Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.

M

Madleno epocha

Madleno epocha. Septintasis senojo akmens amžiaus laikotarpis (15000–9000–8000 m. pr. Kr.).

Magdeburgo teisė

Magdeburgo teisė. Vokiečių prekybos centro Magdeburgo savivaldos teisė, susiklosčiusi XII–XIII amžiuje. Seniausia miestų teisės atmaina. įtvirtino miestiečių kovoje su feodalais iškovotą teisę turėti miesto valdžią (magistratą), atskirą teismą iš miestiečių...

Magistratas

Magistratas. LDK miesto, turinčio Magdeburgo teisę ar jos modifikaciją, savivaldos organas XV–XVIII a. Iki XVII a. I pusės dokumentuose buvo vadinamas miesto taryba. Atstovavo miestui, vykdė teismines ir policines funkcijas, tvarkė miesto vidaus gyvenim...

Maglemozės kultūra

Maglemozės kultūra. Pirmoji mezolitinė kultūra šiaurės Europos zonoje, paplitusi nuo Britanijos iki Baltijos jūros rytinio pakraščio. Kultūrai būdingi kaulo bei rago dirbiniai (dalis jų net ornamentuoti taškučių linija) ir titnago dirbiniai. Dirbiniai stam...

Majoratas

Majoratas. 1. Nuosavybės paveldėjimo sistema, kai turtas atitenka vyriausiajam sūnui ar vyriausiajam giminės nariui. 2. Dvaras, paveldėjimo keliu atitenkantis vyriausiajam giminės asmeniui.

Majuskulai

Majuskulai (lotyniškai „majusculus“ – didėlesnis). Didžiosios raidės (dažniausia senovės graikų ir lotynų rašto).

Manifestas

Politinės partijos, organizacijos, susivienijimo programinis kreipimasis.

Manufaktūra

Manufaktūra. įmonė, kuriai būdingas darbo pasidalijimas ir rankinė amatinė gamyba. Lietuvoje atsirado XVI a., daugiausia stiklo, metalo apdirbimo, popieriaus, miško pramonės. Išplito XVIII amžiuje. Nemažai manufaktūrų priklausė dvarams. Galutinai išn...

Manvydai

Manvydai. XIV a. pab. – XVI a. pr. LDK didikų giminė. Daugiausia dvarų turėjo į rytus nuo Ašmenos, gyveno žiuponyse. Albertas arba Vaitiekus (mirė 1423) buvo Vytauto giminaitis, vienas iš artimiausių jo politikų. Sūnus Jonas (mirė 1458) tapo Vilniaus ...

Maras

Maras. žmogaus ir gyvūnų infekcinė liga. žmogaus maras visuomet būna ūminis. Jį sukelia Pasteurella pestis rūšies bakterijos. Infekcijos šaltinis – sergantys graužikai (pelės, žiurkės), parazitai. Užsikrečiama įkandus užkrėstai blusai, o taip pat nuo sergan...

Margas

Margas. Europos šalių žemės ploto matavimo vienetas, LDK lygus 0,71 ha. Iš pradžių atitiko plotą, kurį vienas žmogus galėjo suarti ar nupjauti nuo ryto iki pietų. Lietuvoje imtas naudoti per Valakų reformą XVI a. viduryje. Mažojoje Lietuvoje margo dydis bu...

Marienburgas

Marienburgas, Malborkas. Dabartinės Lenkijos šiaurėje, Elbliongo vaivadijoje 1274 m. kryžiuočių įkurtas miestas – teokratinės kryžiuočių valstybės sostinė. Prūsų žemėje, Pamedėje, XIII–XIV a. buvo pastatyta gotikinė Aukštutinė pilis. 1399 m. buvo užba...

Marijonai

Marijonai. Katalikų vienuolių ordinas (iki 1909), vėliau – kongregacija. įkurta Lenkijoje 1673 metais. Iš pradžių buvo globojami pranciškonų, nuo 1787 m. veikė savarankiškai. Lietuvoje pirmasis marijonų vienuolynas įsteigtas 1750 m. Marijampolėje. Nuo 1909 m. nar...

Maršalas

Maršalas (maršalka). 1. XV–XVIII a. LDK aukšto rango centrinės valdžios pareigūnas. XV a. I pusėje – XVI a. pabaigoje mažesnės svarbos funkcijas vykdė keli valdovo maršalai. Maršalų valdžios ženklas buvo lazda. Iki Liublino unijos visi maršalai buvo LDK ...

Masalskiai

Masalskiai. LDK ir Rusijos bajorų giminė. Save kildino iš Riurikaičių, giminystės ryšiais siejosi su Algirdaičiais. Jie turėjo kunigaikščių titulą. žymesnės reikšmės politiniame Lietuvos gyvenime Masalskiai turėjo tik XVIII a. II pusėje (vyskupas Ignacas ...

Maskvos Didžioji Kunigaikštystė

Maskvos Didžioji Kunigaikštystė. XIV a. vid.–XV a. pab. Rusios feodalinė valstybė. XV a. užėmė 430 000 km2 plotą, gyveno apie 3 mln. žmonių. 1492–1505 m., Ivanui III prijungus Jaroslavlį, Rostovo, Tverės kunigaikštystes, Novgorodo Respubliką, susidarė rusų vals...

Masonai

Masonai. Tarptautinis judėjimas. Teigia žmonių brolybę, meilę, lygybę, nesavanaudišką pagalbą. Atsirado 1717 m. Londone, netrukus paplito Europoje, Amerikoje. Lietuvoje pirmoji masonų organizacija įkurta 1776 m. (Lenkijos ir Lietuvos valstybės šv. Karolio...

Masonų ložė

Masonų ložė. Masonų teritorinė organizacija. Keletas ložių sudaro šalies didžiąją ložę. Turi simbolinius skiriamuosius ženklus. 1921 m. įsteigta nacionalinių didžiųjų ložių sąjunga. Lietuvoje 1778 m. susidarė „Gerojo ganytojo ložė“, vėliau veikė „Uol...

Matriarchatas

Matriarchatas. Pirmykštės visuomenės organizavimosi forma, kai visuomeninį gyvenimą tvarko moterys, giminystė ir paveldėjimas vedami motinos linija.

Matrilinearumas

Matrilinearumas (motina + linija). Paveldėjimas pagal motinos liniją. Tai vienas iš motiniškos giminės arba matriarchato požymių.

Matų sistema

Matų ir saikų sistema. Matavimo priemonių sistema fiziniams dydžiams (ilgiui, tūriui, plotui, masei) nustatyti. Didelė dalis matų ir saikų kilo iš ankstyvųjų prekybinių santykių su kaimynais ir išliko per visą LDK gyvavimą. Pirmaisiais ilgio matais bu...

Mažoji Lenkija

Mažoji Lenkija. Istorinė pietinės ir pietrytinės Lenkijos sritis Vyslos upės aukštupyje ir vidurupyje. Nuo X a. pabaigos įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. Per Respublikos padalijimus diduma Mažosios Lenkijos atiteko Austrijai.

Mažoji Lietuva

Mažoji Lietuva. Istorinė sritis, susidariusi XVI a. apibus Priegliaus, jo intakų ir Nemuno žemupio baseine. 1525–1701 m. Mažoji Lietuva priklausė Prūsijos kunigaikštystei, 1701–1871 m. – Prūsijos karalystei, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijai....

Mazovija

Mazovija. Istorinė Lenkijos sritis Vyslos vidurupio baseine. Apytikriai sutampa su dabartinėmis Lodzės, Skernevicų, Plocko, Varšuvos, Cechanovo, Lomžos vaivadijomis. Srities centru buvo Plockas. Nuo X a. pradžios Mazoviją įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. XII...

Mecenatas

Mecenatas. Menininkų ir literatų, kitų kūrybinių profesijų žmonių globėjas. Gajus Cilnijus Mecenatas (Gaius Cilnius Maecenas; tarp 74 ir 64–8 m. pr. Kr.), Romos valstybės veikėjas, rašė prozos ir poezijos kūrinius, globojo Vergilijų, Horacijų, Proper...

Mečetė

Mečetė. Musulmonų šventykla. Turi maldų salę (haramą), sakyklą (minbarą), pakylą (daką), nuo kurios skaitomas Koranas. šalia mečetės dažnai statomas (kai kada sujungiamas su mečete) minaretas. Pastato tipas susiformavo VII–VIII a. Mažosios Azijos šalyse. Lie...

Mediatorius

Mediatorius (tarpininkas). Mitologijoje tarpininkas tarp dievų ir žmonių pasaulių. Dažnai jais būna paukščiai, šliužai.

Medininkų mūšis

Medininkų mūšis. 1320 07 27 netoli Medininkų (dabartinių Varnių) įvykęs mūšis tarp Kryžiuočių ordino ir Medininkų žemės žemaičių kariuomenių. Kryžiuočių kariuomenė – 40 riterių, Klaipėdos įgulos kariai, sembų vitingai – vadovaujama Ordino maršalo Henr...

Medininkų pilis

Medininkų pilis. Buvo įkurta dabartiniame Medininkų (Vilniaus raj.) kaime, 31 km į pietryčius nuo Vilniaus. Tai didžiausio ploto (pilies kiemas – 2 ha) ir mažiausiai perstatinėta mūrinė Lietuvos pilis. Turėjo 4 bokštus ir 4 vartus. Manoma, kad pastatyta...

Medininkų vyskupystė

Medininkų vyskupystė. Kaip ir žemaičių vyskupystė.

Medininkų žemė

Medininkų žemė. Istorinė XIV–XV a. žemaičių žemė. Sudarė Karklėnų, Laukuvos, Medininkų, šiauduvos, Tverų valsčiai (dabartiniai Plungės, šilalės ir Telšių rajonai). Svarbiausia pilis buvo Medvėgalis, centras – Medininkai (dabartiniai Varniai). Kryžiuočių pult...

Medvėgalio pilis

Medvėgalio (Medevagen, Medevag, Medovagle) pilis. Ant Medvėgalio (šilalės raj.) piliakalnio stovėjusi medinė pilis šaltiniuose minima 1316 metais. 1329 m. ją buvo apgulusi kryžiuočių, Bohemijos karaliaus Jono ir kitų kryžininkų kariuomenė. 1329 02 01 pil...

Medžioklės magija

Medžioklės magija. Pirmykščio žmogaus pirmosios pastangos valdyti, paveikti supantį pasaulį. Medžiokės magija pagrįsta nuostata, kad burtais, maginiais veiksmais įmanoma valdyti gamtos jėgas, užsitikrinti medžioklės sėkmę.

Meliaro kirvis

Meliaro tipo žalvarinis kirvis. įmovinis kirvis su ąsele šone kotui pritvirtinti. Lietuvoje randami ir įvežtiniai, ir pagal įvežtus pavyzdžius gaminti vietoje. Lietuviški datuojami VIII–VII a. pr. Kr.

Melniko aktas

Melniko aktas. LDK ir Lenkijos karalystės aktas, sudarytas 1501 10 03 Piotrkove, o 1501 11 23 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir keliolikos LDK Ponų tarybos narių patvirtintas Melnike (Bialystoko vaivadija). šiuo aktu deklaruota, kad Lenkij...

Melno taika

Melno taika. 1422 09 27 LDK ir Lenkijos sutartis su Kryžiuočių ordinu. Sudaryta LDK ir Lenkijos kariuomenių stovykloje prie Melno ežero. Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė Užnemunės (Sūduvos) ir žemaitijos. Ordinui liko Nemuno žiotys ir Klaipėda, ...

Mėlynieji Vandenys

Mėlynųjų Vandenų mūšis. 1363 LDK ir Aukso ordos kariuomenių mūšis prie Mėlynųjų Vandenų (veikiausiai prie dabartinės Siniuchos, pietinio Bugo kairiojo intako). LDK kariuomenei vadovavo Algirdas, Aukso ordai – Chadžibėjus, Kutlubugas, Dmitrijus. Aukso ...

Memorandumas

Memorandumas. Diplomatinis aktas, kuriame išdėstoma kokio nors klausimo esmė, faktiniai ir teisiniai argumentai. Gali būti rašomas vienos valstybės kitos valstybės vyriausybei, kaip priedas prie notos ar atskiras dokumentas.

Mėnulio atmainos

Mėnulio atmainos. žemės palydovo matomo skritulio vaizdas, kintantis priklausomai nuo Mėnulio padėties žvaigždžių atžvilgiu. Vadinamos jaunatimi, priešpilniu, pilnatimi, delčia.

Mėnulio ciklas

Mėnulio ciklas, mėnuo. Laikas, susijęs su Mėnulio apskriejimu aplink žemę. Skiriamas anomalinis, atogrąžinis, drakoniškasis, sinodinis ir žvaigždinis mėnuo, priklausomai nuo pradinio taško ar linijos, kurių atžvilgiu skaičiuojama trukmė....

Mėnulio kalendorius

Mėnulio kalendorius. Laiko skaičiavimo sistema, paremta sinodiniu mėnesiu, kurį sudaro 29,5306 paros (laiko tarpas tarp vienodų Mėnulio fazių). Pagal fazių kaitą mėnuo skirstomas į savaites. Norint mėnesio pradžią susieti su kuria nors Mėnulio faze, tenka ke...

Mėnulio kultas

Mėnulio kultas. Atsirado dar primityvios religinės formos – animizmo – laikais, pastebėjus, kad Mėnulio fazių kaitai pavaldūs daugelis gyvosios gamtos reiškinių. Jo reliktai ryškūs daugelyje pasaulio religijų ir tradicinių kultūrų.

Mėnulio neomenija

Mėnulio neomenija. Pirmą kartą po jaunaties tą mėnesį pasirodantis plonas Mėnulio pjautuviukas. Lietuvių etninėje kultūroje kartais vadinamas „trijų vakarų“ Mėnuliu.

Metono ciklas

Metono ciklas. 6490 parų trukmės periodas, keleto valandų tikslumu prilygstantis Mėnulio ir Saulės kalendoriaus 19 atogrąžinių metų arba 235 sinodiniams mėnesiams. Praėjus Metono ciklui, Mėnulio fazės kartojasi tomis pačiomis metų dienomis. Ciklo trukmę 4...

Metropolija

Metropolija. Katalikų, stačiatikių bažnytinė provincija, valdoma arkivyskupo metropolito.

Metropolitas

Metropolitas. Vyskupas, tvarkantis vyskupijų grupę ir reziduojantis mieste, kuris savo padėtimi, paskirtimi ir dydžiu yra natūralus šalies centras. Paprastai metropolitas turi arkivyskupo titulą ir vadovauja bažnytinei provincijai. Jo vadovybėje esantys ...

Mezobrachikraniškas tipas

Mezobrachikraniškas tipas (tarpinis + trumpas + kaukolė). Tarpinis tipas tarp mezokranijos ir brachikranijos.

Mezokraniškas tipas

Mezokraniškas tipas (tarpinis + kaukolė). Vidutiniagalvystė, vidutinis galvos matmuo.

Mezolitas

Mezolitas (vidurinis, tarpinis + akmuo). Vidurinis akmens amžius. Pasaulio mastu truko įvairiai: Artimuosiuose Rytuose – nuo XII iki IX tūkstm. pr. Kr., Europoje – apie VIII–V tūkstm. pr. Kr. Lietuvoje mezolitas datuojamas VIII–V tūkstm. pr. Kr....

Miesteliai

Miesteliai. Kaimo tipo gyvenvietės, sudariusios tarpinę grandį tarp miesto ir kaimo. Jų gyventojai miestelėnai nesinaudojo savivaldos teise ir miestiečių luomui nepriklausė, nors atlikinėjo panašias prievoles. Nuo kaimų miesteliai skyrėsi turgumi, ju...

Miestiečių gyvenvietės

Miestiečių gyvenvietės. Jos buvo nedidelės, neįtvirtintos, nors jau gana tankiai užstatytos, su gatvėmis ir turgaus aikšte. Ten daugiausia gyveno pirkliai ir amatininkai, asmeniškai laisvi, atliekantys valdovui specifines miestietiškas prievoles. Mokėjo tu...

Migracinė teorija

Migracinė baltų kilmės teorija. Atsirado 1872 m. Jos pradininkas K. Grevingkas (1819–1887) įrodinėjo, kad pirmieji Lietuvos gyventojai buvę finougrai. Lietuvių protėviai čia pasirodę tik V–VI a. po Kr.

Mijos jūra

Mijos jūra. Baltikos jūros stadija (nuo XVI–XVII a. iki mūsų dienų), pavadinta Amerikos pakrančių moliusko vardu.

Mindaugo katedra

Mindaugo katedra. Po 1251 m. Mindaugo krikšto katedra. Skirta įkurtai vyskupo rezidencijai ir numatomai Mindaugo karūnacijai 1253 m. Tai ikigotikinės–romaninės statybos pastatas su bokštu vakarų pusėje ir dviem koplyčiomis. Grindys buvo išklotos keraminėmis...

Mindelis

Mindelis (pagal Dunojaus intako Mindelio pavadinimą). Kvartero ledynmetis, prasidėjęs maždaug prieš 500 tūkstm. ir trukęs apie 100 tūkstm.

Minuskulai

Minuskulai (lotyniškai „minusculus“ – mažytis). Mažosios raidės (dažniausiai senovės graikų ir lotynų rašto).

Misterija

Misterija (slaptas kultas). Slaptos religinės apeigos senovės Graikijoje ir Romoje. Vakarų Europoje – tai viduramžių religinės dramos, vaidintos bažnyčiose, o vėliau ir miestų aikštėse.

Mitas

Mitas (pasakojimas). Sakmė, perteikianti religines pažiūras apie pasaulio ir gamtos reiškinių kilmę, dievus ir herojus.

Mitologija

Mitologija (mitų aiškinimas). Susisteminta mitų visuma, sudaranti religinės sistemos pagrindą. Tai taip pat mokslas, tiriantis mitus, jų esmę, kilmę ir reikšmę kultūrai.

Mitologiniai akmenys

Mitologiniai akmenys. Išskirtiniai savo forma, padėtimi arba iškaltais ženklais akmenys, apie kuriuos yra išlikusių pasakojimų, siejančių juos su mitinėmis būtybėmis.

Mitologinis suvokimas

Mitologinis suvokimas. Mąstymo būdas, pasaulio reiškinius ir jų kilmę aiškinantis ne pagal formaliosios logikos taisykles. Tai yra archajinė visuomeninė sąmonės forma, pasireiškianti sinkretine religinių vaizdinių, meninės kūrybos užuomazgų bei pirmųjų žini...

Mnemotechnika

Mnemotechnika (atmintis + technikos). Visuma būdų, kaip įsiminti kuo daugiau žinių ir faktų. Dažniausiai jie pagrįsti asociacijos dėsniais.

Mobilizacija

Mobilizacija. 1. Karo metu – taikos metu turėtų valstybės ginkluotųjų pajėgų papildymas, pertvarkymas. 2. Atsargos karo prievolininkų šaukimas į tikrąją karinę tarnybą.

Mohačo mūšis

Mohačo mūšis (Mohačas, 170 km į pietus nuo Budapešto). 1526 08 29 mūšis tarp vengrų ir Otomanų imperijos kariuomenių. Mūšyje dalyvavo apie 20 tūkstančių vengrų karių, kuriems vadovavo vengrų karalius Liudvikas II (Lenkijos karaliaus Kazimiero anūkas) ...

Molotovo-Ribentropo paktas

Molotovo-Ribentropo paktas. SSRS ir hitlerinės Vokietijos nepuolimo sutartis, pasirašyta 1939 08 23. Prie sutarties buvęs slaptas protokolas nustatė abiejų valstybių įtakos sferas Rytų Europoje. Pagal šį paktą Vokietija gavo veiksmų laisvę Lietuvoje, o...

Monarchija

Monarchija. Valstybės valdymo forma, kai valdžia priklauso vienam asmeniui – monarchui. Skiriama vergvaldinė (sen. Romoje, sen. Rytų valstybėse), luominė (šalia monarcho veikia luomų atstovaujamasis susirinkimas, turintis patariamąjį balsą), absoliutinė ...

Mongolai-totoriai

Mongolai-totoriai. Rytų Europos, Vidurio ir Vakarų Azijos nukariavime XIII a. dalyvavę mongolai. Per mongolų užkariavimus susikūrė Aukso ordos valstybė, kurioje iš tiurkų ir mongolų susidarė totorių tautybė.

Monoteizmas

Tikėjimas į vieną dievą.

Morena

Morena. Smėlingos, molingos, žvyringos ir riedulingos uolienos, susidariusios ledyno dugne ir pakraštyje.

Mormonai

Mormonai, Pastarųjų Dienų šventųjų Bažnyčia. XIX a. I pusėje JAV atsiradusi religija. įkūrėjas – Džozefas Smitas, teigęs, kad mormonų tikėjimo tiesas, surašytas „Mormono knygoje“, jam apreiškęs angelas. Pripažįsta daugelio angelų ir dvasių egzistavimą, tiki...

Muftijus

Muftijus. Musulmonų dvasininkas, išmanantis islamo teisę ir teologiją, teikiantis oficialius raštiškus sprendimus su islamu susijusiais valstybinio ir privataus gyvenimo klausimais.

Muitai

Muitai. Netiesioginiai mokesčiai, kuriais valstybė apmokestina prekes ir kt. daiktus, gabenamus per sieną. Muitai yra vieni iš seniausių Lietuvos mokesčių.

mula

musulmonu dvasininkas

Munistai

Munistai. „Susivienijimo bažnyčios“ nariai. „Susivienijimo bažnyčią“ 1954 m. Pietų Korėjoje įkūrė Sung Mjung Mūnas. Jis skelbiasi antruoju mesiju. Bažnyčia pagarsėjo masinėmis savo narių, kuriems gyvenimo draugą parenka pats Mūnas, santuokomis. Turi daug įv...

Mustjė epocha

Mustjė epocha. Ketvirtasis senojo akmens amžiaus laikotarpis (nuo 150000–100000 iki 40000–35000 m. pr. Kr.).

Musulmonai

Musulmonai. Islamo religijos išpažinėjai. Pripažįsta vieną Dievą – Alachą, pasaulio kūrėją. Laikosi penkių pagrindinių reikalavimų – tikėjimo išpažinimo, maldos, labdaros, pasninko, piligrimystės. Atsirado VII a. Arabijoje. Lietuvoje atsirado XIV a. pab.,...