Home / Sąvokos / A / Antrasis pasaulinis karas

Antrasis pasaulinis karas

II Lietuvos Statutas (1566). Pakeitė I Lietuvos Statutą. Apimtimi ir kodifikacija gerokai jį pralenkė. įtvirtino XVI a. vidurio LDK reformas: administracinį-teritorinį valstybės suskirstymą į apskritis, bajorų renkamus apskrities žemės, pilies ir pakamario teismus, bajorų dalyvavimą apskričių seimeliuose ir LDK seime.
Antrasis pasaulinis karas
II pasaulinis karas. 1939–1945 m. vykęs karas, kuriame dalyvavo 61 pasaulio valstybė. Prasidėjo 1939 09 01, Vokietijai užpuolus Lenkiją. 1939 09 03 Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai. 1939 09 17 SSRS kariuomenė ėmė veržtis į Lenkijos teritoriją, 1940 m. okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 1940 m. balandžio–gegužės mėnesiais Vokietija užėmė Daniją ir Norvegiją, įsiveržė į Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą, puolė Prancūziją. Olandija ir Belgija kapituliavo. 1940 06 10 Italija paskelbė karą Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai. 1940 06 22 Prancūzija pasirašė su Vokietija (Kompjeno paliaubas), 1940 06 24 – paliaubas su Italija. Vokietija užėmė didžiąją Prancūzijos dalį. Iki 1941 04 29 vokiečių, italų ir vengrų kariuomenės užėmė Jugoslaviją ir Graikiją. Vokietija ėmė kontroliuoti didžiąją Europos dalį. 1941 06 22 Vokietija užpuolė SSRS, karą SSRS paskelbė ir Vengrija, Rumunija, Suomija, Italija. 1941 m. vasarą–rudenį Vokietija užėmė Lietuvą, Latviją, Estiją, Baltarusiją, dalį Ukrainos ir Moldavijos. 1941 m. gruodžio mėnesį Vokietija patyrė didelį pralaimėjimą prie Maskvos. 1941 07 12 SSRS ir Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl bendrų karo veiksmų prieš Vokietiją. 1941 08 14 JAV ir Didžioji Britanija pasirašė Atlanto chartiją, prie kurios netrukus prisijungė ir SSRS. 1941 12 07 Japonija puolė Perl Harborą – JAV bazę Ramiajame vandenyne. 1941 12 08 JAV, Didžioji Britanija ir keletas kitų valstybių paskelbė Japonijai karą. Japonija sumušė Ramiajame vandenyne Didžiosios Britanijos ir JAV karinį laivyną, tačiau 1941 m. vasarą Didžiosios Britanijos laivynas ir aviacija įsigalėjo Viduržemio jūroje. 1942 11 19 Sovietų armija sutriuškino vokiečių kariuomenę prie Stalingrado. Vokiečių okupuotose šalyse sustiprėjo partizanų judėjimai. 1942 m. lapkričio mėnesį vokiečiai okupavo visą Prancūziją, tačiau iki 1943 m. gegužės mėnesio Didžiosios Britanijos kariuomenė išstūmė juos iš Afrikos. Rytų fronte vokiečių kariuomenei nesisekė kovoti su Raudonąja armija. 1943 m. liepą nuverstas Musolinio režimas Italijoje. Musolinį pakeitusio P. Badoljo vyriausybė pasirašė paliaubas su JAV ir Didžiąja Britanija. 1943 11 28–1943 12 01 įvyko SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos Teherano konferencija, kurioje buvo suderinti karo veiksmų planai. 1944 m. Sovietų armija išstūmė vokiečių kariuomenę beveik iš visos SSRS teritorijos, išskyrus Kuršą, užėmė dalį Lenkijos ir čekoslovakijos, įžengė į Vokietiją. 1944 m. rugpjūtį–rugsėjį vokiečių kariuomenė išstumta iš Rumunijos ir Bulgarijos, šios valstybės paskelbė karą Vokietijai. 1944 m. rugsėjį kapituliavo Suomija. Vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Graikijos, kurią užėmė Didžioji Britanija. 1944 m. pabaigoje antifašistinei koalicijai priklausę sąjungininkai buvo užėmę Prancūziją, Belgiją, vidurinę Italiją, dalį Olandijos ir Vokietijos. 1945 m. vasarį įvyko Jaltos konferencija, kurioje dalyvavo SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovai. čia buvo suderinti paskutiniojo karo etapo planai. SSRS sutiko pradėti karą su Japonija, kai Vokietija kapituliuos. 1945 m. sausį–balandį Raudonoji armija užėmė Rytų Prūsiją, Lenkiją, Vengriją, 1945 04 13 pasiekė Elbę, kur susitiko su JAV daliniais. 1945 05 08 Vokietijos karinė vadovybė pasirašė besąlygiškos kapituliacijos aktą. JAV ir Didžioji Britanija tebekariavo su Japonija. 1945 07 17–1945 08 02 įvyko Potsdamo konferencija, kurioje SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos vadovai priėmė nutarimus dėl Vokietijos nuginklavimo ir demokratizavimo. 1945 07 26 Didžioji Britanija, JAV ir Kinija paskelbė Potsdamo deklaraciją, kurioje reikalavo Japonijos kapituliacijos. Japonija šį reikalavimą atmetė. 1945 08 06 ir 1945 08 09 JAV numetė atomines bombas į Japonijos Hirosimos ir Nagasakio miestus. 1945 08 08 karą Japonijai paskelbusi SSRS jau kitą dieną pradėjo karo veiksmus. 1945 08 10 Japonijai karą paskelbė Mongolija. 1945 09 02 Japonija kapituliavo.