E

Edukacinė komisija

Edukacinė komisija. Valstybinė Lenkijos ir Lietuvos valstybės švietimo reikalų įstaiga, įkurta 1773 m. uždarius jėzuitų ordiną, ligi tol vadovavusį švietimui. Komisiją sudarė 8 (nuo 1776 m. – 12) nariai, renkami šešeriems metams ir kas dveji metai at...

Egzekucija

Egzekucija. 1) valstybinis bei ūkinis sąjūdis XVI a. Lenkijoje ir LDK. Reikalauta, kad mokesčius mokėtų dvasininkai, būtų atgauti įkeisti valstybės dvarai, į Lenkiją būtų įjungta Silezija ir Prūsija, o su LDK įgyvendinta unija. Taip pat reikalauta pertv...

Egzuliantai

Egzuliantai, eksuliantai. Tai XVI–XVII a. LDK bajorai, nepanorėję likti gyventi tose žemėse, kurios per XVI–XVII a. karus atiteko rusų valstybei. Jie grįžo į tas žemes, kurias toliau valdė LDK. Pirmą kartą daug egzuliantų Lietuvoje atsirado 1563 m., kai rus...

Ekonominė blokada

Ekonominė blokada. Valstybės ar valstybių grupės izoliavimas, atkirtimas nuo žaliavų šaltinių, trukdymas įvežti ir išvežti prekes. Blokadą paskelbusios valstybės nutraukia prekybos, finansų ryšius su blokuojamomis valstybėmis. Gali būti visuotinė ar dali...

Ekspresionizmas

Ekspresionizmas. XX a. pirmos pusės meno kryptis. Susiformavo Vokietijoje. Būdinga pažiūra į meną kaip į kūrėjo pasaulėjautos išraišką. Ekspresionizmo dailei būdingas vaizdo suplokštinimas, išraiškingos spalvos, architektūrai – sudėtingas pastatų planas, neta...

Elekcinis seimas

Elekcinis seimas. Lenkijos ir Lietuvos valstybės seimas, šaukiamas valdovui rinkti. Jį sudarydavo senato ir bajorų atstovai. Parinkdavo kandidatą, nustatydavo valdymo sąlygas. LDK bajorų atstovų būdavo po kelias dešimtis nuo apskrities; visos Lenkijos ...

emancipacija

(lot. emancipatio- paleidimas iš tėvo globos; išsivadavimas)- 1. atsikratymas prietarų, visko, kas pasenę, konservatyvų;2. lygiateisiškumo įgijimas.

Emigracija

Emigracija. žmonių išvykimas iš tėvynės gyventi į kitas valstybes. Lietuvoje didesnė emigracija prasidėjo numalšinus T. Kosciuškos 1794 m. sukilimą. Smarkiai emigruota po 1831 m. ir 1863 m. sukilimų, po 1868 m. nederliaus, po Antrojo pasaulinio karo. Daugia...

Endekai

Endekai, lenkų tautinė demokratų partija (Narodowa demokracja). Endekų užuomazga – Lenkų sąjunga (įsteigta 1887). 1893 m. Lenkų sąjunga pasivadino Tautos sąjunga, kuri koordinavo endekų veiklą. Endekų kūrėjai ir vadovai – R. Dmovksis, Z. Balickis, J. L. ...

Epas

Reikšmė– pasakojamoji, įvykius aprašanti eiliuota ir prozinė literatūra.

Epipaleolitas

Epipaleolitas. Terminu žymimos kultūros, gyvavusios ankstyvajame mezolite, bet tęsusios paleolito technines ir kultūrines tradicijas.

Erdvinis orientavimas

Erdvinis orientavimas (mirusiųjų). Baltų pagonybės laikais viena iš baltų pasaulėžiūros apraiškų, siejama su dangaus dievybių (Saulės, Mėnulio, Mažųjų Grįžulo Ratų) kultu. Mirusiojo orientavimas, nelygu kuri dangaus dievybė buvo garbinama vienoje ar kitoje ba...

erezija

religinė srovė prieštaraujanti oficialiai bažnyčiai ir todėl smerkiama.

Ermitažas

Ermitažas. Valstybinis dailės, kultūros ir istorijos muziejus Sankt Peterburge. Vienas iš didžiausių pasaulio muziejų. įsteigtas 1764 m., kai Jekaterina II Berlyne nusipirko 225 paveikslų kolekciją. XIX a. Ermitaže pradėti kaupti ir archeologiniai radiniai. T...

Ertebiolės kultūra

Ertebiolės (Ertebolle) kultūra. Mezolito pabaigos kultūra, gyvavusi vakarinėse Baltijos jūros pakrantėse. Iš vėlyvosios maglemosės kultūros fazės gyventojų perėmė kaulo dirbinius ir dalį akmens dirbinių formų. Lipdė puodus smailiais dugnais iš spiral...

Estai

Estai. Finougrų tauta, kalbanti estų kalba. Estų etninį branduolį sudarė vietinės Pabaltijo suomių gentys su įsiliejusiais į jų sudėtį baltų, šiaurinių germanų ir rytų slavų elementais. XI–XIII a. susiformavo estų tautybė.

Etiologinės sakmės

Etiologinės sakmės (priežastis + sąvoka). Mitiniai pasakojimai apie pasaulio ir jo objektų bei reiškinių kilmę.

Etmonas

Karo vadas.

Etmono teismas

Etmono teismas. LDK teismo organas (XVI a.–1764), veikęs karo arba kariuomenės rinkimo, jos žygiavimo ar stovyklavimo metu. Sprendė karių bylas dėl nusikaltimų (karo tarnybos vengimo, pabėgimo iš kovos lauko, plėšikavimo, smurtinio užpuolimo, sužeidimo ar ...

Etnocentrizmas

Etnocentrizmas. Savosios etninės grupės laikymas pranašesne už kitas. Kitoms etninėms grupėms stengiamasi primesti savąsias vertybes.

Etnogenezė

Etnogenezė (tauta + kilmė). Tautų ir kitų etninių bendrijų susidarymas. Tai procesas, apimantis vietinių (autochtonų) ir ateivių (migrantų) etninių elementų suartėjimą ir susiliejimą, naujos etninės grupės antropologinių, kalbinių ir etnografinių ypatu...

Etnografija

Etnografija. Savarankiška istorijos mokslo šaka, tirianti tautų (etnosų) ir kitų etninių bendrijų materialinę ir dvasinę kultūrą, tradicijas, buities bruožus.

Eufemizmai

Eufemizmai (gerai +kalbu). švelnesnis, neutralesnis posakis, pavartotas vietoj šiurkštaus ar nešvankaus.

Europos Sąjunga

Europos Sąjunga. Europos valstybių susivienijimas, įkurtas 1992 02 07 Mastrichto sutartimi. Tikslas – sukurti vieningą ūkiniu, monetariniu ir politiniu požiūriu sąjungą, kurioje būtų bendra pilietybė, bendra rinka, valiuta, bendra ekonominė užsienio polit...

Europos Taryba

Europos Taryba. Europos valstybių tarptautinė organizacija. įkurta 1949 metais. Tikslas – žmogaus teisių gynimas, aplinkos apsauga, tarpusavio bendradarbiavimas. Būstinė – Strasbūras.

Evangelikai reformatai

Evangelikai reformatai. Atsirado XVI a. šveicarijoje kaip J. Kalvino ir U. Cvinglio sekėjai. Lietuvoje pasirodė XVI a. viduryje po to, kai iš čia buvo priversti išvykti pirmieji liuteronų skelbėjai (Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis ir kiti). ...