Home / Sąvokos / B / Blaivybės brolijos

Blaivybės brolijos

Blaivybės brolijos. XIX a. organizacijos, skatinusios negerti alkoholinių gėrimų. Brolijas organizavo ir joms vadovavo katalikų kunigai, ypač pasižymėjo vyskupas Motiejus Valančius. Valstiečiai masiškai prisiekdavo negerti degtinės ir tvirtai laikydavosi priesaikos. Caro valdžia blaivybės brolijas laikė nelegaliomis organizacijomis. 1864 05 31 jos uždraustos Vilniaus generalgubernatorijoje.