Home / Partizaninis karas Lietuvoje 1944-1953m. / Dainavos apygarda – vadai

Dainavos apygarda – vadai

Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Gimė 1901m. Mažeikių apskrities Skuodo valsčiaus Ketūnų kaime. 1920m. įstojo į Karo mokyklą. Kovojo su bermontininkais ir lenkais Širvintų–Giedraičių fronte. 1929–1934m. studijavo Briuselio karo akademijoje, tapo diplomuotu karo inžinieriumi. Nuo 1938m., gavęs pulkininko leitenanto laipsnį, dėstė Karo mokykloje inžineriją. Prasidėjus karui, pasitraukė iš Raudonosios armijos. Vokiečių okupacijos metais buvo Lietuvių fronto Vilniaus štabo narys, pogrindinėje karo mokykloje Lietuvos laisvės armijos (LLA) nariams dėstė karo inžinerijos disciplinas. 1945m. pasitraukė į mišką, įkūrė Dzūkų grupės partizanų štabą, parengė pirmuosius direktyvinius dokumentus, kūrė organizacines struktūras, suformavo Merkio rinktinę. 1945m. lapkričio 18d. įkūrė A apygardą. 1946m. balandžio mėn. su Tauro apygardos vadovybe suformavo vieningą partizanų sritį ir buvo išrinktas Pietų Lietuvos partizanų (PLP) srities vadu. 1946m. liepos 2d. J.Vitkus kartu su štabo pareigūnais Žaliamiškyje, netoli Liškiavos, susidūrė su NKVD kariuomene, buvo sunkiai sužeistas ir po kelių valandų mirė. Po mirties J.Vitkui suteiktas Laisvės kovos karžygio vardas, jis apdovanotas 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais ir ąžuolo lapais. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento 1997m. lapkričio 20d. dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties).

Domininkas Jėčys-Ąžuolis. Gimė 1896m. Biržų apskrities Vabalninko valsčiaus Medžiūnų kaime. 1919–1920m. dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Vėliau baigė Karo mokyklą. 1935–1940m. buvo Alytaus šaulių sąjungos rinktinės komendanto pavaduotojas, gavo atsargos kapitono laipsnį. 1944m., organizuojantis Vietinei rinktinei, buvo paskirtas šios rinktinės dalinio vadu. 1945m. balandžio–gegužės mėn. užmezgė ryšį su kai kuriomis Alytaus apskrities partizanų grupėmis. Birželio mėn. šios grupės buvo sujungtos į Dzūkų rinktinę, jos vadu tapo D.Jėčys. 1946m. balandžio mėn. Dzūkų rinktinė buvo įtraukta į A apygardą, kuri netrukus pavadinta Dainavos vardu. D.Jėčys tapo Dainavos apygardos vadu. Daug darbavosi kurdamas apygardą ir įvesdamas joje karišką drausmę. 1947m. rugpjūčio 11d. apygardos vadavietę Punios šile (Alytaus apskr. Butrimonių vlsč.), išdavikui nurodžius, apsupo gausios MVD kariuomenės pajėgos. Pusantros valandos priešinęsis, ne kartą atsisakęs pasiduoti, sunaikinęs štabo dokumentus, D.Jėčys žuvo. LR Prezidento 1998m. lapkričio 18d. dekretu D.Jėčys apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Gimė 1918m. Niu Britene, JAV. 1921m. kartu su tėvais grįžo į tėvynę. 1936m. baigė Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją, vėliau – Klaipėdos pedagoginį institutą ir Kauno karo mokyklą. 1940–1945m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. Nuo 1945m. tapo partizanu, 1946m. išrinktas Merkio rinktinės vadu. 1947m. tapo Dainavos apygardos vadu. Nuo 1948m. – PLP srities vadas. 1949m. vasario mėn. dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, buvo paskirtas LLKS gynybos pajėgų vadu, jam suteiktas partizanų pulkininko laipsnis. 1956m. spalio 12d. Kaune buvo suimtas, kankinamas. Nuteistas mirties bausme. Sušaudytas Vilniuje 1957m. lapkričio 29d. A.Ramanauskas LLKS tarybos prezidiumo 1950m. lapkričio 23d. sprendimu apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiais. LR Prezidento 1999m. vasario 1d. dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties).

Benediktas Labėnas-Kariūnas. Gimė 1918m. Seinų apskrities Lazdijų valsčiaus Papėčių kaime. Partizanauti pradėjo 1945m. Nuo 1947m. rugsėjo 25d. – Šarūno rinktinės vadas. Nuo 1948m. spalio mėn., pavaduodamas A.Ramanauską, laikinai ėjo Dainavos apygardos vado pareigas. Žuvo 1949m. kovo 7d. apygardos štabo bunkeryje Daugų valsčiaus Kalesninkų miške (nušovė MGB agentai Kostas Kubilinskas ir Adolfas Skinkis). LR Prezidento 1999m. gegužės 19d. dekretu B.Labėnas apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (po mirties).

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Gimė 1925m. Alytuje. Mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1944m. įstojo į Vietinę rinktinę, vėliau – į Žemaitijoje besikuriančią Tėvynės apsaugos rinktinę. 1944m. pabaigoje vokiečių buvo išvežtas į Čekoslovakiją saugoti aerodromų. Ten pateko Raudonosios armijos nelaisvėn. 1946m. L.Baliukevičiui pavyko pabėgti iš belaisvių lagerio Ukrainoje ir grįžti į Lietuvą. Įstojęs į partizanų gretas vadovavo Dainavos apygardos spaudos ir propagandos skyriui. Nuo 1949m. gegužės mėn. tapo Dainavos apygardos vadu. Buvo aktyvus pogrindinės spaudos darbuotojas – parašė nemažai analitinių straipsnių, kuriuose nagrinėjo partizaninį judėjimą ir Lietuvos visuomenės padėtį, rašė dienoraštį. Žuvo 1950m. birželio 24d. bunkeryje Žaliamiškyje, tarp Leipalingio ir Merkinės. Apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiais. LR Prezidento 1998m. gegužės 19d. dekretu L.Baliukevičiui suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties).

Juozas Gegužis-Diemedis. Gimė 1923m. Alytaus apskrities Seirijų valsčiaus Gervėnų kaime. Partizanas nuo 1945m. 1949m. gegužės 19d. paskirtas Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadu, leido rinktinės laikraštį „Laisvės rytas“. 1950m. liepos 12d. paskirtas Dainavos apygardos vadu. 1951m. rudenį MGB provokatorių, vaizduojančių iš Lenkijos į Lietuvą perėjusius partizanus, buvo iškviestas į susitikimą. Žuvo 1951m. rugsėjo 27d. Seirijų valsčiaus Bestraigiškės miške: provokatoriams į bunkerį įmetus granatą suparalyžiuojančiomis dujomis, nenorėdamas būti suimtas gyvas spėjo nusišauti. LR Prezidento 1998m. gegužės 19d. dekretu J.Gegužiui suteiktas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties).

Vincas Daunoras-Ungurys, Kelmas. Gimė 1921m. Marijampolės apskrities Prienų valsčiaus Žiūkų kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945m. Priklausė Balbieriškio miške veikusiai Vaidoto partizanų grupei. Nuo 1949m. rudens – Vaidoto grupės vadas. Nuo 1951m. spalio 18d. – Dzūkų rinktinės vadas, tuo pat metu iš A.Ramanausko perėmė vadovavimą visai Dainavos apygardai. Žuvo 1954m. rugpjūčio 18d. kartu su bendražygiu Jurgiu Palioniu-Dobilu Prienų rajono Naudžiūnų kaime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*