G

Galindai

Galindai. Baltų gentys. Skiriamos dvi jų šakos – vakarų ir rytų. Vakarų galindai – prūsų gentis, gyvenusi tarp Geldapės ir Narevo upių. Ją mini II a. antikos geografas K. Ptolemėjas. XIII a. antroje pusėje dėl kryžiuočių agresijos Galinda jau buvo neb...

Gamtos absoliuto idėja

Gamtos absoliuto idėja. Filosofinė ir teologinė kategorija, reiškianti amžinąją būtį, vienintelį tikrą pasaulio pagrindą. Platonas absoliutu laikė gėrį – visų dalykų pradžią ir pabaigą, pirmutinį pasaulio principą ir tikslą.

Gardinės pilys

Gardinės (aptvarinės) pilys. Ankstyviausios (XIII a.) mūrinės Lietuvos pilys. Joms būdingos aukštos, bet nestoros apvadinės sienos su nedideliais bokšteliais ir dideliu bokštu donžonu. į pilies vidų vedė dviejų tipų vartai: žemutinis ir aukštutinis. Pa...

Gardino pilis

Gardino pilis. XI–XIX a. gynybinių, visuomeninių ir religinių pastatų kompleksas Gardine, dešiniajame Nemuno krante. Sudaro Senoji ir Naujoji pilys, kurias skiria gili griova. Senąją medinę 1240 m. sunaikino totoriai. Nuo XIV a. pabaigos jos vietoje p...

Gardino sutartis

Gardino sutartis. 1432 10 15 Gardine sudaryta sutartis tarp LDK ir Lenkijos. Pasirašė Lietuvos didysis kunigaikštis žygimantas Kęstutaitis ir Lenkijos delegacija, vadovaujama Krokuvos vyskupo Zbignevo Olesnickio. žygimantas Kęstutaitis pripažino, kad gav...

Gavėnia

Gavėnia. Katalikų ir stačiatikių pasninkas prieš Velykas, skirtas Kristaus kančioms atminti. Nevalgomi mėsos ir pieno patiekalai, draudžiama linksmintis. Stačiatikių pasninkas trunka 7 savaites, katalikų – 40 dienų.

Gediminaičiai

Gediminaičiai, Gediminaičių dinastija. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dinastija nuo XIII a. pabaigos iki 1572 metų. LDK, Rusios, rusų valstybės kunigaikščių ir politinių veikėjų giminė, Lenkijos, čekijos, Vengrijos karalių dinastija (nuo XIV a.). Manoma...

Gediminaičių stulpai

Gediminaičių stulpai (Stiebų vartai). XIV–XVI a. Gediminaičių ir jų atšakos Jogailaičių dinastijos herbas. Atsirado iš linijinių žymenų kaip Kęstutaičių giminės ženklas, o nuo XIV–XV a. sandūros – ir herbas. Seniausi žinomi Gedimino stulpai yra Vytauto antsp...

Gedimino laiškai

Gedimino laiškai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino raštai, siųsti į Vakarų Europą. Vienas (be datos) buvo siųstas popiežiui, kitas – Liūbeko, Magdeburgo, Brėmeno ir Kelno miestiečiams, trečias, ketvirtas ir penktas – Saksonijos dominikonams ir pr...

Gegužės trečiosios konstitucija

Gegužės trečiosios konstitucija. Priėmė 1791 05 03 Ketverių metų seimas. Pakeitė Respublikos valstybės santvarką: įvedė paveldimą monarchiją, sustiprino centrinę valdžią, nustatė, kad įstatymus turi leisti Seimas, susidedantis iš Senato ir Atstovų rūmų, kl...

Geležies amžius

Geležies amžius. Vieningos, visas senąsias civilizacijas ir kultūras apimančios periodizacijos nėra. Europos mastu geležies amžius datuojamas VIII a. pr. Kr.–XIII a. po Kr. ir skirstomas į 5 laikotarpius: ankstyvasis (VIII–V a. pr. Kr.), vėlyvasis (V...

Genealogija

Genealogija (giminės kartos+mokslas). Pagalbinė istorijos disciplina, tirianti kurios nors iškilios giminės kilmę.

Genocidas

Genocidas. Ištisų gyventojų grupių – tautų, religinių grupių – naikinimas.

geocentrizmas

visuomeninė pažiūra, kad žemė yra visatos centras aplink kuri sukrieja Saulė ir kiti dangaus kūnai. šią teorija sukūrė Klaudijas Ptolemajas II amžiuje.

Geologija

Geologija (žemė + mokslas). Mokslas, tiriantis žemės ir jos plutos sandarą, raidos dėsnius ir istoriją, naudingų iškasenų pasiskirstymą. žemės 500 milijonų metų geologinė istorija padalinta į 9 periodus ir 27 epochas.

Georgenburgo pilis

Georgenburgo pilis (dar vadinama Jurgenburgu). XIII a. antrosios pusės Livonijos ordino pilis Karšuvoje. 1259 m. pastatė Livonijos ir Prūsijos kryžiuočiai. šalia jos žemaičiai pastatė savo pilį. Po Durbės mūšio (1260) Georgenburgo pilį sunaikino žema...

Germanai

Germanai. Indoeuropiečių genčių grupė. Ankstyviausia germanų kultūra – Jasforo – išsiskyrė VII–VI a. pr. Kr. Rašytiniuose šaltiniuose germanai minimi nuo IV a. pr. Kr. VI–I a. pr. Kr. germanai išplito tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei šia...

Gestapas

Gestapas. Trečiojo Reicho politinė policija. įkurtas 1933 m., 1935 m. sujungtas su SS. Gestapas be teismo suiminėjo, kalino, siuntė į koncentracijos stovyklas, žudė žmones. 1946 m. Niurnbergo tribunole pripažintas nusikalstama organizacija.

Getas

Getas. Miesto dalis, kurioje priverstinai apgyvendinamas tam tikra tautinė, rasinė, profesinė ar religinė gyventojų grupė atskiriant ją nuo kitų gyventojų.

gildija

pirklių susivienijimas viduramžiais.

Gintaro kelias

Gintaro kelias. Taip vadinamas sausumos prekybinis kelias, kuriuo senajame geležies amžiuje Romos imperija susisiekė su baltų kraštais. Yra žinomos dvi šio kelio atšakos – Klodzko ir Moravos. Pirmoji atšaka buvo intensyviausiai naudojama I amžiuje. I...

Giuncas

Giuncas (pagal Dunojaus intako Giunco pavadinimą). Vienas iš seniausių kvartero ledynmečių. Prasidėjo maždaug prieš 600–700 tūkst. m. ir truko apie 500000 metų.

Gladiatoriai

Gladiatoriai. Lotyniškai „gladius“ – kardas. Senovės Romos laikais paplitę mirtini žaidimai. Gladiatoriais būdavo vergai, karo belaisviai ir mirčiai pasmerkti nusikaltėliai. Juos apmokydavo specialiose gladiatorių mokyklose kautis su įvairiais to meto ginkla...

Glinskio maištas

Mykolo Glinskio maištas. Kunigaikštis Mykolas Glinskis karaliaus Aleksandro laikais (1492–1506) įgijo nemažą įtaką Vilniaus dvare. Rėmė žygimanto Senojo kandidatūrą į Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus sostą. žygimanto Senojo valdymo prad...

Gmina

Gmina. Užnemunėje – valsčius. Kaimai suskirstyti į gminas pagal 1815 m. konstituciją, kai Varšuvos kunigaikštystė buvo paversta Lenkijos karalyste Rusijos imperijos valdžioje. Gminos susirinkime, kuriame išsirinkdavo vaitą, dalyvaudavo visi apylinkės gy...

Golfo srovė

Golfo srovė. šiltųjų srovių sistema, apimanti Atlanto šiaurinę dalį nuo Floridos pusiasalio iki špicbergeno ir Naujosios žemės salų. Ji turi didelę įtaką Europos ir Amerikos šiaurinių dalių klimatui.

Goštautai

Goštautai. XIV–XVI a. LDK didikų giminė. Darė didelę įtaką LDK politikai, kovojo dėl LDK valstybės savarankiškumo. Daugiausia valdų turėjo Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje. Pirmasis metraščiuose minimas Goštautas (mirė 1364). Manoma, kad jo sūnu...

Gotai

Gotai. Lotyniškai „Gothi, Gothones, Gutones“. Rytinės germanų gentys. Plinijus Vyresnysis, P.K. Tacitas, K. Ptolemėjas nurodo, kad pirmaisiais amžiais po Kristaus gotai gyveno pietiniame Baltijos jūros pakraštyje ir Vyslos žemupyje. čia, pasak gotų i...

Gotika

Gotika. Viduramžių architektūros ir dailės stilius, išaugęs iš romaninio stiliaus XII a. viduryje Prancūzijoje. XIII–XV a. vyravo daugelyje Europos šalių. Greta Renesanso egzistavo iki XVII a. Miestų architektūroje dominavo radialinio ir stačiakampio ...

Gotiškoji teorija

Gotiškoji lietuvių kilmės teorija. Atsirado XVI a. pradžioje. Erazmas Stela (apie 1450–1521) ėmėsi įrodinėti, kad būtent germanai buvę seniausieji Prūsijos rytinės dalies (ir Mažosios Lietuvos) gyventojai.

Gracilizacija

Gracilizacija (lieknas, gražus). Evoliucija nuo sunkesnių, masyvesnių kūno formų prie lengvesnių, lieknesnių ir grakštesnių.

Gremžtukai

Gremžtukai. Titnaginiai arba kauliniai kailių dirbimo, gramdymo ir minkštinimo įrankiai. Titnaginiai gremžtukai pagal formą būna galiniai (ašmenys gale), šoniniai (ašmenys viename ar kitame šone), apvalieji (ašmenys iš visų pusių).

Gubernija

Gubernija. XVIII a. pab.–XX a. pr. Rusijos imperijos teritorinis vienetas. 1795 12 25, prijungus Lietuvą prie Rusijos, buvo sudarytos Vilniaus ir Slonimo gubernijos. 1797 m. jos sujungtos į vieną Lietuvos guberniją, kuri 1801 m. buvo padalinta į Lietuv...

Gudai

Gudai. Etnonimas, kuriuo I tūkstantmečio viduryje vadinti slavai. šiems suskilus į rusus, ukrainiečius ir baltarusius (tautybės galutinai susiformavo XVI a.), gudais vis labiau vadinti baltarusiai, o nuo XIX a II pusės – daugiausia tik jie. XX a. 5 deš...

GULAG

GULAG. Santrumpa iš rusų k. „Glavnoje upravlenije ispravitelno-trudovych lagerej“ (Vyriausioji pataisos darbų stovyklų valdyba). SSRS saugumo skyrius, prižiūrėjęs priverčiamojo darbo stovyklas (nuo 1924). GULAG’u vadinama ir pati priverčiamojo darbo stovykla,...

Gvoltas

Gvoltas. Valstiečių prievolės dvarininkui forma. Atliekama darbo dienomis per darbymetį. Skiriamas didysis ir mažasis gvoltas. Panaikintas 1861 10 08, Užnemunėje galutinai panaikintas 1864 03 02.