R

Račkauskis Jeronimas Kiprijonas

Račkauskis Jeronimas Kiprijonas (1825 12 09–1889 12 10). Katalikų bažnyčios veikėjas, rašytojas. Nuo 1851 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius, 1864–84 m. rektorius. Parašė asketinio turinio knygų „Aktai ir poteriai“ (1853), „Munka Wieszpaties Jezaus“ ...

Radvanas

Radvanas Jonas (XVI a. pr.–XVI a. pab. ar XVII a. pr. ). Poetas humanistas, rašęs lotynų kalba. Mokėsi Vilniuje, buvo globojamas LDK didikų Mikalojaus Radvilos Rudojo, G. Chodkevičiaus. Vergilijaus „Eneidos“ pavyzdžiu hegzametru parašė keturių giesmi...

Radvila Albrechtas

Radvila Albrechtas Stanislovas (1593 07 01–1656 11 12). Lietuvos valstybės veikėjas, publicistas. Mokėsi Vilniaus ir Vakarų Europos universitetuose. 1619–1623 m. LDK pakancleris, nuo 1623 m. kancleris. Gynė LDK teises Respublikoje. Pinske įkūrė jėzuitų kol...

Radvila Boguslavas

Radvila Boguslavas (1620 05 03–1669 12 31). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Jonušo Radvilos ir Brandenburgo kurfiursto Johano Georgo dukters Sofijos Elžbietos sūnus. LDK evangelikų reformatų globėjas. 1637–1648 m. gyveno Vakarų Europoje, studijavo Ut...

Radvila Jonušas

Radvila Jonušas (1612 12 02–1655 12 31). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Kristupo Radvilos sūnus. LDK evangelikų reformatų globėjas. 1646–1653 m. LDK lauko etmonas ir žemaitijos seniūnas, nuo 1653 m. – Vilniaus vaivada, nuo 1654 m. LDK didysis et...

Radvila Juodasis

Radvila Juodasis Mikalojus (1515 02 04–1565 05 28), Lietuvos valstybės ir reformacijos veikėjas. 1542–1550 m. didžiojo. kunigaikščio rūmų maršalka, nuo 1550 m. LDK kancleris, nuo 1551 m. Vilniaus vaivada. Nuo 1561 m. Uždauguvio (Livonijos) vietininkas....

Radvila Jurgis

Radvila Jurgis (1556 05 31–1600 01 21). Katalikų bažnyčios veikėjas, kardinolas (1583). Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnus. 1575–1577 m. Romoje studijavo teologiją, padėjo išrūpinti iš popiežiaus Vilniaus kolegijai akademijos teises. 1581–1591 m. Vilniaus vysk...

Radvila Karolis Stanislovas I

Radvila Karolis Stanislovas I. Lietuvos kancleris, ištikimas Augusto II rėmėjas. Drauge su kitais pasirašė raštą (1701), siūliusį skelbti Augustą II monarchu su paveldėjimo teise. Siekė mažinti krašte anarchiją, susijusią su karalių elekcija ir diduomenės ki...

Radvila Karolis Stanislovas II

Radvila Karolis Stanislovas II (1734–1790). Vilniaus vaivada (1762–1764 ir 1768–1790). Jo politinė veikla sutapo su visišku valstybės pakrikimu, Rusijos įsigalėjimu bei Respublikos padalijimais. Pasipriešinus Stanislovo Augusto (remto Rusijos) elekcijai, ...

Radvila Kristupas

Radvila Kristupas (1585–1640). Karo ir reformacijos veikėjas. 1615–1635 m. LDK lauko etmonas, nuo 1633 m. Vilniaus vaivada, nuo 1635 m. didysis etmonas. 1617–1618 ir 1621–1622 m. vadovavo LDK kariuomenei karuose su švedija. Zigmanto Vazos priešininkas. įsteigė au...

Radvila Kristupas Perkūnas

Radvila Kristupas Mikalojus Perkūnas (1547–1603 11 20). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. 1572–1579 m. LDK lauko etmonas. 1579–1584 m. LDK pakancleris ir Trakų kaštelionas. Nuo 1579 m. vienas iš LDK kariuomenės vadų per Livonijos karą (1558–1583). N...

Radvila Mykolas

Radvila Mykolas Kazimieras (1625–1680). Lietuvos vicekancleris, lauko etmonas ir Vilniaus vaivada. Dalyvavo Chotino mūšyje (1673). Stengėsi atstatyti ir sustiprinti per karus su rusais ir kazokais nukentėjusį Nesvyžiaus miestą. Buvo vedęs karaliaus Jono Sobi...

Radvila Našlaitėlis

Radvila Mikalojus Kristupas (Našlaitėlis) (1549 07 02 ar 08 02–1616 02 28). Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjas, kartografas. 1563–1567 m. Leipcige, Strasbūre, Romoje, Paryžiuje studijavo mediciną. 1569–1578 m. didžiojo kunigaikščio rūmų maršalka, 1...

Radvila Rudasis

Radvila Rudasis Mikalojus (1512–1584 04 27), LDK valstybės, karo ir reformacijos veikėjas. 1553–1561 m. LDK lauko etmonas. 1561–1565 m. ir 1579–1584 m. didysis etmonas, 1565–1579 m. kancleris ir Vilniaus vaivada (iki 1584). 1572 m., mirus žygimantui ...

Radvilaitė Barbora

Radvilaitė Barbora (1520 ar 1522 – 1551 05 08), LDK didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė. įtakingo didiko Jurgio Radvilos duktė, Mikalojaus Radvilos Rudojo sesuo. 1538 m. ištekėjo už Naugarduko vaivados Stanislavo Goštauto. 1542 m. liko našl...

Rakauskaitė Marijona

Rakauskaitė Marijona (1892 05 30–1975 07 17). Dainininkė (sopranas). 1923–1944 m. Valstybės teatro, 1944–1948 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistė. Sukūrė Lizos vaidmenį P. čaikovskio „Pikų damoje“, Karmen vaidmenį ž. Bizė „Karmen“, Gražinos va...

Ramanauskas-Vanagas

Ramanauskas-Vanagas Adolfas (1918 03 06–1957 11 29). Lietuvių partizanas, vienas iš partizanų vadų. Nuo 1947 m. rudens vadovavo Dainavos apygardai. Nuo 1948 m. – Pietų Lietuvos srities partizanų vadas. Nuo 1950 m. pradžios – Lietuvos laisvės kovos sąjūdži...

Rankė

Rankė Leopoldas (1795–1886), vokiečių istorikas. Berlyno universiteto profesorius (1825). Nuo 1841 m. oficialus Prūsijos istoriografas. Rėmė O. Bismarko politiką.

Rapolionis

Rapolionis Stanislovas (apie 1458–1545 05 13), lietuvių raštijos kūrėjas pradininkas. Studijavo Krokuvos universitete. Tapęs evangeliku liuteronu nuo 1539 m. dėstė A. Kulviečio mokykloje Vilniuje. Tapo Vitenbergo universiteto teologijos mokslų daktaru. N...

Raštikis

Raštikis Stasys (1896 09 13–1985 05 03). Lietuvių karo veikėjas. 1926 m. rėmė A. Smetonos valstybės perversmą. 1935–1940 m. Lietuvos kariuomenės vadas, 1938 m. ėjo ir krašto apsaugos ministro pareigas. 1944 m. pasitraukė į užsienį, nuo 1949 m. gyveno JA...

Reinys

Reinys Mečislovas (1884–1953 11 08). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus arkivyskupas, filosofijos daktaras (nuo 1912). 1905 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1909 m. – Peterburgo dvasinę akademiją. Studijavo Liuveno ir Strasbūro universitetuos...

Remeris Mykolas

Remeris Mykolas (1880 05 07–1945 02 22). Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas. 1906 m. leido laikraštį „Gazeta Wilenska“. 1921–28 m. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo narys. 1922–40 m. profesoriavo Kauno, 1940–45 m. Vilniaus universitetuose. 1927–28 m. ir 1...

Repninas

Repninas Nikolajus (1734 03 22–1801 05 24). Rusijos valstybės ir karo veikėjas. Generolas feldmaršalas (1776). Kunigaikštis. 1763–1769 m. pasiuntinys Respublikoje. Kišosi į vidaus reikalus, pasiekė, kad būtų sudaryta Respublikai žalinga 1768 m. Varšu...

Rerichas

Rerichas Nikolajus (1874 09 27–1947 12 13). Rusų dailininkas, keliautojas, archeologas, visuomenės veikėjas. Nuo 1936 m. apsigyveno Indijoje. Pagarsėjo tapytais Himalajų vaizdais, alegoriniais paveikslais.

Rėza Liudvikas

Rėza Liudvikas Gediminas (1776 01 09–1840 08 30). Poetas, tautosakininkas, kultūros veikėjas. 1799–1816 m. buvo kariuomenės pamokslininkas, nuo 1807 m. – Karaliaučiaus universiteto dėstytojas, nuo 1818 m. – profesorius, filosofijos ir teologijos daktaras. Rin...

Ribentropas

Ribentropas Joachimas (1893 04 30–1946 10 16). Hitlerinės Vokietijos politinis veikėjas, 1938–1945 m. – užsienio reikalų ministras. 1946 m. Niurnbergo proceso metu nuteistas mirties bausme.

Rimantienė

Rimantienė Rimutė. Lietuvių archeologė, habilituota daktarė (1972). 1946 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istoriko archeologo specialybę. 1962 m. apgynė daktaro disertaciją, o 1972 m. (Leningrade) – habilituoto daktaro disertaciją. Mokslinių tyr...

Rimbertas

Rimbertas (Rimbertus). Arkivyskupas, „šv. Anscharijaus („šv. Ansgaro“, „šv. Anscharo“) kronikos“ autorius.

Rimka Albinas

Rimka Albinas (1886 02 16–1944 02 27). Ekonomistas, profesorius. Prieš I pasaulinį karą išvyko į JAV ir dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime. Po revoliucijos grįžo į Rusiją, dėstė sąskaitybos kursus, kuriuose rengė nepriklausomos Lietuvos darbininkus. 191...

Rimša

Rimša Edmundas (g. 1948 12 15). Istorikas, istorijos mokslų daktaras. Dirbo Mokslinės paminklų apsaugos tarybos pirmininku, nuo 1980 m. – Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis, daktaras. 1999–2000 m. buvo Lietuvos istorijos instituto direkto...

Rimša Petras

Rimša Petras (1881 11 23–1961 10 02). Skulptorius. 1907 m. kartu su kitais įkūrė Lietuvių dailės draugiją. Nuo 1900 dalyvavo parodose, surengė individualinių parodų. Sukūrė skulptūrų, skulptūrinių kompozicijų („Lietuvos mokykla 1864–1904“, 1906, „Artojas“, 1907 ir...

Ringailė

Ringailė, viena iš trijų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio dukterų. Spėjama, kad jos motina – antroji Kęstučio žmona Birutė. 1392 m. Ringailė ištekėjo už Mozūrų kunigaikščio Henriko ir, priimdama krikštą, buvo pavadinta Elžbietos vardu....

Roizijus

Roizijus Petras. Tikrasis vardas Pedras Ruisas de Moras (apie 1505–1571 04 26), poetas, teisininkas, visuomenės veikėjas. Nuo 1537 m. Bolonijos, Paduvos, Romos universitetuose studijavo teisę. 1551 m. atvyko į Vilnių. Buvo žygimanto Augusto rūmų teismo ir...

Romanas

Romanas (mirė 1205). Haličo-Volynės kunigaikštis. Haličo Riurikaičių dinastijos pradininkas. 1199 m. sujungė Haličą ir Volynę į Haličo-Volynės kunigaikštystę. Puldinėjo jotvingius. žuvo 1205 m. kautynėse su lenkais prie Vyslos. Paliko du sūnus Danilą (D...

Romanovas Michailas

Romanovas Michailas (1596 07 12–1645 07 12). Rusijos caras (1613–1645). Romanovų dinastijos pradininkas. Pirmuosius 6 valdymo metus jaunasis caras buvo stiprioje savo motinos Martos įtakoje. 1617 m. sudarė taiką su švedija, užleidęs šiai Nevos žiotis ir K...

Ropas Eduardas

Ropas Eduardas (1851 12 14–1939 07 25). Katalikų bažnyčios veikėjas. 1889–1902 m. buvo Liepojos klebonas, nuo 1902 m. Tiraspolio, nuo 1903 m. Vilniaus vyskupas. Organizavo ir vadovavo konstitucinei Lietuvos ir Baltarusijos katalikų partijai. 1907 m. ...

Rotundas

Rotundas (Mielskis) Augustinas (1520–1582 03 20), LDK publicistas, istorikas. 1539–1540 m. studijavęs Vitenbergo, 1545–1548 m. – Padujos ir Feraros universitetuose. 1548 m. tapo teisės daktaru. Grįžęs į tėvynę 1544–1545 m. dirbo karaliaus žygimanto Senojo,...

Rudzinskas Dionizas

Rudzinskas Dionizas (1866 05 12–1954 11 25). Agronomas selekcininkas. Mokėsi Maskvos žemės ūkio akademijoje ir Užkaukazėje, dirbo organizuodamas arbatos plantacijas. 1919 m. grįžo į Lietuvą ir ėmė organizuoti Dotnuvos selekcijos stotį. Svarbiausias v...

Ruigys

Ruigys Pilypas (1675 03 31–1749 04 06). Kalbininkas, raštijos darbuotojas. Nuo 1708 m. Valtarkiemio (Kaliningrado sritis) evangelikų liuteronų kunigas. Parašė „Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjmai“ (1708, išleista 1747). šiame darbe pala...

Ruklys ir Rupeikis

Ruklys ir Rupeikis (nužudyti 1263). Lietuvos karaliaus Mindaugo ir Mortos sūnūs. Ipatijaus (Hipatijaus) metraštyje vadinami Rukliu ir Rupeikiu, bet Mindaugo raštinės dokumentuose figūruoja Replio ir Gerstučio vardais. Buvo jaunesnieji Mindaugo sūnus, ...

Rupšienė Angelė

Rupšienė Angelė (g. 1952 06 27). Krepšininkė. 1969–1984 m. žaidė Vilniaus „Kibirkšties“ komandoje, 1971–1980 m. SSRS moterų krepšinio rinktinėje. 1971 m. Europos jaunių, 1972, 1976 ir 1978 m. Europos suaugusių, 1971 ir 1975 m. pasaulio, 1976 ir 1980 m. olim...

Ruseckas Kanutas

Ruseckas Kanutas (1800 02 22–1860 09 02). Dailininkas tapytojas. Nutapė įvairių kompozicijų („Pjovėja“, 1844, „Lietuvaitė su verbomis“, 1847, „Sekminės Vilniaus Kalvarijose“, 1846–1851 ir kt.), portretų, autoportretų, peizažų, religinių paveikslų įvairi...

Ruškaitis

Ruškaitis Sirvydas (Ruškaičiai), XIII a. Upytės žemės kunigaikščių giminė. Pirmą kartą minimi 1219 m. Haličo-Volynės sutartyje. žinomi Kintibutas, Vambutas, Butautas, Vyžeikis, Višlius, Kintenis, Mindaugo vasalai Aišvnas ir Sirvydas. Sirvydas 1255 m. ...

Ruso žanas žakas

Ruso žanas žakas (1712 06 18–1778 07 02). Prancūzų filosofas, švietėjas, rašytojas, kompozitorius. Propagavo grįžimą į gamtą, natūralumą. Svarbiausi darbai – politinis traktatas „Apie visuomeninę sutartį“ (1762), romanas „Naujoji Eloiza“ (1759), pedagogin...

Rustemas Janas

Rustemas Janas (1762–1835 06 21). Dailininkas. 1798–1832 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. Nutapė Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų portretų, sukūrė dekoracijų teatrui, medalių.

Rutskis

Rutskis Velaminas Josifas (1574–1637). Kijevo ir Rusijos unitų metropolitas (1613–1637), bazilijonų ordino atnaujintojas. Studijavo Prahos, Vilcburgo universitetuose. 1613 m. paskirtas Kijevo metropolitu. Gynė Bresto bažnytinę uniją.