Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Konspektai / Imperializmas

Imperializmas

Imperija — monarchija arba valstybė, susidariusi užgrobiant  kaimyninių šalių teritorijas. Valdoma imperatoriaus. Europoje pirmąja laikytina Aleksandro Makedoniečio sukurta valstybė.

Imperializmas — politika, kurios tikslas sukurti, išlaikyti ir išplėsti imperiją. Siekia sukurti daugiatautę valstybę, kurioje valdytų viena teritorinė, tautinė ar ideologinė grupė. Remiasi jėga arba jėgos grėsme. Tikslui pasiekti naudojamos trejopos  priemonės:karinės, ekonominės ir kultūrinės. Ryškiausias istorinis pavyzdys – SSRS.

Rusijos-Japonijos karas (1904-1905 m.). Pralaimėjusi Rusija prarado pozicijas Tolimuosiuose Rytuose ir Kinijoje.

Imperializmas – 1. Valstybės užsienio politika, kuria siekiama laimėti daugiau galios, išteklių ar užgrobti kitoms valstybėms priklausančias teritorijas. 2. 1870-1914 m., kai europiečiai, amerikiečiai ir japonai vykdė kolonijinius užkariavimus, grobė teritorijas Azijoje, Afrikoje, P.Amerikoje, Australijoje  ir sukūrė kolonijines imperijas.

Priežastys:

 • pramoninės valstybės kolonijose ieškojo pigių žaliavų ir naujų rinkų, kur galėtų realizuoti savo produkciją bei kurti naujas darbo vietas;
 • padalijant pasaulį į įtakos sferas siekta išvengti galimų sunkumų ir įtampos savo šalyse;
 • nacionalizmas  didino konkurenciją tarp Europos valstybių ir norą plėsti įtaką;
 • europiečiai siekė paskleisti savo laimėjimus ir “geriausią pasaulyje” gyvenimo būdą.

Kolonijines imperijas sukūrė: Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Portugalija, Ispanija, Olandija, Italija, Belgija, Rusija, Japonija, JAV.

Valstybinės priklausomybės formos:

 • Kolonija –šalis arba jos dalis, neturinti savarankiškumo, valdoma kitos valstybės.
 • Protektoratas – šalis, pripažįstanti kolonijinės valstybės įsikišimą. Metropolija per savo atstovą tvarko silpnesnės šalies užsienio politiką ir kontroliuoja vidaus politiką.
 • Pusiau kolonija – valstybė išlaiko savo politinę nepriklausomybę, tačiau jų valdžios organai nebevadovauja ekonomikai.
 • Dominija – autonominė valstybė, įėjusi į Didžiosios Britanijos imperiją ir pripažinusi jos karalių valstybės valdovu (pvz., buvusios britų kolonijos Kanada, Australija).
 • Seniausia kolonijinė imperija buvo ir daugiausia kolonijų turėjo, Egiptą į savo kontrolę paėmė ir Sueco kanalą iškasė, Kanadai, PAR, Naujajai Zelandijai ir Australijai dominijos statusą suteikė Didžioji Britanija.
 • Azijos žemyne viešpatavo ir naujas valdas Centrinėje Azijoje užgrobė Rusija.
 • Afriką buvo pasidalijusios Didžioji Britanija, Prancūzija, Portugalija, Vokietija, Belgija, Ispanija.
 • Rytų Azijoje kolonijas grobti pradėjo Japonija.
 • Panamos kanalą užvaldė JAV.
 • Kiniją į įtakos sferas buvo pasidalijusios Rusija, Japonija ir Didžioji Britanija.
 • „Vietos po saule” ieškojo Vokietija.
 • Nepriklausomybę Afrikoje išlaikė Liberija ir Etiopija.

Padariniai:

Neigiami:

 • kolonijos tapo metropolijų agrariniais ir žaliavų priedėliais, pramonės prekių rinkomis;
 • nevaržomas europiečių prekių įvežimas žlugdė vietos amatininkus ir manufaktūras;
 • remiant genčių diduomenę buvo stabdoma natūrali kapitalistinių santykių raida;
 • valstybių sienos nustatytos neatsižvelgiant į etnines ribas, buvo nepaisoma vietos tradicijų ir įstatymų, kurstoma religinė nesantaika, naikinamos kultūros vertybės;
 • nualinta kolonijų žemė, išgrobstyti gamtos turtai;
 • stiprėjo visuomeniniai prieštaravimai, pablogėjo gyventojų padėtis (badas, skurdas, ligos, didelis mirtingumas, prekyba vergais Afrikoje, narkomanija Azijoje, indėnų naikinimas Amerikoje).

Teigiami:

 • diegiama europietiška pažanga (kultūros, mokslo, technikos laimėjimai);
 • kapitalistinis gamybos būdas ardė pirmykštę bendruomenę, feodalinius santykius;
 • priespauda kėlė afrikiečių tautinę savigarbą ir savimonę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*