J

Jablonskis Jonas

Jablonskis Jonas (1860 12 30–1930 02 23). Kalbininkas. Pasirašinėjo Rygiškių Jono slapyvardžiu. Maskvos universitete studijavo klasikinę filologiją. 1889–96 m. dėstė Mintaujos, 1896–1901 m. – Talino gimnazijose. 1902 m. ištremtas į Pskovą už dalyvavi...

Jablonskis Konstantinas

Jablonskis Konstantinas (1892 08 23–1960). Istorikas. Nuo 1956 m. buvo Lietuvos SSR mokslų akademijos narys. Kartu su kitais 1929 m. Kaune įsteigė Lietuvos istorikų draugiją. Nuo 1935 m. dėstė Kauno, nuo 1944 m. – Vilniaus universitetuose. Nuo 1941 m...

Jadvyga

Jadvyga (lenkiškai Jadwiga) (1374 02 0?–1399 07 17). Lenkijos karalienė (1384–1499), Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I jauniausioji duktė. Jadvygą buvo numatyta ištekinti už Austrijos kunigaikščio Vilhelmo Habsburgo. Tačiau, suvokusi, kad taip bus...

Jaknavičius

Jaknavičius Jonas (1589–1668 04 11). Lietuvių raštijos darbuotojas, pedagogas, jėzuitas. Kražių, Smolensko ir Vilniaus kolegijų rektorius. Parengė ir 1637 m. išleido „Lenkiškas ir lietuviškas evangelijas“ (XVII–XIX a. išėjo apie 40 leidimų). Spėjama, k...

Jakštas-Dambrauskas Aleksandras

Jakštas-Dambrauskas Aleksandras (1860 09 08–1938 02 19). Visuomenės veikėjas, filosofas, poetas, literatūros kritikas. 1888 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. 1889 m. ištremtas į Ustiužną už dalyvavimą lietuvių tautiniame judėjime. 1898–1900 m. buv...

Janavičius Liudvikas

Janavičius Liudvikas (1859 09 05–1902 05 30). Visuomenės veikėjas. 1876–80 m. mokėsi Vilniaus realinėje mokykloje, priklausė slaptiems moksleivių būreliams. 1880 m. priklausė Lenkijos socialistų bendrijai, 1881 m. Lenkijos ir Lietuvos socialinei revoliucinei ...

Jankus Martynas

Jankus Martynas (1858 08 07–1946 05 23). Visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis. Vienas iš žurnalo „Aušra“ kūrėjų, 1884 04–1885 08 – atsakingasis redaktorius. 1885 m. kartu su kitais įsteigė kultūros draugiją „Biru...

Janulaitis Augustinas

Janulaitis Augustinas (1878 03 19–1950 05 22). Teisininkas, istorikas. Studijavo teisę Maskvos ir Berno universitetuose. 1900 m. pašalintas iš Maskvos universiteto už anticarinę veiklą, 1900–01 m. kalintas. 1902 m. pabėgęs apsigyveno Mažojoje Lietuvoje, p...

Janušas

Janušas. Mozūrų kunigaikštis. 1380 m. vedė vieną iš trijų Kęstučio ir Birutės dukterų Danutę (Oną). Kai 1382 06 12 Jogaila atsiėmė iš Kęstučio Vilnių, o po poros mėnesių užėmė ir Trakų pilį, Kęstučio padėtis tapo kritiška. Jonušas, į kurį buvo kreiptasi...

Jaroševičius Juzefas

Jaroševičius Juzefas (1793–1860 02 01). Istorikas, teisininkas. 1827–32 m. dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1832 m. priklausė Vilniaus laikinajam mokslų komitetui. Svarbiausias darbas – „Lietuvos civilizacijos bruožai nuo seniausių laikų iki XVIII a. pab...

Jasinskis

Jasinskis Jokūbas (1759 ar 1761 07 24–1794 11 04). 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas. Nuo 1790 m. Vilniaus karo inžinerijos mokyklos viršininkas. 1794 04 22–23 vadovavo Vilniaus išvadavimui. 1794 05 03 sukilimo vyriausybės – Lietuvos tautinės aukščiausio...

Jaunutis

Jaunutis. Lietuvos didysis kunigaikštis (1341–1345). Jauniausias Gedimino sūnus. Iki tėvo mirties (1341) nevaldė jokios srities, todėl broliai Algirdas ir Kęstutis nepripažino jo valdžios. 1345 m. Kęstutis netikėtai užėmė Vilnių ir didžiojo kunigaikščio val...

Jekaterina II

Jekaterina II (1729 05 02–1796 11 17). Rusijos imperatorė (1762–1796). Kilusi iš neturtingų vokiečių kunigaikščių. 1745 m. ištekėjo už Rusijos sosto įpėdinio. Jam tapus imperatoriumi Petru III, remdamasi gvardija, jį nuvertė ir tapo imperatore. Susira...

Ježovskis Juzefas

Ježovskis Juzefas (apie 1793–1855 07 16). Lenkų filologas, vertėjas. 1821–22 m. dėstė Vilniaus universitete. Buvo Filomatų draugijos prezidentas ir vienas iš organizatorių. 1824 m. ištremtas į Rusiją. Parašė darbų apie klasikinę filologiją, vertė antikos poetų...

Jogaila

Jogaila (Vladislovas II Jogaila) (gimė apie 1351 m. Vilniuje (?), mirė 1434 06 01 Gorodoke (Lvovo sritis). Lietuvos didysis kunigaikštis (1377–1381 ir 1382–1392), Lenkijos karalius (1386–1434). Algirdo sūnus. Jogailaičių dinastijos Lenkijoje pradininkas...

Jomantas Augustinas

Jomantas Augustinas (apie 1525–1576 05). Vienas iš pirmųjų žinomų lietuvių rašytojų, baigė Karaliaučiaus universitetą. 1563 m., mirus M. Mažvydui, paskirtas į jo vietą Ragainės klebonu. 1570 m. M. Mažvydo giesmyne Jomanto vardu išspausdintos dvi psalmės....

Jonas Albrechtas

Jonas Albrechtas (1459–1501). Lenkijos karalius (1492–1501), Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio sūnus. Kai Lenkijos karaliumi buvo Jonas Albrechtas, o LDK didžiuoju kunigaikščiu – Aleksandras, abi valstybes – L...

Jonas III

Jonas III (1537–1592). švedijos karalius (1569–1592), Gustavo I Vazos antrasis sūnus. 1569 m. švedų didikams nuvertus nuo sosto vyresnįjį Jono brolį Eriką XIV, Jonas III tapo švedijos karaliumi. Jonas III nenorėjo atsisakyti pretenzijų į Livoniją. Mi...

Jonas Paulius II

Jonas Paulius II, Karolis Voitila (g. 1920). Katalikų bažnyčios veikėjas, popiežius (nuo 1978). Pirmasis popiežius ne italas po 1523 metų.

Jonas XXII

Jonas XXII. Tikrasis vardas – žakas Dniezas (1249–1334 12 04). Romos popiežius (1316–1334), rezidavęs Avinjone. Surengė religines misijas į Rytų ir Afrikos šalis. Kišosi į Vokietijos valstybinį gyvenimą. 1324 m. ekskomunikavo imperatorių Liudviką IV, nepr...

Jonuškaitė-Zaunienė Vincė

Jonuškaitė-Zaunienė Vincė (1901 01 22–1997 05 18) Dainininkė, mecosopranas. 1925–1944 m. dainavo Valstybės teatre. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno JAV. Sukūrė apie penkiasdešimt vaidmenų: Karmen (ž. Bizė „Karmen“), Dalilė (K. Sen-Sanso „...

Jonynas Antanas

Jonynas Antanas (1923 12 14–1976 07 05). Lietuvių rašytojas, poetas. 1944–1954 ir 1962–1963 m. – Lietuvos SSR aklųjų draugijos pirmininkas. 1963–1964 m. – aklųjų draugijos leidyklos direktorius. 1958–1959 m. žurnalo „Moksleivis“ redaktorius. Išleido poe...

Jonynas Ignas

Jonynas Ignas (1884 01 24–1954 07 14). Lietuvių istorikas, diplomatas. 1920 m. buvo Lietuvos vyriausybės vyriausiasis įgaliotinis Vilniaus kraštui. 1922–1929 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1924–1946 m. dėstė Kauno, 1940–1954 m. – Vilniaus u...

Jordanas

Jordanas. VI a. gotų istorikas. Svarbiausias darbas – sutrumpintas neišlikusios romėnų istoriko Kasiodoro 12 tomų „Gotų istorijos“ atpasakojimas. Jis papildytas Jordano stebėjimais ir pavadintas „Apie getų kilmę ir veiklą“. Aprašomi įvykiai iki 551 metų...

Jovaiša

Jovaiša Eugenijus (g. 1950 04 24 Klaipėdoje). Lietuvių archeologas, istorijos daktaras (1988), docentas (1989). 1973 m. baigė Vilniaus universitetą. Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės katedros vedėjas, žurnalo „Istorija“ redkolegijos pirmininkas....

Jučas

Jučas Mečislovas (g. 1926 04 26). Lietuvių istorikas, istorijos mokslų hab. daktaras. 1952–1985 m. dirbo Lietuvos istorijos institute. 1958–1966 m. ir nuo 1972 m. dėsto Vilniaus universitete, nuo 1976 m. – profesorius. Svarbiausi veikalai – „Baudžiavos ...

Jucevičius

Jucevičius Liudvikas Adomas. Etnografas, tautosakininkas, biografas, poezijos vertėjas (1813 12 15–1846 03 24). Vilniaus universitete studijavo mediciną, 1838 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1843 m. metė kunigystę, mokytojavo Lepelyje. L.A. Juce...

Julijona

Julijona. LDK Didžiojo kunigaikščio Algirdo antroji žmona. 1350 m. Algirdas siuntė pasiuntinį pas Didįjį Maskvos kunigaikštį Semioną, prašydamas Tverės kunigaikščio Aleksandro dukters Julijonos rankos. Maskvos kunigaikštis, pasitaręs su metropolitu T...

Jundzilas Stanislovas Bonifacas

Jundzilas Stanislovas Bonifacas (1761 05 06–1847 04 27). Gamtininkas, botanikas. Nuo 1792 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. Išplėtė Vilniaus universiteto botanikos sodą. Vienas iš žurnalo „Dziennik Wilenski“ redaktorių. Svarbiausi veikalai – „Lietuvos d...

Jurgelis

Jurgelis Jurgis (g. 1942 08 09). Lietuvos valstybės veikėjas. Baigė Vilniaus Pedagoginio universiteto ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetus. Studijavo Valstybinėje konservatorijoje režisūrą. 1967–1975 m. dirbo Vilniaus 21–osios vidurinės mokyklos mat...

Jurgutis Vladas

Jurgutis Vladas (1885 11 17–1966 01 09). Ekonomistas, kunigas. 1915–1920 m. Kauno kunigų seminarijos profesorius. Vienas ateitininkų organizacijos steigėjų. 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovas. 1921 m. Lietuvos užsienio reikalų ministras. 1922–1929 m...

Juršėnas

Juršėnas česlovas (g. 1938 0518). Lietuvos valstybės veikėjas. 1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1960 m. Vilniaus universitete įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo „Tiesos“ redakcijoje. Nuo 1964 metų – Lietuvos RTV tarptautinis apžv...

Juška Antanas

Juška Antanas (1819 06 16–1880 11 01). Etnografas, tautosakininkas. Buvo kunigu Antazavėje, Obeliuose, Zarasuose, nuo 1879 m. gyveno Kazanėje. Rinko liaudies dainas, šnekamosios kalbos žodžius, aprašinėjo papročius, publikavo etnografinę medžiagą. Išleido kelet...

Juška Jonas

Juška Jonas (1815 06 08–1886 05 11). Tautosakininkas, kalbininkas. Dirbo mokytoju įvairiuose Rusijos miestuose, nuo 1875 m. – Kazanėje. Tyrė lietuvių kalbą, recenzavo lituanistinius darbus. Rašė „Lietuvių kalbos šaknų žodyną“, tačiau nebaigė. Klasifikavo ...