Home / Sąvokos / A / Antras Vatikano susirinkimas

Antras Vatikano susirinkimas

II Vatikano susirinkimas. Visuotinis pasaulio katalikų vyskupų susirinkimas Vatikane 1962–1965 metais. Sušaukė popiežius Jonas XXIII, užbaigė popiežius Paulius VI. Svarstytas Bažnyčios atnaujinimo, prisitaikymo prie dabartinio pasaulio klausimas. Susirinkimo nutarimuose pabrėžiama didesnė tolerancija kitoms bažnyčioms, reformuota liturgija – lotynų kalba pakeista vietos gyventojų kalbomis, kunigams liepta laikyti mišias atsisukus veidu į tikinčiuosius.