A

Abatas

Vienuolyno(abatijos) viršinikas; pagal rangą ėjo po vyskupo.

Absoliutizmas

Tokia valstybės valdymo forma, kai aukščiausioji valdžia priklauso valdovui.

Abveras

Abveras. Hitlerinės Vokietijos kariuomenei pavaldi žvalgybos ir kontržvalgybos institucija.

Adjunktas

Adjunktas. Kai kuriose Vakarų Europos šalyse ir Rusijos imperijoje – mokslinis stažuotojas, profesoriaus, akademiko ar katedros vedėjo padėjėjas mokslų akademijoje, aukštojo mokslo įstaigoje, universitete.

Adventas

Adventas (atėjimas). Keturių savaičių Išganytojo laukimo laikotarpis prieš šv. Kalėdas. Etninėje lietuvių kultūroje advento metu galioja įvairūs draudimai.

Adventistai

Adventistai. Protestantizmo srovė. Laukia antrojo Kristaus atėjimo ir tūkstantmetės karalystės. Susiformavo 1831 m. JAV. Pradininkas – baptistas V. Mileris, skelbęs Kristaus atėjimą 1843–1844 metais. Didžiausia srovė – Septintos dienos adventistai (at...

Aitvaras

Turtus nešanti mitinė butybė.

Aizkrauklės mūšis

Aizkrauklės (Ašeradės) mūšis. 1279 03 05 ties Aizkraukle (Latvija) įvykęs Lietuvos ir Livonijos ordino mūšis. Magistro Ernsto fon Rasburgo kariuomenė, remiama danų ir Vakarų Europos talkininkų, 1279 m. vasarį įsibrovė į Lietuvą. Lietuvių kariuomenė pasivij...

Akalica

Akalica, akalyčia, okolica, bajorkaimis. Padrika smulkių Lietuvos bajorų gyvenvietė su netvarkingai išdėstytomis sodybomis ir pastatais. žemė išskirstyta netvarkingais sklypeliais prorėžiuose. Labiausiai buvo paplitę Vidurio ir šiaurės Vakarų Lietuvoje....

Akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė. Bendrovė, kurios lėšų dalininkai (akcininkai) turi bendrovės kapitalo dalį – akcijų, nuo kurių gauna pelną – dividendus.

Akmens amžius

Akmens amžius. Laikotarpis nuo 2–1,75 milijonų metų iki IV–II tūkstm. pr. Kr. Pabaigos data skirtinga: Mažojoje Azijoje, Egipte ir Pietų Europoje baigėsi IV tūkstm., šiauresnėse geografinėse platumose – II tūkstm. pr. Kr., Lietuvoje – nuo XI iki II t...

Alanai

Alanai. Gentys, kilusios iš sarmatų. Pirmaisiais amžiais po Kristaus išplito šiaurės Kaukaze ir stepėse į šiaurę nuo Juodosios jūros. 372 m. į alanų gyvenamas vietas veržėsi hunai. Dalis alanų, persekiojami hunų, pasiekė Panoniją. Iš čia su svebais ir v...

Albigiečiai

Krikščionių sekta Pietų Prancūzijos Albi mieste; kovojo su pasaulietiniu ir religiniu Bažnyčios viešpatavimu..

albirunijus

arabų mokslininkas - astronomas

Alchemija

Tariamas mokslas; pastangos pagaminti "filosofinį akmenį" paverčiantį paprastus metalus tauriausiais

Aleksandro privilegija

Aleksandro privilegija. 1492 08 06 Aleksandras paskelbė privilegiją, kurioje pakartojo, patvirtino ir išplėtė visas 1447 m. Kazimiero pripažintas bajorų teises ir privilegijas. Ponų tarybai suteikė teisę kontroliuoti ir tvarkyti valstybės finansus; tarybos na...

Alerodas

Alerodas. Antrasis vėlyvojo ledynmečio atšilimas (interstadialas). Datuojamas tarp 9800 ir 9000 m. pr. Kr.

Algininkai

Algininkai. Samdyti kariai profesionalai, dažnai svetimšaliai. Jų buvo senovės Romoje, Kartaginoje, Persijoje. Vakarų Europoje pagausėjo viduramžių pabaigoje, ėmus vartoti šaunamuosius ginklus. Lietuvoje pirmą kartą pasirodė 1410 m. žalgirio mūšyje (čekų ...

Algirdo žygiai

Algirdo žygiai į Maskvą. 1368 m. Algirdas ir Kęstutis su Smolensko ir Tverės pulkais atžygiavo prie Maskvos, tačiau Maskvos Kremliaus paimti net nebandė. 1370 m. žygis buvo pakartotas, tačiau Kremlius vėl nešturmuotas. 1372 m. žygis taip pat baigėsi ...

Alka

Alka. Senovės lietuvių religinio kulto vieta. Dažniausiai tai kalneliai, giraitės, pievos, upeliai. Po Lietuvos krikšto alkai buvo naikinami arba jose statomos koplytėlės, kryžiai.

Alodas

Alodas (dalis). Individuali šeimos žemės nuosavybė. Atsirado ankstyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje. Galutinai susiformavo teritorinėje bendruomenėje, kai maža individuali šeima įgijo neaprėžtą žemės nuosavybės formą. Tai sukėlė turtinę ir visuomen...

Altmarko paliaubos

Altmarko paliaubos. švedijos ir Respublikos 6 metų taikos sutartis. Pasirašyta 1629 09 26 Altmarke (dab. Stari Targas, Lenkija). šia sutartimi švedija išlaikė užkariautas Livonijos teritorijas (su Ryga) ir kai kuriuos Prūsijos miestus (tarp jų Klaipėdą)...

Amnestija

Amnestija. Atleidimas nuo kriminalinės bausmės ar bausmės sušvelninimas, teistumo panaikinimas. Amnestiją paprastai suteikia valstybės vadovas ar parlamentas tam tikrai asmenų grupei.

Anabaptistai

Anabaptistai. Protestantizmo srovė. Atsirado Vokietijoje Reformacijos epochos pradžioje. Skelbė kiekvienam galimą asmeninį Apreiškimą, turto bendrumą, krikštijo suaugusius, neigė bažnyčios hierarchiją, labai supaprastino apeigas, atsisakė bažnyčių, pal...

Analai

Vakarų europos viduramžių metrasčiai,kuriuose kasmet užrašomi svarbiausi įvykiai.

anatema

šis žodis reiškia atskyrimą nuo bažnyčios, bažnytinį prakeikimą. Anatema ypač buvo praktikuojama viduramžiais. Nuo bažnyčios atskirdavo net karalius. Tokie žmonės prarasdavo visas teises ir būdavo tarsi išbraukti iš visuomenės.

Ancyliaus ežeras

Ancyliaus ežeras. Baltijos jūros raidos stadija (7300–5800 m. pr. Kr.). Pavadinta gėlavandenio moliusko „Ancylus fluviatilis“ vardu.

Andrusovo paliaubos

Andrusovo paliaubos. Respublikos ir Rusijos paliaubų sutartis, sudaryta 1667 01 30 trylikai su puse metų Andrusove (ties Smolensku), pasibaigus 1654–1667 karui. Respublika Rusijai atidavė nuo 1618 m. Deulino paliaubų LDK valdomą Smolensko vaivadiją, Lenkijo...

Aneksija

Aneksija. Svetimos valstybės ar jos dalies prievartinis užgrobimas, prisijungimas.

Anglikonybė

Protestantizmo kryptis Anglijoje; valstybinė religija.

Ankstyvoji gotika

Ankstyvoji gotika. Ankstyvasis gotikos laikotarpis Lietuvoje apima XIV a. pab. ir XV a. pr.

Antantė

Antantė. Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos sąjunga prieš Vokietiją ir jos sąjungininkus. Sukurta įvairiomis sutartimis 1904–07 metais. Pirmojo pasaulinio karo metu Antantei priklausė daugiau kaip 20 valstybių, tarp jų JAV, Japonija, Italija....

Antika

Antika. Graikų ir romėnų senovė. Apie XII a. pr. Kr. į Balkanus atsikėlusios dorėnų gentys per kelis šimtmečius sukūrė įstabią civilizaciją, kurią pratęsė romėnai. Svarbesni antikos istorijos etapai: graikuose – archainė epocha (600–480), klasikinė (480–323), he...

Antinomija

Antinomija. Filosofinė kategorija, išreiškianti dviejų prieštaringų, tačiau logiškai pagrįstų sprendimų atsiradimą samprotavimuose. Sąvoką suformulavo Antikos filosofai Platonas ir Aristotelis. Pažinimo procese antinomija išreiškia realias dialektines daik...

Antipopiežius

Popiežius,Katalikų bažnyčios laikomas neteisėtai išrinktu.

Antisemitizmas

Rasizmo forma, pasireiškinti neapykanta, priešiškumu žydams.

Antoninai

Antoninai. Romos imperatorių dinastija (96–192). Antoninų dinastijos laikus vadina romėnų imperijos „aukso amžiumi“. Imperatoriai – Nerva (96–98), Trajanas (98–117), Adrianas (117–138), Antoninas Pijus (138–161), Markas Aurelijus (161–180); 161–169 m...

Antras Vatikano susirinkimas

II Vatikano susirinkimas. Visuotinis pasaulio katalikų vyskupų susirinkimas Vatikane 1962–1965 metais. Sušaukė popiežius Jonas XXIII, užbaigė popiežius Paulius VI. Svarstytas Bažnyčios atnaujinimo, prisitaikymo prie dabartinio pasaulio klausimas. Susirinkimo...

Antrasis Lietuvos Statutas

II Lietuvos Statutas (1566). Pakeitė I Lietuvos Statutą. Apimtimi ir kodifikacija gerokai jį pralenkė. įtvirtino XVI a. vidurio LDK reformas: administracinį-teritorinį valstybės suskirstymą į apskritis, bajorų renkamus apskrities žemės, pilies ir pakamario...

Antrasis pasaulinis karas

II Lietuvos Statutas (1566). Pakeitė I Lietuvos Statutą. Apimtimi ir kodifikacija gerokai jį pralenkė. įtvirtino XVI a. vidurio LDK reformas: administracinį-teritorinį valstybės suskirstymą į apskritis, bajorų renkamus apskrities žemės, pilies ir pakamario...

Antrasis Respublikos padalijimas

II Respublikos padalijimas. Konvencija dėl Antrojo Respublikos padalijimo pasirašyta 1793 01 23 Peterburge. šiuo aktu Rusijai atiteko 250200 km2 : iš LDK – centrinė Baltarusijos dalis, iš Lenkijos – dešiniakrantė Ukraina (Kijevo vaivadja, Podolės ir ...

Antropocentrizmas

Antropocentrizmas (žmogus + vidurys). Teologinė pažiūra, kad protingasis žmogus esąs galutinis Visatos raidos tikslas. Antikinėje filosofijoje antropocentrizmo principą suformulavo Sokratas.

Antropologija

Antropologija (žmogus + mokslas). Biologijos šaka, tirianti žmogaus ir jo rasių fizinių požymių evoliuciją, fizinių tipų pasiskirstymą erdvėje ir laike. Antropologijos tyrimo objektai yra: žmogaus veikla gamtoje, artimiausi jo giminaičiai, žmogaus kilmė...

Antropologinis tipas

Antropologinis tipas. Paveldimas žmogaus kūno fizinių požymių kompleksas, būdingas tam tikrame areale gyvenančių žmonių grupei. Lietuviai priklauso Vidurio Europos ir Rytų Europos antropologiniams tipams.

Antropomorfizmas

Antropomorfizmas (žmogus + pavidalas). žmogaus bruožų priskyrimas gamtai, dievų vaizdavimas žmogaus pavidalu, dievybės sužmoginimas.

Apeigos

Apeigos. Ritualizuotas simbolinis religinio kulto veiksmas.

Apeigos su ugnimi

Apeigos su ugnimi. Ugnies kulto apraiška (lietuvių ugnies deivė – Gabija). Laidojimo apeigų metu – sakralinis kapo apvalymas nuo piktųjų dvasių.

Aprobata

Aprobata. Leidimas spausdinti knygas religinėmis temomis. Jį suteikia katalikų bažnyčios vyskupas. Aprobata reiškia, kad toje knygoje niekas neprieštarauja katalikų tikybai.

Apskritis

Apskritis. LDK, vėliau Lietuvos Respublikos teritorinis vienetas. LDK apskritys ėmė kurtis pagal Lenkijos pavyzdį, naikinant dalines ir sritines kunigaikštystes, sudarant vaivadijas ir vadintos pavietais. Pirmą kartą terminas „pavietas“ paminėtas 1388 m. Vyt...

Aptvėrimai

Bendruomeninių žemių naikinimas ir valstiečiu nuvarymas nuo žemės Anglijoje.

Apžvalgininkai

Apžvalgininkai. XIX a. pabaigos lietuvių visuomeninė politinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1889–96). Nariai daugiausia buvo katalikų dvasininkai. Svarbiausi veikėjai – Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas), Ka...

Arabeska

Sudėtingas stilizuotų augalinių ir geometrinių motyvų ornamentas, būdingas islamo menui.

Arbitražas

Arbitražas. Ginčų sprendimo būdas, kai besiginčijančios šalys kreipiasi į trečiąjį asmenį – į arbitrą.

Archeologija

Archeologija („senovinis“ + „mokslas“). Savarankiška istorijos mokslų šaka, tyrinėjanti seniausios (ikirašytinės) žmonių visuomenės istoriją. Archeologijos savarankiškumą istorijos mokslų sistemoje apibrėžia jos tikslas rekonstruoti seniausiąją žmonių vis...

Archeologinė kultūra

Archeologinė kultūra. Tam tikro laikotarpio reliktų (gyvenviečių, laidojimo paminklų ar atskirų objektų) visuma, pasižyminti bendromis savybėmis ir sutelktai pasitaikanti apibrėžtoje teritorijoje.

Archeologiniai paminklai

Archeologiniai paminklai. Archeologijos mokslo šaltiniai. Lietuvos archeologijos paminklai skirstomi į tris pagrindines rūšis: gyvenvietės (stovyklos, atviro tipo gyvenvietės; piliakalniai), laidojimo paminklai (pilkapynai ir plokštiniai kapinynai), kiti p...

Archeologų suvažiavimas

Rusijos archeologų IX suvažiavimas. įvyko 1893 08 01–1893 08 14 Vilniuje. A. Becenbergeris savo pranešime „Apie priešistorinę Rytų Prūsų senovę“ iškėlė hipotezę apie akmens amžių siekiančią prūsų senovę. A. Spicynas paskelbė pranešimą „Apie rytų slavų ...

Archetipas

Archetipas (pradžia + pavyzdys). Psichoanalizės sąvoka, reiškianti įgimtus simbolius, glūdinčius kolektyvinėje pasąmonėje. Tai pirmykščių tikėjimų, mitologijos, tautosakos, apeigų ir papročių vaizdiniai, konkretizuojami meno kūriniuose....

Archyvas

Archyvas. 1. įstaigos ar organizacijos skyrius, kur kaupiami, saugomi ir tvarkomi dokumentai. 2. įstaigos, įmonės, organizacijos asmens dokumentų visuma. 3. įstaiga, kurioje saugomi archyvų dokumentai.

Arealas

Arealas (aikštė, erdvė). Tam tikro laikotarpio objektų, reiškinių visuma, kuri skiriasi vietinėmis ypatybėmis ir sutelktai pasitaiko tam tikroje geografinėje erdvėje.

Arijonai

Arijonai. Krikščionių srovė, atsiradusi IV a. Romos imperijoje. Jos pradininkas – Aleksandrijos kunigas Arijus (apie 256–336). Neigė trejybės dogmą ir Kristaus dieviškumą. Nikėjos (1325) ir Konstantinopolio bažnytiniuose susirinkimuose paskelbti eret...

Ariogalos žemė

Ariogalos žemė. žemė žemaitijoje. Pirmą kartą paminėta 1253 m. Mindaugo dokumentuose.

Aristokratija

Aristokratija. Visuomenės sluoksnis, turinti privilegijų dėl savo kilmės, kilmingieji. Dažnai dalyvauja valstybės valdyme.

Arkivyskupas

Katalikų bažnyčios pareigūnas, vyriausiasis vyskupas.

Artelė

Artelė. ūkio bendrovė, asmenys, susivieniję bendrai ūkinei veiklai. Daug artelių atsirado po 1940-ųjų metų. Vėliau jos buvo perorganizuotos į valstybines įmones.

Asamblėja

Asamblėja. Kai kurių valstybių įstatymų leidimo organas ar visuotinis tarptautinių organizacijų susirinkimas.

Ašelio epocha

Ašelio epocha. Trečiasis senojo akmens amžiaus laikotarpis, datuojamas 430000–400.000–150000–100.000 m. pr. Kr. Pavadinimas kilęs nuo Ašelio (Saint-Acheul) vietovės netoli Amjeno Prancūzijoje.

Astikai

Astikai. XIV a. pab.–XVII a. pr. LDK didikų giminė. Svarbiausios Astikų valdos buvo apie Kernavę. Giminės pradininkas – Kristupas Astikas (mirė apie 1442–1444). Titulavosi Kernavės bajoru, Užpalių pilies viršininku. Dalyvavo sudarant 1398 m. Salyno, 1411...

Astravo sutartis

Astravo sutartis. 1392 08 04 Astravos dvare, netoli Lydos, sudaryta sutartis tarp Jogailos ir Vytauto. šia sutartimi buvo baigtos tarpusavio kovos. Vytautas susigrąžino Trakų kunigaikštystę ir kitas tėvo Kęstučio žemes, gavo teisę Jogailos vardu vald...

astroliabija

prietaisas, naudojamas nustatyti laivo padėčiai atviroje jūroje.

Astrologija

tariamas mokslas,tikejimas,kad žvaigždės ir planetos yra dievų ir lemia žmonių,tautų,valstybių likimą bei gamtos reiškinius

Astronomija

Astronomija (žvaigždė + dėsnis). Mokslas, tiriantis kosminių kūnų, jų sistemų, Visatos materijos fizinį būvį ir cheminę sandarą, padėtį ir judėjimą erdvėje, susidarymą ir raidą. Astronomija yra vienas iš seniausių mokslų, ji turi labai svarbų pasaulėžiū...

Atašė

Atašė. žemiausias diplomatinis rangas. Kurios nors vienos srities diplomatinės atstovybės specialistas.

Ateitininkai

Ateitininkai, Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjunga. Lietuvos katalikų bažnyčios ir krikščionių demokratų partijos globojama Lietuvos jaunimo sąjunga. Veikė 1911–1940 metais. įkūrė K. Bizauskas, P. Dovydaitis. P. Dogelis. Leido žurnalus „At...

Ateizmas

Ateizmas. Dievo egzistavimo nepripažinimas, neigimas, religijos kritika. Lietuvoje pradėjo plisti XVI a., sklindant humanizmo idėjoms. Stepono Batoro karvedžio Kasparo Bekešo antkapyje pagal testamentą buvo iškalti žodžiai, neigiantys Dievą, nemirting...

Atlantis

Atlantis. Trečiasis holoceno klimato periodas (6000–3000 m. pr. Kr.).

Atodirbis

Atodirbis. Tokie agrariniai santykiai, kai valstiečiai už sklypus, nuomojamus iš žemvaldžio, už jo gautas paskolas, miško medžiagą ar sėklą savo inventoriumi įdirbdavo to žemvaldžio žemę. Lietuvoje po 1861 m. valstiečių reformos atodirbis vyravo tik keliuo...

Atogrąžiniai metai

Atogrąžiniai metai. Laiko tarpas tarp dviejų Saulės skritulio centro perėjimų per pavasario lygiadienio tašką. Lygūs 365,2422 vidutinės Saulės paros.

Audotoriatas

Audotoriatas, auditoriatas. Rusijos imperijoje – 1797–1867 m. aukštesnieji karo teismai. Juose teisė 1863–64 m. sukilimo dalyvius.

Augustinai

Katalikų šv. Augustino elgetaujančiojo ordino nariai

Augustinai

Augustinai. Elgetaujančių katalikų vienuolių ordinas. įkurtas 1243 m. LDK atsirado XV a. pradžioje (Breste, Gardine, vėliau Seredžiuje, Vilniuje, Kaune). XIX a. pabaigoje išnyko.

Aukaimis

Aukaimis. Lietuvių pilis žemaitijoje, Batakių ar Skaudvilės apylinkėse. Minima Dusburgo kronikoje ir kituose XIII–XIV a. šaltiniuose.

Aukso orda

Aukso orda (Džučio ulusas, Kipčiakų chanatas). Mongolų-totorių valstybė, įkurta XIII a. 5 dešimtmetyje chano Batijaus. Rusų metraščiai vadino Džučio ulusu, arabai Kipčiakų Orda ar Kipčiakų chanatu. Aukso ordos chanai valdė užkariautą teritoriją nuo Dunoj...

Aukštaičiai

Aukštaičiai. Baltų gentis. Naujausieji tyrinėjimai rodo, kad jų protėviai tikriausiai buvo Centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūros žmonės. Jau I–V a. I pusėje ši kultūra paplito visame Nevėžio baseine ir Nemuno upe vakarų kryptimi iki dabarti...

Aukštaitija

Aukštaitija. Istorinė, geografinė ir etnografinė Lietuvos dalis. Jos ribos keitėsi. Aukštaitijos vardas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XIII a. pabaigos. Manoma, kad iki XIII a. taip buvo vadinama vienos iš lietuviškai kalbančių genčių – žemaičių r...

Aušrininkai

Aušrininkai. XIX a. 8–9 dešimtmečių Lietuvos politinė–literatūrinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „Aušra“ (leistas 1883–86). Priklausė daugiausia inteligentai. Svarbiausi veikėjai – Jonas Basanavičius, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Martynas Jankus, Jurgis Mi...

Austrijos įpėdinystės karas

Austrijos įpėdinystės karas. 1713 m. imperatorius Karolis VI paskelbė, kad visos Austrijos paveldimos žemės atiteks jo vyresniajai dukteriai Marijai Terezai. Po jo mirties (1740) Bavarija, Saksonija, Ispanija, remiamos Prancūzijos, pareiškė pretenzijas dėl Mari...

Autochtonai

Autochtonai (čiabuviai). Senbuviai, pirmykščiai šalies gyventojai, tebegyvenantys vietovėje, iš kurios yra kilę.

Autochtoninė teorija

Autochtoninė baltų kilmės teorija. Ją 1893 m. pagrindė A. Becenbergeris. Jo manymu, baltų kilties šaknys prūsuose siekia akmens amžiaus pabaigą. Vėlesnieji tyrinėtojai ją išplėtojo toliau. Naujausių tyrimų rezultatai atskleidė kur kas ankstyvesnes balt...

Autokratija

Autokratija – patvaldystė, neribota vieno asmens valdžia. Gali būti absoliutizmas, despotija, diktatūra.

Autonomija

Autonomija. Valstybės dalies ar tam tikros gyventojų grupės (tautinės, religinės) teisė turėti savivaldą, savarankiškai spręsti savo vidaus reikalus paisant įstatymų. Valstybės dalies autonomija vadinama teritorine autonomija, gyventojų grupės – kult...

Autoritarizmas

nedemokratinė, diktatūrinė valstybės valdymo forma, kai vyriausybė, siekdama išlaikyti valdžią, naudoja griežtas gyventojų politinės kontrolės priemones, peraugančias į politinę priespaudą. Varžoma piliečių politinė veikla, nevyksta reguliarūs ir laisv...

Avarai

Avarai. Turkų kilmės genčių sąjunga. Avarai minimi nuo V a. vidurio. VI a. viduryje ėmė veržtis į Kaspijos vakarinių pakrančių stepes, Juodosios jūros šiaurinius pakraščius, prie Dunojaus ir į Balkanus. VI a. 6–7 dešimtmečiais nusiaubė savyrų, antų, gepidų ...

Azimutas

Azimutas (kryptis). Dangaus šviesulio padėties matavimo horizontinės sistemos koordinatė. Astronominis azimutas matuojamas nuo pietų taško į vakarus, geodezinis – nuo šiaurės taško į rytus, – abu 0–360 laipsnių ribose.