Home / Sąvokos / L / Laisvamanybė

Laisvamanybė

Laisvamanybė. Religijos nepripažinimas. Pradėjo sklisti XVII a. pab.–XVIII a. pr. XIX a. pab.–XX a. pr. veikė nemažai JAV lietuvių laisvamanių draugijų („Spindulys“, Lietuvių laisvamanių sąjunga, Laisvamanių etinės kultūros draugija ir kt.). 1924–41 m. Laisvamanių etinės kultūros draugija veikė Lietuvoje, leido laikraštį „Laisvoji mintis“ (1933–41). Draugija turėjo laisvamanių kapines, bibliotekas, orkestrus. Svarbiausi draugijos veikėjai – Jonas šliūpas, Jonas Vabalas-Gudaitis, Petras Leonas ir kiti. Pasisakė už bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, netikinčiųjų vaikų atleidimą nuo tikybos mokymosi, civilinės metrikacijos įvedimą.