranciškumi Dalevskiu 1846 m. įkūrė Lietuvos jaunimo brolybės sąjungą. 1849 m. nubaustas katorgos darbais, 1858 m. grįžo į Lietuvą.

Dalevskis Pranciškus

Dalevskis Pranciškus (1825–1904 04). 1863 m. sukilimo dalyvis, visuomenės veikėjas. Su broliu Aleksandru Dalevskiu 1846 m. įkūrė Lietuvos jaunimo brolybės sąjungą. 1849 m. nubaustas katorgos darbais, 1860 m. grįžo į Lietuvą. Dalyvavo 1863 m. sukilime, b...

Dalinkevičius Juozas

Dalinkevičius Juozas (1893 06 13–1980 02 26). Geologas. 1925 m. pradėjo dirbti Kauno universitete. Detalių Lietuvos geologijos tyrimų pradininkas; tyrė devono, karbono, juros, kreidos ir t. t. naudingąsias iškasenas. Parašė monografijų apie Lietuvos kr...

Damelis Jonas

Damelis Jonas (1780–1840 08 30). Dailininkas tapytojas. Nutapė istorinių kompozicijų („Tadas Kosciuška Petropavlovsko tvirtovėje“, „Grįžtanti Napoleono armija Vilniaus rotušės aikštėje“, „Kryžiuočių magistro Ulricho fon Jungingeno mirtis ties žalgiriu“ ir ...

Dangerutis

Dangerutis (Daugerutis). XIII a. pradžios lietuvių kunigaikštis. Veikiausiai vienas iš vyresniųjų lietuvių žemių konfederacijos kunigaikščių. Jo valdos turbūt buvo pietinėje ar rytinėje Lietuvos dalyje. 1213 m. sudarė sąjungą su Novgorodo kunigaikščiu Msti...

Danilas

Danilas (apie 1201–1264). Haličo kunigakštis. 1235 m. užgrobė Kijevą ir kartu su broliu Vasilku valdė didžiąją Ukrainos dalį. Siaubė jotvingių žemes. Pasinaudojęs Tautvilo, Edivydo ir Vykinto kova su Mindaugu, bandė užimti Juodąją Rusią. 1254 m. su M...

Danilovičius Ignacijus

Danilovičius Ignacijus, Danilavičius Ignas (1787 07 30–1843 07 12). Teisininkas. 1814–24 m. dėstytojavo Vilniaus universitete. Maskvoje ir Peterburge rinko Lietuvos teisės istorijos medžiagą. 1825–30 m. dėstė Charkovo universitete, gavo daktaro laips...

Daugirdas

Daugirdas Tadas. Lietuvių dailininkas, archeologas, kraštotyrininkas ir literatas (1852 02 27–1919 11 01). Studijavo Peterburgo ir Miuncheno dailės akademijose. 1881–1883 m. tyrinėjo VIII–XI a. Paluknio (Raseinių raj.) kapinyną, 1884–1885 m. II–III a. ...

Dauguvietis Borisas

Dauguvietis Borisas (1885 03 26–1949 07 13). Režisierius, aktorius, dramaturgas. 1910–1913 m. vaidino Peterburge. 1923–1941 m. Kauno Valstybės teatro režisierius ir aktorius, 1935–1936 m. šiaulių dramos teatro režisierius. 1924 m. su K. Glinskiu Kaun...

Daujotas

Daujotas. XIII a. I ketvirčio lietuvių kunigaikštis. Minimas Ipatijaus (Hipatijaus) metraštyje. Vienas iš penkių vyresniųjų kunigaikščių, vadovavusių lietuvių žemių konfederacijai ir 1219 m. sudariusių taiką su Haliču-Volyne. Daujotą ir jo brolį Viliga...

Daukantas

Daukantas Simonas. Lietuvių istorikas, švietėjas (1793 10 28–1864 12 06). 1819 m. įgijo teisės kandidato, o 1822 m. – teisės magistro laipsnį. Nuo 1826 m. dirbo Rygos generalgubernatoriaus raštinėje, 1835–1850 m. Rusijos senate (Sankt Peterburge) studijavo Liet...

Daukša

Daukša Mikalojus. Lietuvių raštijos pradininkas (tarp 1527 ir 1538–1613). Spėjama, kad mokėsi kuriame nors Vakarų Europos universitete. 1570–1572 m. dirbo klebonu Krakėse, vėliau gavo kanaunininko vietą Varniuose. Nuo 1609 m. administravo žemaičių vys...

Daumantas

Daumantas (mirė 1299 05 27). Nalšios kunigaikštis. Su žemaitijos kunigaikščiu Treniota nužudė Mindaugą ir du jo sūnus. įsigalėjus Lietuvoje Mindaugo sūnui Vaišvilkui (Vaišelgai), pabėgo į Pskovą. 1266 m. buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu. Daumanto vadovaujami...

Dausprungas

Dausprungas. XIII a. I pusės vienas iš vyresniųjų lietuvių kunigaikščių. 1219 m. Haličo-Volynės taikos sutartyje minimas kaip vyresnysis Mindaugo brolis. Manoma, kad buvo vedęs žemaitijos kunigaikščio Vykinto seserį ir turėjęs sūnus Tautvilą bei Ediv...

Davainis-Silvestraitis Mečislovas

Davainis-Silvestraitis Mečislovas (1849 04 20–1919 05 31).Tautosakininkas, poetas. Skelbė eilėraščius ir straipsnius lenkų spaudoje, bendradarbiavo lietuvių žurnaluose „Aušra“ , „Varpas“, „šviesa“, „ūkininkas“, „Vilniaus žinios“ ir kt. 1891–96 m. gyve...

Davidas

Davidas Lukas. Vokiečių kronikininkas (apie 1503–1583 04). Iki 1539 m. studijavo Leipcigo universitete. 1541–1549 m. Kulmo vyskupo kancleris, nuo 1550 m. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio rūmų teismo tarėjas. Senosios Prūsijos istoriografas...

Dekanozovas

Dekanozovas Vladimiras (1898–1953). SSRS valstybės veikėjas. 1940–1941 m. – pasiuntinys Berlyne. Vėliau – užsienio reikalų komisaro pavaduotojas. Organizavo Lietuvos įstojimą į SSRS.

Dembovskis

Dembovskis Janas (1869 12 26–1963 09 22). Lenkų mokslininkas, biologas, Lenkijos valstybės veikėjas. 1934–1939 m. dėstė Vilniaus universitete. 1944–1947 m. dirbo Lenkijos atstovybėje Maskvoje, vėliau dėstė Lodzės universitete. 1951–1956 m. – Lenkijos mok...

Dineika Karolis

Dineika Karolis (1898 03 15–1980 08 09). Fizinio lavinimo pedagogas, gydomosios fizkultūros specialistas. Kartu su kitais 1920 m. įkūrė Lietuvos fizinio lavinimo sąjungą, 1922 m. – Lietuvos gimnastikos ir sporto federaciją, buvo jų pirmasis pirmininkas...

Diuloranas Nestoras

Diuloranas Nestoras, Du Laurans Nestoras (mirė 1868). 1863 m. sukilimo dalyvis. 1862–63 m. Lenkijos sukilėlių nacionalinio centro komiteto įgaliotasis komisaras prie Judėjimo komiteto Vilniuje. Atstovavo raudonųjų grupuotei, prasidėjus sukilimui, suartėjo ...

Dlugošas

Dlugošas Janas. Lenkų istorikas (1415–1480 05 19). 1428–1431 m. studijavo Krokuvos universitete, 1439–1455 m. Krokuvos vyskupo Z. Olesnickio sekretorius. 1436 m. paskirtas Krokuvos kanauninku, 1440 m. įšventintas į kunigus, o 1480 m. paskirtas Lvovo arki...

Dmitrijus Donietis

Dmitrijus Donietis (1350 10 12–1389 05 19). Vladimiro ir Maskvos didysis kunigaikštis. 1368 ir 1370 m. apgynė Maskvą nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo puolimų. 1380 m. Kulikovo mūšyje prie Dono jo vadovaujama kariuomenė sutriuškino mongolus-tot...

Dmovskis Romanas

Dmovskis Romanas (1864 08 09–1939 01 02). Lenkų visuomenės veikėjas. 1893 m. drauge su kitais įsteigė Liaudies lygą, iš kurios 1897 m. susikūrė Nacionaldemokratų partija. 1914–18 m. vadovavo lenkų nacionaliniam komitetui. 1919 m. buvo Lenkijos delegatas Pary...

Dobužinskis

Dobužinskis Mstislavas (1875 08 02–1957 11 20). Dailininkas, scenografas. 1918–1923 m. dėstė Peterburgo dailės akademijoje, 1923–1924 m. – Vitebsko dailės technikume. 1925 ir 1929–1939 m. gyveno Lietuvoje. Buvo Valstybės teatro scenografas. 1929–1930 m. dė...

Domaševičius Andrius

Domaševičius Andrius (1865 11 30–1935 03 19). Gydytojas, visuomenės veikėjas. 1890 m. baigė Kijevo universitetą, 1893 m. apsigyveno Vilniuje. Vienas iš žymiausių Lietuvių socialdemokratų grupės ir Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų. 1897 m...

Domeika Aleksandras

Domeika Aleksandras (1804–78). 1855–78 m. Vilniaus gubernijos bajorų vadas. Kovojo prieš baudžiavos panaikinimą, 1863 m. sukilimą.

Domeika Ignas

Domeika Ignas (1801 08 22–1889 01 23). Geologas, mineralogas. Dalyvavo 1831 m. sukilime, po to emigravo į čilę. Nuo 1847 m. dirbo čilėje Santjago Universitete. Tyrė čilės naudingąsias iškasenas, atrado vario, aukso, akmens anglių telkinių. Parašė darbų ...

Donelaitis

Donelaitis Kristijonas (1714 01 01–1780 02 18). Poetas, pasaulietinės lietuvių poezijos pradininkas. 1740 m. baigė Karaliaučiaus universiteto evangelikų liuteronų teologijos fakultetą. Universitete lankė ir lietuvių kalbos seminarą. Nuo 1743 m. iki gyve...

Dovydaitis Juozapas Silvestras

Dovydaitis Juozapas Silvestras (1826 01 12–1883 01 19). Rašytojas. 1854 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Nuo 1858 m. Motiejaus Valančiaus sekretorius. 1860 m. tapo Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. 1865 m. ištremtas į Sibirą, kaltinantas rėmęs 1863 ...

Dovydaitis Pranas

Dovydaitis Pranas (1886 12 02–1942 11 04). Lietuvos valstybės veikėjas, filosofas. 1913–1915 m. redagavo laikraštį „Viltis“, vėliau žurnalus „Ateitis“, „Naujoji vaidilutė“, „Lietuvos mokykla“, „Kosmos“, „Logos“, „Soter“. Vienas iš ateitininkų organizatorių. N...

Dovydas Gardiniškis

Dovydas Gardiniškis (mirė 1326). Spėjama, kad iš Gediminaičių giminės. 1314 m. sunaikino į Naugarduką įsiveržusių kryžiuočių maisto atsargas ir taip sužlugdė jų žygį. 1319 m., įsirengęs karinę stovyklą Ordino žemių pasienyje, nusiaubė Vonsdorfo sritį ...

Dovydėnas

Dovydėnas Liudas (1906 01 01–2000). Lietuvių rašytojas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Parašė apsakymų, romanų („Ieškau gyvenimo draugo“, 1934–1935, „Broliai Domeikos“, 1936), apysakų, kūrinių vaikams.

Drėma

Drėma Vladas (1910 12 03–1992). Lietuvių dailininkas, dailėtyrininkas. 1946–1950 ir 1957–1970 m. dėstė Vilniaus ir Lietuvos SSR dailės institutuose, 1956–1958 m. – Vilniaus universitete. Sukūrė tapybos, grafikos kūrinių, apipavidalino knygų....

Dubeneckis Vladimiras

Dubeneckis Vladimiras (1888 09 06–1932 08 10). Architektas, dailininkas scenografas. Vienas iš Lietuvių meno kūrėjų draugijos, Valstybės archeologinės komisijos, Lietuvių inžinierių draugijos steigėjų. Dirbo architektu Lietuvos prekybos ir pramonės m...

Dundulienė

Dundulienė Pranė (1910 02 12–1991 02 27). Lietuvių mokslininkė, etnografė. Nuo 1944 m. dėstė Vilniaus universitete. Svarbiausi darbai – „žemdirbystė Lietuvoje“ (1963), „Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai“ (1979), „žaltys ir jo simboliai lietuvių ...

Dundulis

Dundulis Bronius (1909 11 26–2000 09 01). Lietuvių istorikas, istorijos mokslų daktaras. Nuo 1941 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1969 m. – profesorius. Tyrinėjo LDK užsienio politiką ir Lietuvos padėtį Napoleono karų laikais. Svarbiausi dar...

Dusburgas

Dusburgas Petras. Kryžiuočių ordino brolis, magistro kapelionas. Manoma, kad kilęs iš olandų Dusburgo, o išsilavinimą gavęs Kelne. Svarbiausias jo veikalas – vadinamoji „Dusburgo kronika“, parašyta lotynų kalba Karaliaučiuje. 1332–1335 m. Kryžiuočių ordin...

Dž.Garibaldis

Gyveno 1807-1882 m., Italijos nacionalinio išsivadavimo judėjimo organizatorius ir vadovas, "Italų tautinės sąjungos", kuri kovojo dėl svetimšalių valdomos Italijos susivienijimo, vadovas. Turėjo generolo laipsnį. Suorganizavo savanorių "Tūkstantinės" žygį, 1860 m...

Dzeržinskis Feliksas

Dzeržinskis Feliksas (1877 09 11–1926 07 20). Visuomenės veikėjas, revoliucionierius. 1887–96 m. gyveno Vilniuje. Nuo 1895 m. Lietuvių socialdemokratų grupės narys. 1896 m. Vilniuje įsteigė nelegalią spaustuvę. Nuo 1897 m. Kaune leido nelegalų laikraštį „Kow...