V

Vabalas-Gudaitis

Vabalas-Gudaitis Jonas (1881 01 14–1955 11 14). Lietuvių psichologas, pedagogas. Dalyvavo kuriant Aukštuosius kursus Kaune (1920), juose įsteigė pirmąją Lietuvoje eksperimentinės psichologijos laboratoriją. 1922–1940 m. – Kauno, 1940–1951 m. – Vilniaus u...

Vaclovas IV

Vaclovas IV Liuksemburgietis (mirė 1419), Karolio IV Liuksemburgiečio sūnus. Tėvui esant gyvam, buvo išrinktas šv. Romos imperatoriumi (1376), po tėvo mirties (1378) paveldėjo ir čekijos karaliaus sostą. Vokietijos kurfiurstai Frankfurto seime pašalino ...

Vagnorius

Vagnorius Gediminas (g. 1957 06 10). Lietuvos valstybės veikėjas. Seimo narys. 1991–1992 m. ir 1996–1999 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. Nuo 2000 m. – Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos pirmininkas. Parašė straipsnių ekonomikos, poli...

Vaičaitis Pranas

Vaičaitis Pranas (1876 02 10–1901 09 21). Poetas. Parašė lyrinių ir pilietinių eilėraščių, elegijų, sonetų, baladžių, eiliuotų satyrų, epigramų. Vertė užsienio rašytojų kūrinius. Kai kurie eilėraščiai virto liaudies dainomis....

Vaičiūnas

Vaičiūnas Petras (1890 07 11–1959 06 07). Lietuvių rašytojas. 1941–1945 m. buvo Mokslų akademijos bibliotekos direktorius. Išleido eilėraščių rinkinių („Rasoti spinduliai“, (1923), „Tekanti saulė“, (1925), „Gimtuoju vieškeliu“ (1927) ir kt.), dramų, vertė...

Vaičkus Juozas

Vaičkus Juozas (1885 04 16–1935 04 07). Aktorius, režisierius. Vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų. 1905 m. Mažeikiuose subūrė vaidintojų trupę. (nuo 1911 m. Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras“). 1916 m. Petrograde įsteigė vaidybos studiją. ...

Vailokaitis

Vailokaitis Jonas (1886 06 25–1944 12 16). Lietuvos valstybės veikėjas. 1917–1920 m. Lietuvos Tarybos narys. 1920–1922 m. dalyvavo Steigiamojo seimo veikloje. Su broliu įsteigė „ūkio“ banką, buvo daugelio akcinių bendrovių steigėjas....

Vainius

Vainius, Polocko kunigaikštis, Gedimino brolis. Su kitais Lietuvos kunigaikščiais 1326 m. sudarė taikos sutartis su Novgorodo ir Livonijos ordino atstovais. Mirė po 1338 metų

Vaišvilkas

Vaišvilkas, Vaišelga (mirė apie 1268), vyriausiasis Mindaugo sūnus. 1255 m. sudarė taikos sutartį su Haličo-Volynės kunigaikščiu Danijilu Galičiečiu dėl bendrų veiksmų ginantis nuo mongolų-totorių. šia sutartimi Vaišvilkas prie Lietuvos prijungė Juodąją R...

Vaitkunskienė

Vaitkunskienė-Nakaitė Laima. Lietuvių archeologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė (1993). Svarbiausios tyrinėjimų kryptys – geležies amžius, gyventojų menas ir pasaulėžiūra, žemaičių etnogenezė ir etninė istorija, vakarų žemaičiai ir jų ryšiai...

Valančius Motiejus

Valančius Motiejus (1801 02 28–1875 05 29). Lietuvių rašytojas, švietėjas, katalikų bažnyčios veikėjas, žemaitijos vyskupas. 1840–42 m. Vilniaus, 1842–45 m. Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. 1845–50 m. buvo Varnių kunigų seminarijos rektoriu...

Valavičius

Valavičius Eustachijus (mirė 1587 m. gruodį Sondomeže, Lenkija). Nuo 1551 buvo didžiojo Lietuvos kunigaikščio maršalka ir raštininkas, 1561–1569 m. – rūmų maršalka ir LDK iždininkas, 1566–1579 m. dar ir LDK pakancleris. 1569–1579 m. Trakų, 1579–1587 ...

Valiūnas Silvestras

Valiūnas Silvestras (1789 07 11–1831). Poetas. žuvo kovodamas 1831 m. sukilime. Parašė romantinę baladę „Birutė“ (1828), tapusią liaudies daina, kitų eilėraščių, satyrinių poemų ir eilėraščių lenkų kalba.

Valua

Valua Henrikas (1551 09 19–1589 08 02), paskutinysis Prancūzijos karalius iš Valua dinastijos. Karaliaus Karolio IX brolis. 1572 m., mirus paskutiniajam Gediminaičiui žygimantui Augustui, iš daugelio pretendentų į žečpospolitos sostą Lenkijos ir Lietuvos...

Valujevas Piotras

Valujevas Piotras (1815 09 22–1890 01 27). Rusijos valstybės veikėjas, rašytojas. 1861 m. vidaus reikalų, 1872 m. valstybės turto ministras. Vadovavo rengiant 1864 m. žemės reformą. 1877 m. Ministrų komiteto pirmininkas. Parašė romanų („Lorinas“, „Juodasis šilas“)...

Vanagaitis

Vanagaitis Jonas (1869 09 23–1946 09 09). Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas. Kovojo dėl lietuvių kalbos teisių Mažojoje Lietuvoje. 1903–1914 m. buvo draugijos „Birutė“ vadovas, 1909–1913, 1920 m. – laikraščio „Birutė“ leidėjas, 1913 m. – satyrin...

Vankavičius Valentinas

Vankavičius Valentinas (1800 02 14–1842 05 12). Dailininkas tapytojas. Nutapė romantinių portretų (keli A. Mickevičiaus portretai, „Vyras geltona liemene“ ir kt.), akademizmo bruožų turinčių portretų, istorinę kompoziciją „Napoleonas prie laužo pakeliui...

Varnas

Varnas Adomas (1879 01 02–1979 07 19). Lietuvių dailininkas, tapytojas. 1920–1922 m. buvo Lietuvių meno kūrėjų draugijos pirmininkas, vienas iš šios draugijos steigėjų. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Nutapė portretų, peizažų, dekorat...

Vartbergė

Vartbergė Hermanas. Kronikininkas, vienas iš Livonijos kronikos tęsėjų. Aprašė Livonijos ordino kovas su lietuviais XIV a. II pusėje.

Vasiliauskas

Vasiliauskas Kazimieras (1922 04 09–2001 10 14). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. 1941–1946 m. mokėsi Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1946 m. įšventintas kunigu, iki 1949 m. ėjo vikaro pareigas Kalesninkuose, švenčionyse, Vilniuje, Rimšėje. 1949–...

Vasilijus I

Vasilijus I (1371–1425), Dmitrijaus Doniečio sūnus, Maskvos didysis kunigaikštis (nuo 1389). 1391 m. Vytautas Didysis išleido už jo savo dukterį Sofiją. Vasilijus I prie Maskvos didžiosios kunigaikštystės prijungė Nižnij Novgorodo ir Muromo kunigaikštyst...

Vaza Jonas

Vaza Jonas Kazimieras (1609 03 22–1672 12 l6). Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1648–1668). Zigmanto Vazos sūnus. Paskutinis iš Vazų dinastijos. Jono Kazimiero politikai įtaką darė žmona (buvusi Jono Kazimiero brolio Vladislovo žmona) pran...

Vaza Vladislovas

Vaza Vladislovas (Vladislovas IV) (1595 04 19–1648 05 20). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1632–1648). Zigmanto Vazos sūnus. Per Respublikos karą su Rusija 1610 m. rusų bajorijos dalies buvo išrinktas caru, bet sosto negavo. 1617 m. ...

Vaza Zigmantas

Vaza Zigmantas (Zigmantas III) (1566 06 20–1632 04 30). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1587–1632), švedijos karalius (1592–1599). švedijos karaliaus Jono III ir žygimanto Augusto sesers Kotrynos sūnus. Vazų dinastijos Respublikoj...

Vencienė Vida

Vencienė Vida (g. 1961 05 28). Slidininkė. 1985, 1987 ir 1988 m. SSRS čempionė. 1988 m. žiemos olimpinių žaidynių 10 km lenktynių čempionė, 5 km lenktynėse laimėjo bronzos medalį.

Venclova Antanas

Venclova Antanas (1906 01 07–1971 06 28). Lietuvių rašytojas. žurnalo „Trečias frontas“ redaktorius (1930–1931). 1940 m. – Liaudies Seimo atstovas. įėjo į delegaciją, 1941 m. vykusią prašyti Lietuvą priimti į TSRS. 1940–1943 m. – Lietuvos SSR švietimo...

Venclova Tomas

Venclova Tomas (g. 1937 09 11). Lietuvių poetas, visuomenės veikėjas. Dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės veikloje. 1977 m. išvyko į JAV. Nuo 1980 m. dėstė Jeilio universitete, dalyvavo lietuvių išeivių politinėje ir visuomeninėje veikloje, bendradarbia...

Vienažindys Antanas

Vienažindys Antanas (1841 09 26–1892 08 29). Poetas, kunigas. Vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos poezijoje pradininkas. Daugelis eilėraščių virto liaudies dainomis. Rinkinys „Dainos“ išleistas 1894 m.

Vienožinskis

Vienožinskis Justinas (1886 06 29–1960 07 29). Lietuvių dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas. 1920 m. Kaune įsteigė Aukštuosius piešimo kursus, kurie 1922 m. buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Iki 1940 m. dėstė šioje mokykloje. 1923–1925 m. ...

Vileišis Jonas

Vileišis Jonas (1872 01 03–1942 06 01). Visuomenės veikėjas, teisininkas. Dalyvavo kuriant Lietuvos demokratų partiją, Lietuvos valstiečių sąjungą, Lietuvių mokslo draugiją, laikraštį „Lietuvos ūkininkas“. 1905–06 m. buvo „ūkininko“ redaktorius. 1907–09 m. le...

Vileišis Petras

Vileišis Petras (1851 01 25–1926 08 12). Visuomenės veikėjas, inžinierius. Leido rankraštinį laikraštį „Kalvis melagis“ (1875–76). Platino nelegalią lietuvišką spaudą. 1904 m. įsteigė Vilniuje spaustuvę ir lietuvišką knygyną. 1904–07m. leido ir redaga...

Vilemas

Vilemas Jurgis (g. 1938 11 20). Lietuvos mokslo veikėjas. 1989–1990 m. – Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. Išleido darbų šiluminės energijos klausimais.

Vilentas

Vilentas Baltramiejus (apie 1525–1587). Raštijos darbuotojas. Apie 1546–1549 m. mokėsi Karaliaučiaus universitete. Nuo 1550 m. Karaliaučiaus lietuvių evangelikų parapijos kunigas. Išleido M. Mažvydo parengtą giesmyną „Giesmės krikščioniškos“ (1566–1570), kuriame ...

Vilhelmas Habsburgietis

Vilhelmas Habsburgietis, Austrijos princas. 1377 m. Vienoje buvo sužieduotas su vos septynerių sulaukusia Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I jauniausiąja dukterimi Jadvyga. Lenkų ponams nusprendus sostą ir nuotaką atiduoti Jogailai, vykstant deryb...

Vilikaila

Vilikaila, Viligaila. Vienas iš penkių vyresniųjų lietuvių kunigaikščių, minimų 1219 m. Lietuvos sutartyje su Haliču-Volyne. Vadinamas Daujoto broliu ir, vadinasi, galėjo būti antraeilis vyresnysis kunigaikštis. Veikiausiai buvo vienas iš artimų Mindau...

Vinča Juozas

Vinča Juozas (g. 1905 11 27–1990 09 29). Boksininkas. 1926, 1927 m. pussunkio, 1928 m. sunkiojo svorio Lietuvos, 1927 m. pussunkio svorio Pabaltijo čempionas. Dalyvavo 1928 m. olimpinėse žaidynėse, pateko į ketvirtfinalį. Pirmasis Lietuvos boksininkas, pasiekęs...

Višinskis Povilas

Višinskis Povilas (1875 06 28–1906 04 23). Visuomenės, kultūros veikėjas, publicistas. Dalyvavo steigiant Lietuvos demokratų partiją ir kuriant jos programą. 1905 m. įkūrė knygų leidimo bendrovę „šviesa“. Rengė lietuviškus elementorius. Parašė brošiūrų, str...

Višnioveckis

Višnioveckis Mykolas Kaributas (1640 07 31–1673 11 10). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1669–1673). Nusigyvenęs bajoras, valdovu išrinktas dėl tėvo Jeremijo Mykolo nuopelnų kovose su kazokais. Stokojo iniciatyvos. Jo politinę veiklą lėmė...

Vištelis Andrius

Vištelis Andrius, Višteliauskas Andrius (1837 11 25–1912 08 02). Poetas, visuomenės veikėjas, 1863 m. sukilimo dalyvis. 1864 m. išvyko į Italiją, kovėsi Dž. Garibaldžio armijoje. 1870–76 m. gyveno Poznanės kunigaikštystėje, 1886 m. išvyko į Braziliją. Pris...

Vitas

Vitas (mirė apie 1269). Vienas iš pirmųjų Lietuvos vyskupų, Lenkijos vienuolis domininkonas. Jo vyskupija greičiausiai buvo Pietų Lietuvoje, Veisiejų srityje. 1253 m. jį paskyrė popiežiaus ir Gnezno arkivyskupas konsekravo. Neaišku, ar ji rezidavo Li...

Vitkauskas

Vitkauskas Vincas (1890 10 04–1965 03 03). Lietuvos karo, politikos veikėjas. 1940 01–1940 06 – Lietuvos kariuomenės vadas. 1940 06–1940 07 – krašto apsaugos ministras sovietinėje Liaudies vyriausybėje. 1946–1950 m. dėstė Kauno universitete, 1950–1954 m. – Kau...

Vladislovas I

Vladislovas I Lokietka (1260 ar 1261 03 03–1333 03 02 (ar 01 19). Piastų dinastijos Lenkijos karalius (nuo 1320). 1325 m. sudarė sąjungą su LDK prieš Kryžiuočių ordiną (sąjungą sustiprino sūnaus Kazimiero vedybomis su Gedimino dukterimi Aldona)....

Vladislovas II

Vladislovas II Jogailaitis (1456 03 01–1516 03 13). čekijos (nuo 1471) ir Vengrijos (nuo 1490) karalius. LDK didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnus. Stiprindamas silpnėjančią karaliaus valdžią 1515 m. sudarė sutartį su Habsburgai...

Vladislovas III

Vladislovas III Varnietis (1424 10 31–1444 11 10). Jogailos ir jo ketvirtosios žmonos Kijevo kunigaikštytės Sonkos (Sofijos) vyriausiasis sūnus. 1434 m., mirus Jogailai, jaunajam karaliui buvo dešimt metų. Lenkiją valdė regentų taryba, kuriai vadovavo K...

Volanas

Volanas Andriejus (apie 1530–1610). LDK publicistas, rašęs daugiausia lotynų kalba. 1544–1546 m. A. Volanas studijavo Frankfurte prie Oderio, 1550–1553 m. – Karaliaučiaus universitete. Baigęs mokslus buvo M. Radvilos Rudojo, žygimanto Augusto, Stepono Bator...

Voldemaras

Voldemaras Augustinas (1883 04 16–1942 12 16). Lietuvos valstybės veikėjas, istorikas. 1911–14 m. buvo Peterburgo universiteto docentas, 1917–1918 m. – Permės universiteto profesorius. Dalyvavo „Pažangos“ partijos, (1916), Lietuvių tautininkų sąjungos (1924) k...

Volteris

Volteris Eduardas (1856 03 18–1941 12 14). Etnografas, filologas, archeologas. 1885–1918 m. dėstė Peterburgo universitete. Buvo lietuviškų knygų cenzorius, padėjo išleisti daug lietuviškų knygų, globojo lietuvių studentus. Lietuvių mokslo draugijos narys...

Vrublevskis Tadas

Vrublevskis Tadas (1858 11 08–1925 07 03). Visuomenės, kultūros veikėjas. Lietuvių mokslo draugijos narys. Nuo 1891 m. dirbo advokatu Vilniuje. 1905–07 m. revoliucijos metu gynė revoliucionierius teismuose. Parašė darbų istorijos, teisės, statistikos,...

Vulfstanas

Vulfstanas. Anglosaksų pirklys, keliautojas. IX a. pabaigoje atvyko į Truso (Oruso) prekybinę gyvenvietę ir uostą prūsų žemėje. Kelionės aprašyme yra žinių apie aisčių visuomeninę santvarką, laidojimo papročius. Tai vienas iš svarbiausių ankstyvųjų istorini...

Vydūnas

Vydūnas, Storosta Vilhelmas (1868 03 22–1953 02 20). Mažosios Lietuvos lietuvių rašytojas, filosofas. 1895 m. įsteigė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją, ilgą laiką jai vadovavo. 1902–1935 m. dalyvavo Vokietijos teosofų draugijos veikloje. žurnalų „šaltinis...

Vykintas

Vykintas (mirė apie 1253). XIII a. II ketvirčio dalies žemaitijos kunigaikštis. Spėjama, kad 1236 09 22 įvykusiame Saulės mūšyje vadovavo žemaičiams, kurie sudarė didžiąją Lietuvos kariuomenės dalį. Manoma, kad 1239 m. Vykintas buvo užėmęs Vitebską. Pačioje X...

Vytautas

Vytautas Didysis (apie 1350–1430 10 27). Lietuvos didysis kunigaikštis (1392–1430). Per 1381–1382 metų Kęstučio kovą su Jogaila rėmė tėvą Kęstutį. Po jo nužudymo 1382 m. pabėgo pas kryžiuočius. 1383 m. vokiečių buvo pakrikštytas (Vygandu). Jogaila, paj...

Vytenis

Vytenis. Lietuvos didysis kunigaikštis (apie 1295–1316). Pukuvero-Butvydo sūnus. Titulavosi Lietuvos ir žiemgalos karaliumi. Pagarsėjo kaip karo vadas ir diplomatas. Su Rygos miestiečiais ir arkivyskupu 1298 m. buvo sudaręs sąjungą prieš Livonijos ordiną. Ry...