B

Bajoras

kilmingasis, priveligijuotas žemvaldys Bulgarijoje, Moldovoje, Rusijoje ir LDK.

Bajorvedys

Bajorvedys. Nuo 1766 m. Rusijoje, vėliau ir Rusijos okupuotose Lietuvos žemėse bajorvedys – renkamas bajorų luominės organizacijos atstovas. Buvo gubernijos ir apskričių bajorvedžiai. Bajorvedžius rinko bajorų susirinkimai, po 1863 m. sukilimo skirdavo vi...

Baltai

Baltai (aisčiai). Indoeuropietiškos kilties tautų ar genčių, kalbančių ar kalbėjusių giminingomis kalbomis ir tarmėmis, sudarančiomis atskirą indoeuropiečių kalbų šeimos atšaką, grupė. Pirmasis neabejotinai įvardijęs vakarų baltų gentis buvo P. K. Taci...

Baltarusija

Baltarusija. Valstybė Rytų Europoje, Lietuvos kaimynė. Baltarusijos teritorijoje žmonės gyveno nuo paleolito laikų. Nuo VII a. pr. Kr. čia buvo paplitę Milogrado, Zarubincų kultūros. Ankstyvajame geležies amžiuje Vidurio bei šiaurės Baltarusijoje gyveno baltiš...

Baltieji

Baltieji. Konservatyvi 1861–63 m. sukilimo dalyvių grupuotė. Lietuvoje susidarė 1862 m. viduryje. Baltųjų tikslas buvo atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybę 1772 m. sienomis. Priešinosi socialinėms reformoms. Lietuvos baltiesiems vadovavo 1863 02 07 išr...

Baltijos ežeras

Baltijos ledyninis ežeras. Baltijos jūros raidos stadija (9800–8000 m. pr. Kr.).

Baltijos jūra

Baltijos jūra. Atlanto vandenyno dalis, giliai įsiterpusi į šiaurinę Europą. Jos plotas yra 386 000 kvadratinių kilometrų, didžiausias gylis – 459 m, vidutinis – 86 metrai. Lietuvai priklauso apie 100 km pajūrio. į Baltiją įteka Oderis, Vysla, Nemunas, ...

Baltikos jūra

Baltikos jūra. Baltijos jūros raidos stadija (nuo 2500–2300 m. pr. Kr. iki šių dienų). Skirstoma į du laikotarpius: Limnėjos jūra (2500–2300 m. pr. Kr. – XVI–XVII amžius) ir Mijos jūra (nuo XVI–XVII amžių iki mūsų dienų).

Baltiškasis panteonas

Baltiškų dievų panteonas. Tai baltų bendrumo laikotarpio dievai. Aukščiausias baltiškų dievų hierarchijoje – Dievas (prūsų Deivis, latvių Dievs). žemesnio lygmens Dievo sūnus yra griausmo ir atmosferos dievas Perkūnas (prūsų Perkuns, latvių Pçrkons). O...

Baltistika

Baltistika. Mokslas, tiriantis baltų tautų kalbas, istoriją, kultūrą. Istorijos, archeologijos ir etnografijos tyrimai baltistikai priskiriami, jei nagrinėja bendrus visiems baltams klausimus. Skirstoma į lituanistiką, latvistiką, prūsistiką. Baltistiko...

Balų rūda

Balų rūda. Kvartero periodo nuosėdinė uoliena. Susideda iš limonito, molio, aleurito, smėlio ir organinių medžiagų liekanų. Lietuvos balų rūdoje esti nuo 18 iki 40% geležies. Jos randama pelkėse, paežerėse, upių krantuose, šiaip pažliugusiose, šaltiniuotose viet...

Banicija

Banicija. Lenkų teisėje naudota priemonė ir bausmė asmenims, pasipriešinusiems teismo sprendimo vykdytojams. Tokių asmenų turtas karaliaus įsakymu, atlyginus nuostolius nukentėjusiems, konfiskuojamas. Jei asmuo ir po banicijos paskelbimo pasipriešindavo karaliaus...

Baptistai

Baptistai. Protestantizmo srovė. Nepripažįsta vaikų krikšto, krikštija suaugusius. Nepripažįsta Marijos, šventųjų, relikvijų garbinimo. Atsirado XVII a. pradžioje Olandijoje.

Barbakanas

Netoli Viduramžių tipo pilies, gynybinės miesto sienos (vartų) esantis gynybinis įrenginys.

Barbarai

Barbarai. Graikiškai „barbaroi“. Graikų kultūros klestėjimo laikotarpiu taip buvo vadinami svetimtaučiai, nemokantys graikų kalbos ir nesusipažinę su graikų kultūra. Romos laikais šiuo vardu imta vadinti visas gentis, kurios puldinėjo Romą, arba tas,...

Barbarosos planas

Vokietijos plano žaibiškai per kelius mėnesius užimti Sovietų Sąjungą kodinis pavadinimas

Barčiai

Barčiai. LDK valstiečiai, už gautą iš didžiojo kunigaikščio žemę karo metu sudarę atskirus karinius dalinius ir statę tiltus bei kitus įrenginius. Taikos metu už žemę mokėjo duokles (dažniausiai medumi). Prievolę atlikdavo prūsai, bartai ir vakarų li...

Baro konfederacija

Baro konfederacija. Lietuvos ir Lenkijos didikų katalikų grupuotės sąjunga, sudaryta 1768 02 29 Bare (Vinicos sritis). Jos tikslas buvo kovoti su Radomo konfederacija prieš Rusijos įtaką Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, jos statytinį karalių Stanislov...

Barokas

XVIIa.-XVIIIa. vidurio Europos ir Lotynų Amerikos meno kryptis. Dailės ir architektūros stilius.

Baronas

Vakarų Europos kilmingojo titulas, žemesnis už grafo.

Batiuškovas Pompėjus

Batiuškovas Pompėjus (1810–92). 1850 m. – Kauno vicegubernatorius. Nuo 1860 – Vilniaus mokslo apygardos globėjo padėjėjas, 1868–72 m. – globėjas. Griežtas rusinimo šalininkas. Pašalino iš mokyklų mokytojus nerusus, uždarė privačias mergaičių mokyklas. Lei...

Baudžiava

Teisinė priklausomų valstiečių padėtis. Baudžiaunikas-baudžiavinis valstietis.

Bazilijonai

Bazilijonai. Rytų apeigų katalikų vienuolių ordinas. Atsirado IV a. Bizantijoje, XI a. paplito slavų kraštuose. 1497 m. LDK įkurtas pirmas jų vienuolynas. XVI a. įsikūrė Vilniuje, Gardine, Supraslyje, Pastovyse. įkūrė spaustuvę, veikusią 1628–1839 metai...

Bažnytiniai valstiečiai

Bažnytiniai valstiečiai. Tai valstiečiai, priklausę bažnyčiai. Po Lietuvos krikšto (1387) didieji kunigaikščiai bažnyčioms ir vienuolynams dalijo dvarus su valstiečiais. Bažnytinių valstiečių ypač pagausėjo XV–XVI a., plečiantis bažnytinei žemėvaldai. XVI a. Vi...

Beduinai

Pietvakarių Azijos ir šiaurės Afrikos klajokliai arabai.

Beginės

Viduramžiais religinių moterų bendruomenių narės, gyvenančios vienuolišką gyvenimą be įžadų. Už siiminėjo labdara, ligonių, senelių priežiura.

Bendruomenių pilys

Bendruomenių pilys. Apie I tūkst. vidurį, kai gyvulininkystė ir žemdirbystė tapo svarbiais verslais, žmonės pradėjo keltis arčiau dirbamų laukų ir vandens, palikę gyvenvietes-pilis. Pastarosios liko teritorinių bendruomenių žinioje, kurios jas naudojo tik...

Bendruomenių rūmai

Didžiosios Britanijos parlamento žemieji rūmai, kurių nariai renkami.

Benediktinai

Benediktinai. Vienas iš gausiausių katalikų vienuolių ordinų. Apie 530 m. Italijoje įkūrė Benediktas Nursijietis. Turėjo daug žemės, rėmė popiežių. LDK atsirado XV a. pradžioje. XVI–XVIII a. vienuolynai įkurti Vilniuje, Kaune, Kražiuose. Benediktinai buvo i...

Beneficija

žemės valda, suteikiama vasalui už tam tikrą tarnybą.

Bermontininkai

Bermontininkai. Rusų baltagvardiečių ir vokiečių kariniai daliniai, veikę Lietuvoje ir Latvijoje 1919 metais. Pradėti formuoti Vokietijoje daugiausia iš karo belaisvių rusų. Nuo 1919 07 22 bermontininkams vadovavo generolas P. Bermontas. 1919 m. spalio...

Bernardinai

Bernardinai. Katalikų vienuolių ordinas, pranciškonų atšaka. įsteigtas XV a. Lenkijoje. Lietuvoje bernardinai apsigyveno 1468 metais. 1530 m. įkurta Lietuvos bernardinų provincija. Kovojo su protestantais. 1863 m. bernardinų vienuolynai, išskyrus Kretingos...

Bibliografija

Bibliografija. Spaudinių (knygų, publicistinių leidinių ir kt.) registravimas ir sisteminimas, šios srities teorija ir metodika. Bibliografija vadinami ir literatūros sąrašai, rodyklės.

Biolingas

Biolingas. Pirmasis vėlyvojo ledynmečio atšilimas – interstadialas (11000–10000 m. pr. Kr.).

Birža

įstaiga, kurioje perkami ir parduodami vertybiniai popieriai, akcijos.

Bisena

Bisena, Bisenės pilis. Lietuvių pilis Nemuno dešiniajame krante, aukščiau dabartinės Skirsnemunės (veikiausiai Kartupėnų piliakalnyje). Pirmoji Lietuvos pilis dešiniajame Nemuno krante, kurią Kryžiuočių ordinas 1283 m. puolė ir sudegino. Antrąkart pult...

Biurgeriai

Biurgeriai. Viduramžių Europos miestų gyventojai, kurie paprastai naudodavosi miestiečių teisėmis.

Bizantija

Bizantijos imperija. Rytų Romos imperija, susidariusi žlungant Romos imperijai. įkurta buvusio graikų polio Bizantijos vietoje. Savarankiška valstybe tapo 395 m., po Romos imperatoriaus Teodosijaus I mirties. 1453 metais turkai osmanai užėmė Bizantijos sostinę...

Bizantinė architektūra

Bizantinė architektūra. Bizantijos imperijos architektūros stilius, vyravęs IV–XV a. Balkanų pusiasalyje, Mažojoje Azijoje, Gruzijos, kitų gretimų tautų architektūroje. Darė įtaką ir LDK architektūrai (ypač Algirdo valdymo laikais, 1345–1377). XIII–XV a. bizanti...

Bizantiškasis stilius

Bizantijoje susiformavęs viduramžių architektūros ir dailės stilius, turintis nemažai antikos ir Rytų meno stilių požymių. Dažnai vadinamas graikiškuoju.

Blaivybės brolijos

Blaivybės brolijos. XIX a. organizacijos, skatinusios negerti alkoholinių gėrimų. Brolijas organizavo ir joms vadovavo katalikų kunigai, ypač pasižymėjo vyskupas Motiejus Valančius. Valstiečiai masiškai prisiekdavo negerti degtinės ir tvirtai laikydavosi...

Bojarinas

XV-XVIIIa. pradžios Rusijos valstybės tarnybinių žmonių aukščiausiasis titulas.

Bolševikai

Bolševikai. Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos frakcija. Susikūrė 1903 metais RSDP II suvažiavimo metu, kai partija suskilo į daugumą (bolševikus) ir mažumą (menševikus). įvykdė 1917 m. Spalio perversmą Rusijoje.

Brandenburgas

Brandenburgas. Istorinė Vokietijos sritis. įsikūrė Palabio žemėse su centru Braniboro (vėliau Brandenburgas) mieste. XIII amžiaus ekonominis pakilimas skatino miestų – Berlyno, Frankfurto prie Oderio – augimą. 1415 m. Brandenburge įsigalėjo Hohencolernų di...

Brandenburgo stadija

Brandenburgo stadija. Paskutinio (Viurmo) ledynmečio maksimalaus išplitimo riba. Lietuvoje jo ribos tęsėsi nuo Katros ir ūlos aukštupių link Valkininkų ir Vilniaus pietinio pakraščio – Buivydžių, toliau suko į pietryčius link Naručio ežero....

Brandenburgo žygis

Brandenburgo žygis. 1326 m. Lenkijos ir LDK žygis į Brandenburgo markgrafystę. Surengtas po 1325 m. LDK ir Lenkijos sąjungos prieš Kryžiuočių ordiną sudarymo. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas Lenkijos karaliui Vladislovui I Lokietkai į pagalbą ...

Brastos Biblija

Brastos Biblija, Brastos spaustuvė. Lietuvos Brastoje Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 m. įkurta spaustuvė protestantų raštams lenkų kalba spausdinti. žymiausias šios spaustuvės leidinys – vadinamoji Brastos biblija, išspausdinta 1560 metais. Spaustuvė v...

Bražuolės sutartis

Bražuolės sutartis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino atstovų sutartis, sudaryta 1382 07 06 Bražuolėje (prie Trakų). 1382 m. gegužės mėn., Kęstučiui išvykus į Novgorodą Severskį malšinti prieš jį sukilusio Jogailos brolio Karibut...

Bremenietis

Bremenietis Adomas. Vokiečių kronikininkas (XI a. pirmoji pusė–po 1081 m.). Nuo 1068 m. Bremeno arkivyskupo Adalberto kanauninkas ir kronikininkas. Svarbiausias veikalas – „Hamburgo vyskupų istorija“, parašyta 1072 – 1075 metais. Ketvirtojoje knygoje pateik...

Bresto taika

Bresto taika. 1435 12 31 Kujavijos Breste (Lenkija) po Pabaisko mūšio sudaryta taika. Ją sudarė Lenkijos karalius Vladislovas III ir LDK didysis kunigaikštis žygimantas Kęstutaitis su Kryžiuočių ordino didžiuoju magistru Pauliumi Rusdorfiečiu. Pastarasis ...

Bresto unija

Bresto bažnytinė unija. 1596 10 09 katalikų ir stačiatikių bažnyčių susivienijimo sutartis. Susitarta, kad Respublikos stačiatikiai pripažins popiežiaus valdžią ir svarbiausias katalikų bažnyčios dogmas, laikysis senų Rytų bažnyčios apeigų ir per pamal...

Bronza

Bronza. Vario lydinys su kitais cheminiais elementais, išskyrus lydinius su cinku ir nikeliu. Pagal cheminių elementų kiekį lydinyje būna alavinė, aliumininė, silicinė, berilinė, chrominė, švininė bronza.

Bronzos amžius

Bronzos (žalvario) amžius. Pasaulio mastu tai laikotarpis nuo IV–II iki I tūkstm. pr. Kr. vidurio. Visus kraštus apimančios bronzos amžiaus periodizacijos sistemos nėra. Mažojoje Azijoje, Egipte bronzos amžiaus pradžia siekia IV tūkstm., Europoje – I...

Brūkšniuotoji keramika (1)

Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Rytų baltų kultūra, gyvavusi nuo 1000 m. pr. Kr. iki V a. po Kr. vidurio. Pagrindiniai kultūros požymiai susiklosto, kai atsiranda visi šios kultūros elementai: pastovios gyvenvietės-piliakalniai ir visas jų ūkio ko...

Brūkšniuotoji keramika (2)

Vėlyvoji brūkšniuotosios keramikos kultūra (C3–D periodo Rytų Lietuvos pilkapiai). Paskutiniajame kultūros etape išlieka buvusios piliakalnių įrengimo tradicijos, tačiau II–III a. sandūroje imta statyti mažus namus, skirtus kiekvienai šeimai atskirai...

Bučys Pranciškus Petras

Bučys Pranciškus Petras (1872 08 20–1951 10 25), katalikų bažnyčios veikėjas, teologas. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje, Fribūro universitete. 1901 m. tapo teologijos daktaru. 1905 m. kartu su kitais parengė Lietuvių kri...

Budizmas

Azijoje paplitusi religija, pavadinta jos įkurėjo Budos, Indijos princo, vardu.

Bulė

labai svarbus popiežiaus arba viduramžių valdovo dokumentas, sutvirtintas specialiu prikabinamu antspaudu.

Bulioniai

Bulioniai (Bulevičiai, Bulaičiai). XIII a. I pusės lietuvių kunigaikščių giminė. žinomi broliai Vismantas, Edivilas ir Sprudeika, kurių valdos veikiausiai buvo šiaulių žemė. 1219 m. taikos sutarties su Haliču-Volyne sudarymo dalyviai. Pripažino Mindaugo valdži...

Bundas

Bundas, Visuotinė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjunga (iki 1901 m. Visuotinė Rusijos ir Lenkijos žydų darbininkų sąjunga). žydų socialdemokratinė organizacija. įkurta 1897 09 Vilniuje, egzistavo iki 1921 m. (Vilniaus krašte iki 1939 m. )....

Bundestagas

Vokietijos parlamentas nuo 1999 m.

Buožė

Buožė. SSRS taip vadintas didelį ūkį turintis, samdantis darbininkus valstietis. Buožės buvo laikomi socialistinės santvarkos priešais, vargingųjų valstiečių išnaudotojais, tremiami, šaudomi.

Burmistras

Miesto valdžios vadovas.

Burundajus

Burundajus (Burundajaus žygis). Aukso ordos chano Berkės karvedžio Burundajaus įsiveržimas į Pietų Lietuvą 1258 m. Spėjama, kad Burundajaus kariai nusiaubė Mindaugo domeno rytines ir Nalšios pietines žemes, o po to nužygiavo į jotvingių žemes. Lietuva...

Buržua

Pasiturintis Europos viduramžių miestietis, neturintis jokių privilegijų.

Buržuazija

Viduramžių miestiečių luomas.

Bychovco kronika

Bychovco kronika. Lietuvos metraštis, Plačiojo Lietuvos metraščių sąvado plačiausias variantas. Rašytas greičiausiai 1519–1525 metais. Vienintelį išlikusį kronikos nuorašą XIX a. I pusėje turėjo Volkovysko apskrities teisėjas Aleksandras Bychovcas, todėl k...