D

Dakija

Dakija. Romos imperijos provincija. Vienas iš Padunojo aukso gavybos centrų. 106 metais provinciją įkūrė imperatorius Trajanas. III a. pabaigoje, dažnėjant barbarų antpuoliams, imperatorius Aurelianas atšaukė romėnų kariuomenę, o Dakijos gyventojus pe...

Dalinė unija

Dalinė unija. Dviejų valstybių sąjungos būdas, kai jas jungia vienas valdovas ir bendra užsienio politika.

dantiraštis

– šumerų raštas, kuriam būdingi danties formos ženklai bei horizontalūs ir vertikalūs brūkšneliai. šie ženklai buvo įspaudžiami grifeliu minkštą molio lentelių paviršių.

Daraktorius

Daraktorius. XIX a.–XX a. pradžios Lietuvos valstiečių steigiamų ir išlaikomų kaimo mokyklų mokytojas. Spaudos draudimo laikais (1865–1904) paplito nelegalios daraktorių mokyklos. Daraktorius paeiliui gyvendavo pas mokinių tėvus. Ten vesdavo pamokas. Dali...

Dauguvos kelias

Dauguvos prekybos kelias. Vandens prekybos kelias, kuris naudojant pervalkas iš Dauguvos į Dnieprą jungė Baltijos ir Juodąją jūrą. Nenustojo savo reikšmės iki pat XVIII a.

De facto

De facto (lot. k.). Faktiškai, iš tikrųjų.

De jure

De jure (lot. k.). Formaliai, teisiškai.

Dekabristų sukilimas

Dekabristų sukilimas. 1825 12 14 sukilimas prieš caro patvaldystę ir baudžiavą Sankt Peterburge, Senato aikštėje. Sukilimo dalyviai – daugiausia karininkai, slaptų organizacijų nariai. Sukilimo dieną turėjo būti duodama priesaika naujajam carui Nikolaj...

Dekanatas

Dekanatas. Katalikų bažnyčios administracinis vienetas, į kurį įeina kelios parapijos.

Dėkla

Dėkla. LDK valstiečių duoklė didžiajam kunigaikščiui rugiais, avižomis, šienu. Naudota pilių įguloms, kariuomenei išlaikyti. Pirmą kartą paminėta Jogailos 1387 m. privilegijoje Vilniaus vyskupui. Tradicinis dėklos dydis – vežimas šieno, statinė rugių, 1–2 ...

Dekretas

Dekretas. įstatymo galią turintis aukščiausios valstybinės valdžios aktas.

Deltuva

Deltuva. Istorinė lietuvių žemė. Deltuvos ribos, pasak H. Lovmianskio, turėjo beveik atitikti 1566 m. sudarytos Ukmergės apskrities ribas. Manoma, kad žemė apėmė Deltuvos, Ukmergės, Kavarsko, Anykščių, Kurklių, Balninkų, šešuolių, Videniškių ir galbūt Giedraičių...

Demokratija

Demokratija. Valstybės valdymo forma, kai valdžią turi pati tauta, renkanti savo atstotvus laisvų rinkimų būdu. Taip išrinkta valdžia turi užtikrinti laisvę ir gerovę visiems piliečiams. Demokratija susiformavo senovės Graikijoje, nors ten valstybės va...

Demonas

Demonas (dvasia). Dvasinė būtybė, užimanti tarpinę padėtį tarp dievybės ir žmogaus, paprastai trukdanti žmogui įgyvendinti savo sumanymus. Kai kuriose politeistinėse religijose demonai yra puolusios dievybės, pašalintos iš dievų panteono ir virtusios jų...

Denacifikacija

Nacizmo likvidavimo priemonė po Antrojo pasaulinio karo

Dendera

Dendera (Tintyris). šventykla Egipte, netoli Luksoro. Pastatyta Ptolemėjų dinastijos valdovės Kleopatros laikais. Ji skirta dangaus, meilės ir mirusiųjų deivei Hathor. Lubų ir sienų freskose pavaizduotas Egipto zodiakas. 1803 m. pagal piešinius Vilniaus ...

Deputacija

Deputacija. 1794 m. sukilėlių valdžios organas. Lietuvos tautinė aukščiausia taryba Vilniuje turėjo šias deputacijas: Viešojo saugumo, Slaptąją, Iždo, Karo ir Kariuomenės aprūpinimo. Vėliau dar buvo įsteigta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centro deputacija,...

Dešimtinė

Bažnyčios ar feodalui mokama dešimtoji pajamų dalis.

Devizas

įrašas feodalo herbe; trumpas posakis, paaiškinantis herbo prasmę; riteris ir jo būrys savo devizą vartojo kaip kovos šūkį.

Dianetika

Dianetika. „Mokslas“, kurį studijuodami scientologai tikisi pasiekti dvasinio tobulumo, apsivalyti nuo prisiminimų apie buvusius įsikūnijimus, išgyti nuo psichikos negalavimų.

Diarchija

Diarchija. Valdymo būdas, kai vieną valstybę vienu metu valdo du valdovai.

Didieji atradimai

Didieji geografiniai atradimai. Svarbiausieji XV a. vidurio ir XVI a. vidurio Europos keliautojų geografiniai atradimai: Amerikos atradimas (1492), jūrų kelio į Indiją aplink Afriką atradimas (1497–1499), pirmoji kelionė aplink pasaulį (1519–1522). Didieji geo...

Didieji Mogolai

Indijos valdovų dinastija (1526-1858).

Didysis etmonas

Didysis etmonas. XV–XVIII a. kariuomenės vadas. LDK pareigybė ir titulas susidarė XV a. pabaigoje. Buvo du etmonai: didysis (iki 1569 vadintas krašto etmonu) ir lauko. Didysis etmonas buvo vyriausiasis LDK bajorų pašauktinės kariuomenės vadas. Karo metu...

Didysis kraustymasis

Didysis tautų kraustymasis. Barbarų genčių masinis veržimasis į Romos imperiją ir su tuo susiję politiniai, socialiniai bei etniniai pokyčiai IV–VII amžiuje.

Didysis maršalas

Didysis maršalas. Urėdas, atsiradęs Vytauto laikais, prižiūrėjęs tvarką valdovo dvare ar jo laikinos rezidencijos vietoje bei seime. Skelbdavo didžiojo kunigaikščio potvarkius ar sprendimus, teisdavo už tvarkos pažeidimus ir nusikaltimus, padarytus di...

Didysis seimas

Didysis seimas. Lenkijos ir Lietuvos valstybės seimas, posėdžiavęs 1788 10 06–1792 05 29 Varšuvoje (nuo 1790 12 l6 dvigubos sudėties). Pirmininkai – Stanislovas Malachovskis (Lenkija), Kazimieras Nestoras Sapiega (LDK). Seime vyravo vadinamoji patriotų ...

Didysis sukilimas

Didysis prūsų sukilimas (1260–1274). Jį paskatino lietuvių pergalė 1260 m. Durbės mūšyje. 1260 m. rugsėjo 20 d. prasidėjęs sukilimas išplito visose prūsų žemėse, išskyrus Pamedę. žymiausias sukilėlių vadas buvo Notangos karvedys Herkus Mantas. 1261 01...

Didysis Vilniaus seimas

Didysis Vilniaus seimas, Lietuvių suvažiavimas Vilniuje (1905 12 04–05). Sušauktas liberalų ir krikščionių demokratų, tačiau dalyvavo įvairių politinių grupuočių atstovai. Pagrindiniai organizatoriai buvo J. Basanavičius, D. Malinauskas, J. Ambrazevičius...

Didžioji Lenkija

Didžioji Lenkija. Istorinė Lenkijos sritis. Senovėje joje gyvenusi slavų gentis polianai, kurią plačiai aprašo Nestoro „Senųjų laikų pasakojimas“ (IX a.). Piastų dinastijos karaliai pradėjo vienyti lenkų žemes. XV–XVI a. apėmė tuometines Poznanės, Kališo, Ser...

Didžioji Lietuva

Didžioji Lietuva. Etninės Lietuvos teritorija, buvusi LDK, vėliau – Rusijos imperijos sudėtyje. Pavadinta kaip priešprieša Mažajai Lietuvai – vakarų lietuvių ir dalies prūsų žemėms, priklausiusioms Prūsijos kunigaikštystei.

Didžiojo kunigaikščio taryba

LDK didžiojo kunigaikščio patariamoji institucija, sudaryta iš didikų.

Didžiūnai

Didžiūnai. Jais LDK vadinta bajorų kilmės turtingiausių ir politiškai įtakingiausių žemvaldžių grupė (ponai), sudariusi viršutinį feodalų luomo sluoksnį. Nuo XIV a. ir XV a. I pusės jais vadinti ir vasalinių kunigaikščių palikuonys....

Diecezija

Diecezija. Katalikų bažnyčios administracinė sritis, vyskupija.

Dieviškieji Dvyniai

Dieviškieji Dvyniai. Mitologiniai personažai, susiję su senosios indoeuropiečių kosmogonijos idėja apie pradinę dangaus ir žemės vienovę. Dvynių simboliai yra žirgai, todėl jų kulto ritualas buvo žirgo aukojimas. Senosioms indoeuropiečių tradicijoms, ypa...

Diktatūra

neribota, jėga grindžiama valdžia-valdžioje esančio asmens ar grupės nevaržo jokie įstatymai.

Dinastijos karas

karas dėl sosto paveldėjimo; įpėdinystės karas.

Disidentai

Disidentai. Asmenys, neišpažįstantys oficialios religijos. SSRS – opozicionieriai sovietiniam režimui, veikę po Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje, reikalavę laikytis Helsinkio nutarimų, gerbti žmogaus teises. Valdžios buvo perse...

Dišlius

Dišlius. Vežimo grąžulas, rodiklis, prie kurio tvirtinami arklio pakinktai. Dišliumi daugelyje Lietuvos vietų vadinama Grįžulo Ratų žvaigždyno dalis, pagal jo kryptį nusakomas nakties laikas.

Dizunitai

Dizunitai. Respublikos stačiatikiai, Bresto bažnytinės unijos (1596) priešininkai. Unijos šalininkai juos persekiojo, ribojo politines teise. Dizunitų kova glaudžiai susieta su kazokų sukilimais. Po Respublikos padalijimų susiliejo su Rusijos stačiati...

Djakas

Djakas (dijokas). LDK didžiojo kunigaikščio ir jo vietininkų kanceliarijų žemesnysis raštininkas.

Dniepro kelias

Dniepro prekybos kelias. Vandens prekybos kelias, kuriuo pirkliai pasiekdavo Vyslos, Nemuno, Dauguvos baseiną, o per juos – ir Baltijos jūrą. Kijevo Rusios laikais vadintas „Didžiuoju prekybos keliu“. Pastarajai žlugus, Dniepro žemupys ir Juodosios j...

Dniepro-Doneco kultūra

Dniepro-Doneco kultūra. Neolitinė kultūra, paplitusi Dniepro ir Doneco upių baseinuose V–III tūkstm. pr. Kr. Genetinis kultūros pagrindas – vietinės mezolitinės kultūros. Kultūros istorija skirstoma į tris periodus. Ankstyvajam periodui būdingi smaili...

Dogma

Dogma. Tvirtas kokio nors mokymo teiginys. Nuo IV a. dogmomis vadinamos krikščionių tikėjimo tiesos. Vatikano nutarimuose dogma – tai Dievo apreikštoji tiesa.

Domenas

stambaus feodalo žemės valda.

Dominikonai

katalikų vienuolių ordinas.

Donkalnis

Donkalnis. Pusiasalis Biržulio ežere, dabar virtęs sala. čia ištyrinėtas akmens amžiaus kapinynas su alkaviete (apeiginiu laužu). Kapinyne rasta 14 palaidojimų, iš kurių išsiskiria vadinamasis „žynio“ kapas, datuojamas 4495 m. pr. Kr....

Dovydiškių sutartis

Dovydiškių sutartis. Taikos sutartis tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino. Sudaryta 1380 05 31 Dovydiškėse (veikiausiai Užnemunėje). Jogaila slapta įsipareigojo nepadėti Trakų kunigaikščiui Kęstučiui, jeigu jo valdas pultų kr...

Drevinė bitininkystė

Drevinė bitininkystė. Antrasis bitininkystės raidos etapas Lietuvoje (pirmasis – medžioklinė bitininkystė; tada žmonės, radę drevę su bitėmis, visus korius su medumi paimdavo, o bites palikdavo žūčiai be maisto). Drevinės bitininkystės laikotarpiu žmonė...

Driasas

Driasas. šaltasis vėlyvojo ledynmečio laikotarpis – stadialas (9000–8000 m. pr. Kr.), pavadintas pagal tuometinį augalą „Dryas octopetala“. Skiriami du driaso laikotarpiai: jaunesnysis driasas (10000–9800 m. pr. Kr.) ir vėlyvasis driasas (10000–9800 m. ...

Dualistinis supratimas

Dualistinis pasaulio supratimas. Filosofinė koncepcija, skelbianti, kad tikrovė yra dvejopos – materialios ir dvasinės – prigimties. Tai antgamtinio, transcendentinio, anapusinio pasaulio pripažinimas.

Dubysos sutartys

Dubysos sutartys. Dubysos upės žiočių saloje 1382 10 31 sudarytos 3 sutartys tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos, jo brolio Skirgailos ir Kryžiuočių ordino. Už pagalbą, suteiktą kovoje su Kęstučiu ir Vytautu, Jogaila atidavė kryžiuočiams lietuvių žemes ta...

Dukatas

nuo 1284m. Venecijoje, vėliau ir kitose Europos šalyse vartota auksinė moneta.

Dūma

Dūma. Senovės Rusioje – kunigaikščio patarėjų taryba. XVI–XVII a. bajorų dūma virto aukščiausiuoju įstatymų leidimo organu, bet Petras I 1711 m. ją panaikino. 1870 m. sukurtos miestų savivaldybės taip pat pavadintos dūmomis. Valstybės dūmos vardas suteikt...

Dūmas

Dūmas. Lietuvos viduramžių valstiečio sodyba (kiemas) su žmonėmis ir žeme. Praminta dūmu, nes kūrenant židinį be kamino rūkdavo visas namo stogas. XIV a. dūmas virto prievoliniu ir mokestiniu vienetu. Prievolės už vieną dūmą virto tarnybos prievolėmis....

Dūmo mokestis

mokestis, imamas nuo kiekvieno kiemo, kadaise vadinto dūmu.

Duoklė

privalomas mokestis natūra.

Durbės mūšis

Durbės mūšis. 1260 07 13 žemaičių laimėtos kautynės prieš jungtinę Kryžiuočių ir Livonijos ordinų, danų ir švedų pulkų kariuomenę. Mūšis įvyko kuršių žemėje prie Durbės ežero (dabartinė Latvija, Liepojos apylinkės). Ordinams talkino švedijos karalaičio K...

Dvaras

Dvaras. Viduramžiais – feodalo valda ir gyvenvietės apie ją, vėliau – stambaus žemės valdytojo ūkis. Feodalinį dvarą sudarė feodalo žemė – domenas ir valstiečių naudojama žemė. Lietuvoje dvaras susiformavo XIV a. pabaigoje–XV a. II pusėje. Didelį XVI a...

Dvaro iždininkas

Dvaro iždininkas. XV–XVIII a. LDK centrinės valdžios pareigūnas. Rūmų arba dvaro iždininkas buvo didžiojo iždininko pavaduotojas, tvarkė asmeninį didžiojo kunigaikščio biudžetą. Iždininkai buvo Respublikos senatoriai. Nuo 1775 m. rūmų iždininkas turėjo mi...

Dvaro maršalas

Dvaro (rūmų) maršalas. XV–XVIII a. LDK centrinės valdžios pareigūnas. Didžiojo (žemės) maršalo pavaduotojas.

Dvilaukis

dirbama žemė, padalyta perpus, kai vienas laukas paliekamas pūdimui, kitas apsėjamas javais.

Dykra

Dykra. XIV–XV a. rečiau gyvenamų arba visai negyvenamų žemių juosta Užnemunėje, Vakarų žemaitijoje ir šiaurės Aukštaitijoje, skyrusi tankiau gyvenamas Lietuvos sritis nuo Prūsijos ir Livonijos. Dykros plotis žemaitijoje siekė 60, Užnemunėje 150 km. Apėmė buvu...

Džihadas

musulmonų šventasis karas prieš katalikus.

Džonka

burlaivis, kuriuo kinai leisdavosi į didžiąsias keliones.

Dzūkija

Dzūkija. Lietuvos etnografinė sritis, Aukštaitijos dalis abipus Nemuno vidurupio (Alytaus, Lazdijų, Trakų, Varėnos rajonai, šalčininkų rajono vakarinė dalis). Apima dzūkų tarmių plotą. Pavadinimas pradėtas vartoti XIX a. lietuvių literatūroje....