Home / Asmenybės / S / Steponavičius

Steponavičius

Steponavičius Julijonas (1911 10 18–1991 06 18). Lietuvių katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas (nuo 1955). 1936 m. įšventintas kunigu. Nuo 1955 m. – titulinis Antarados vyskupas ir vyskupo Kazimiero Paltaroko augziliaras. Netrukus persikėlė į Vilnių. 1957 m. Apaštalų Sostas jam suteikė apaštališkojo administratoriaus galias su rezidencinio vyskupo teisėmis. šias pareigas jis pradėjo eiti 1958 m. 1961 m. sovietų valdžios ištremtas į žagarę. Dalyvavo leidžiant „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, buvo jos redaktorių konsultantas. Nuo 1988 m. ėjo Vilniaus arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus pareigas. 1989 m. pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos ordinaru.