S

Sąjūdis

Sąjūdis, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Lietuvos politinis-visuomeninis judėjimas. Siekė pertvarkyti sovietinės Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą, reiškė Lietuvos valstybingumo siekius. Susikūrė 1988 metais. Pirmininkas – V. Lansbergis...

Sakralinis laikas

Sakralinis (šventas) laikas ir erdvė. žmogaus religiškumo matmenys. Per religinius ritualus žmogus pakartoja amžinybės elementus: svarbiausių švenčių, paprastai atitinkančių virsmus gamtoje, apeigos atkartoja pasaulio sukūrimo aktus.

Saksonija

Saksonija. Istorinė Vokietijos sritis, apimanti Drezdeno, Leipcigo apylinkes. Svarbiausias miestas – Drezdenas. Susidarė Palabyje X a. įkurtoje Meiseno markoje. Tapo viena didžiausių Vokietijos kunigaikštysčių (nuo XV a. kurfiurstystė). 1485 m. padalin...

Salaspilio mūšis

Salaspilio ((Kircholmo) mūšis. 1605 09 27) LDK ir švedijos kariuomenių mūšis, įvykęs ties Salaspiliu (Kircholmu, 13 km į pietus nuo Rygos) per 1600–1629 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės karą su švedija. LDK kariuomenei (apie 4000 žmonių, vadas Jonas Kar...

Saleziečiai

Saleziečiai. Katalikų vienuolių kongregacija. Vadinasi savo globėjo šv. Pranciškaus Saleziečio vardu. Rūpinasi ligoniais, jaunimo auklėjimu.

Salyno sutartis

Salyno sutartis. Sudaryta 1398 10 12 Salyno saloje (Nemune, ties Nevėžio žiotimis) tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Kryžiuočių ordino didžiojo magistro Konrado fon Jungingeno. Vytautas, norėdamas laisvai veikti Rytuose ir nepripažindamas Jogailos ir...

Sandomiro susitarimas

Sandomiro susitarimas. 1570 m. Respublikos kalvinistai, liuteronai ir čekų broliai sudarė Sandomiro susitarimą, skelbusį, kad kiekviena savarankiška protestantizmo srovė išpažins savąjį tikėjimą, bet toleruos ir kitų protestantų pažiūras, sutelks jėgas ko...

Sanguškos

Sanguškos. LDK bajorų giminė, kildinusi save iš Gediminaičių. Turėjo didelius dvarus LDK, daugiausia Volynėje. Pradžioje stačiatikiai, vėliau daugiausia unitai, paskui katalikai. Sanguškos buvo įtakingi LDK, bet ilgainiui įsijungė į Lenkijos gyvenimą ir XIX...

Santara-šviesa

„Santara-šviesa“. Liberalios pakraipos JAV lietuvių organizacija. įsteigta 1957 m. Susikūrė iš liberalios studentų organizacijos „šviesa “ (įsteigta 1946 m. Vokietijoje) ir liberalinės kultūros organizacijos „Santara“ (įsteigta 1954 m. JAV). Draugijos...

Sapiegos

Sapiegos. XV–XIX a. I pusės LDK ir Lenkijos didikų giminė. Kilę iš Smolensko žemės, save kildino iš Gedimino sūnaus Narimanto. Daugiausia valdų turėjo Lietuvoje ir Baltarusijoje. Nuo XVI a. iš stačiatikybės ėmė pereiti į katalikybę. XVI–XVIII a. iš Sap...

Sargiečiai

Sargiečiai, sargininkai. XIX a. pab.–XX a. pr. politinė lietuvių grupuotė, susibūrusi apie žurnalą „Tėvynės sargas“ (1896–1904). Priklausė Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Alekna, Adomas Jakštas ir kiti. Priešinosi lietuvių lenkinimui ir rusinimui, spaudos...

Sarmatai

Sartamai. Lotyniškai „Sarmatae“. Bendras genčių, gyvenusių nuo III a. pr. Kr. iki IV a. po Kr. stepėse tarp Tobolo ir Dunojaus, pavadinimas. Ankstyvoji sarmatų istorija susijusi su sauromatais, kurių aplinkoje subrendo didžiausios sarmatų genčių sąjun...

Saulėgrįžos

Saulėgrįžos, solsticijos. Momentai, kai Saulės skritulio centras pereina per ekliptikos tašką, esantį toliausiai į šiaurę (vasaros saulėgrįža), arba toliausiai į pietus (žiemos saulėgrįža). Vasaros saulėgrįža (VI.22) yra astronominė vasaros pradžia, žiem...

Saulės kalendorius

Saulės kalendorius. Su žemdirbyste susijusi laiko skaičiavimo sistema, kurios pagrindą sudaro atogrąžiniai metai.

Saulės kulminacija

Saulės kulminacija. Saulės perėjimas per dienovidį, atitinkantis tikrąjį vidurdienį.

Saulės kultas

Saulės kultas, heliolatrija. Personifikuoto Saulės vaizdinio garbinimas. šis kultas būdingas pirmykštėms ir vėlesnėms politeistinėms religijoms. Soliarines dievybes turėjo egiptiečiai (Ra, Horas), babiloniečiai (šamašas), iraniečiai (Mitra), graikai (Melij...

Saulės mūšis

Saulės (šiaulių) mūšis. 1236 09 22 įvyko Saulės žemėje netoli šiaulių. Tai mūšis tarp Lietuvos (veikiausiai žemaičių) ir Kalavijuočių ordino. žygyje dalyvavo apie 55 riteriai su 600 karių, apie 500 kryžininkų-maldininkų, popiežiaus raginimu atvykusių į ko...

Savasis judėjimas

Savasis žvaigždžių judėjimas. Kampinis žvaigždės poslinkis dangaus sferoje per vienerius metus. Didžiausią savojo judėjimo greitį (10,25” per metus) turi Bernardo žvaigždė Gyvatnešio žvaigždyne. Dėl savojo judėjimo ilgainiui pakinta žvaigždynų konfigūrac...

Savimonė

Savimonė. Savęs išskyrimas iš aplinkos, savęs vertinimas, savo veiksmų, jausmų, elgesio motyvų, interesų ir savos vietos visuomenėje įsisąmoninimas. Savimonė būdinga tiek individui, tiek visuomenei ar jos daliai. Ji atsiranda sąmonei pasiekus tam tikrą išsi...

Savivaldos teisė

Savivaldos teisė. Valstybės teritorinio padalinio ar jos gyventojų kitokios (nacionalinės, religinės) grupės, organizacijos, institucijos teisė savarankiškai spręsti įstatymų numatytus vietos arba vidaus reikalus. Pirmosios savivaldos teisę įgijo miest...

Scientologija

Scientologija. Dirbtinė religija, XX a. 6 dešimtmetyje sukurta rašytojo L. Rono Habardo. Scientologai siekia dvasinio tobulėjimo studijuodami „dianetikos“ mokslą. Scientologija siejama su tikinčiųjų šantažu ir pinigų viliojimu.

Segmentinės žvaigždės

Segmentinės žvaigždės. Puošybos elementas lietuvių tautodailėje, skritulio viduje įpiešti lapeliai. Dažniausiai lapeliai dalija skritulį į 4, 6, 8 dalis. Savo kilme šis elementas sietinas su erdvės struktūrizavimu archajiškajame pasaulio modelyje....

Seimas

Seimas. 1. LDK XV–XVI a. valstybinės valdžios organas, jo suvažiavimas. Seimas buvo šaukiamas didžiojo kunigaikščio. Jo veikloje dalyvavo Ponų tarybos nariai, valstybės pareigūnai – seniūnai, tijūnai, vėliavininkai, kunigaikščiai, ponai, bajorai. Rinkosi V...

Seimeliai

Seimeliai. LDK vietos valdžios organas. įvesti XVI a. viduryje. Seimelių veikloje dalyvavo visi toje apskrityje gyvenantys bajorai ir joje žemės turintys valstybės ir apskrities pareigūnai. Rinko atstovus į seimą, teisėjus ir kitus pareigūnus, sprendė vi...

Sekmininkai

Sekmininkai. Protestantų atšaka. Yra įvairių sekmininkų krypčių, bažnyčių: Dievo bažnyčia, Dievo asamblėja, Jungtinė sekmininkų bažnyčia ir kt. Atsirado XIX a. pabaigoje JAV. Tiki, kad žmogaus siela gali būti išganyta, kai ją aplanko šv. Dvasia. Tai įvyk...

Sekuliarizacija

Sekuliarizacija. Bažnyčių, jų organizacijų, dvasininkų turtų ar funkcijų perėmimas valstybės, piliečių dispozicijon, kultūrinio gyvenimo išsivadavimas iš religijos įtakos.

Sėla

Sėla. Istorinė baltų žemė tarp Nemunėlio, Lėvens, šventosios aukštupių ir Dauguvos. Per Lietuvos karus su Livonijos ordinu iš dalies virto dykra. XIV–XVI a. buvusios Sėlos pietinė dalis įėjo į LDK, o šiaurinę valdė Livonijos ordinas. Pastarajam 1561 m. ž...

Sėliai

Sėliai. Baltų gentis. Jos teritorija šiaurėje siekė Dauguvą, apėmė Aiviekstės baseiną, vakaruose tęsėsi iki Lėvens upės, o pietuose apėmė šventosios aukštupį. Sėlių žemės buvo nevienodai apgyventos – tankiau gyventa prie Dauguvos. Gentis išsiskyrė V a. ir...

Semantika

Semantika (reikšminis). Mokslas, tiriantis kalbos vienetų reikšmes, tų reikšmių sisteminius ryšius ir kitimą.

Semba

Semba, Sambija. Istorinė prūsų žemė Sembos pusiasalyje. Pirmą kartą paminėta 1070 metais. Tankiausiai apgyvendinta iš visų prūsų genčių. 1252–1257 m. Sembą užkariavo Kryžiuočių ordinas. 2/3 Sembos sudarė Karaliaučiaus komtūriją, o 1/3 Sembos vyskupiją. ...

Sembai

Sembai. Prūsų gentis, gyvenusi Semboje. Minimi nuo XI a. Sembai vertėsi žemdirbyste, prekyba gintaru. XIII a. žymus sembų centras buvo Tvankstė (Tvangstė) arti Priegliaus žiočių. Jos vietoje kryžiuočiai 1255 m. pastatydino Karaliaučiaus pilį. XIII a....

Senasis Testamentas

Senasis Testamentas. Pirmoji Biblijos dalis. Senąjį Testamentą šv. Raštu pripažįsta judėjai, krikščionys. Katalikų kanoninį Senąjį Testamentą sudaro 46 knygos. Judėjai ypatingą reikšmę teikia pirmosioms 5 knygoms – Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, Pakart...

Senatas

Senatas. 1569–1795 m. Respublikos valdovo taryba – Aukštieji seimo rūmai. Sudarytas po Liublino unijos (1569) iš buvusių Lenkijos senatorių ir LDK Ponų tarybos narių, vadinamų taip pat senatoriais. Senatoriai – aukščiausi valstybės pareigūnai – buvo skiriami v...

Senieji Trakai

Senieji Trakai, Senųjų Trakų pilis. Pusiasalyje, tarp Galvės ir Lukos ežerų, esanti pilis yra viena iš didžiausių Lietuvoje aptvarinio tipo pilių. Ji turėjo 11 bokštų. Pradėta statyti XIV a. viduryje ar II pusėje. 1390 m., artėjant kryžiuočiams, nebaigta statyti ...

Senienų muziejus

Senienų muziejus. įsteigtas 1855 m. E. ir K. Tiškevičų, A. Kirkoro, T. Narbuto, L. Sirokomlės-Kondratavičiaus iniciatyva Vilniaus universitete. Pirmoji ekspozicija atidaryta 1856 m., o veikla nutraukta po 1863 m. sukilimo. 1868 m. apie 3000 reikšmingiausiųjų eksponatų...

Seniūnija

Seniūnija. 1. LDK – didžiojo kunigaikščio žemės valda, duodama valdyti didikams ir bajorams – seniūnams. 2. Rusijos imperijoje – valstybinių valstiečių administracinis ir savivaldos vienetas, sudarytas iš keleto dešimčių kaimų. 3. Rusijos imperijoje –...

Senoji Europa

Priešindoeuropinė (Senoji) Europa. M. Alseikaitės-Gimbutienės terminas, apibrėžiantis Vidurio Europos neolito (6500–3500 m. pr. Kr.) visuomenę iki pasirodant indoeuropiečiams. Ji mano, kad ši kultūra ir jos socialinė struktūra skyrėsi nuo vėlesniosios (...

Senslėnis

Senslėnis. Ledynų tirpsmo srautų tekėjimo vieta.

Sentikiai

Sentikiai. Stačiatikybės atšaka, nepripažįstanti 1653–1666 m. Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarcho Nikono reformos (sentikiai laikėsi senų apeigų). 1666–1667 m. Rusijos stačiatikių bažnyčios susirinkimas sentikius prakeikė. XVII–XVIII a., vengdami persekioj...

Separatizmas

Separatizmas. Siekimas atsiskirti, veikti savarankiškai. Dažniausiai – tautinės, religinės, kultūrinės gyventojų mažumos siekimas atsiskirti nuo didesnės valstybės, gauti savivaldą.

Septynerių metų karas

Septynerių metų karas (1756–1763). Prūsijos, Didžiosios Britanijos ir Portugalijos karas su Austrija, Prancūzija, švedija, Rusija, Ispanija. Kare abiejose pusėse dalyvavo ir Vokietijos valstybėlės. Karas kilo dėl sustiprėjusios Didžiosios Britanijos ir...

Servitutas

Servitutas. Teisė naudotis svetimu daiktu ar objektas, su kuriuo ta teisė susijusi. LDK, Rusijos imperijoje – laisvųjų valstiečių teisė naudotis dvarininkų miškais, vandenimis. Servitutai panaikinti XX a. I pusėje, žemės reformų metu.

Severai

Severai. Romos imperatorių dinastija (193–235). Dinastijos pradininkas – Septimijus Severas (193–211). Kiti imperatoriai: Karakala (211–217), 211–212 m. – drauge su Geta, Heliogabalas (Elagabalas) (218–222), Aleksandras Severas – (222–235)....

Sfragistika

Sfragistika (sigilografija). Pagalbinė istorijos mokslo disciplina, tirianti antspaudus. Padeda nustatyti istorinių dokumentų autentiškumą, datą, nagrinėja valstybinių institutų atsiradimą ir raidą. Susijusi su diplomatika, epigrafika, heraldika, numizmatik...

Sidabrinė

Sidabrinė. LDK valstiečių mokestis valstybei sidabriniais pinigais. Dažniausiai šios lėšos naudotos karo reikalams. Manoma, kad įvesta apie XIV a. vidurį, valdant Algirdui.

Siderinis mėnuo

Siderinis (žvaigždinis) mėnuo. Laiko tarpas, per kurį Mėnulis, apskriejęs žemę vieną kartą, užima tą pačią padėtį žvaigždžių atžvilgiu. Lygus 27,321667 vidutinės Saulės paros.

Sietynas

Sietynas (Plejadės). Padrikasis žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne. Plika akimi matomos 7–9 žvaigždės. Iš tiesų spiečiui priklauso keli šimtai žvaigždžių. Lietuvių folklore dažniausiai minima žvaigždžių grupė. Jos stebėjimai galėjo būti taikomi nustatan...

Simbolizmas

Simbolizmas. XIX a. pab.–XX a. pr. meno srovė. Iškėlė simbolio reikšmę, manė, kad simbolis sieja kasdienę patirtį su aukštesniąja būtimi. Literatūra daug ką perėmė iš romantizmo. Labiausiai išplėtotos lyrika ir drama. Lietuvių literatūroje susiformavo XX a. I pu...

Sinagoga

Sinagoga. Judėjų religinis pastatas. Pirmosios sinagogos atsirado Palestinoje IV a. pr. Kr. Romėnams 70 m. sugriovus antrąją Jeruzalės šventyklą, žydai sinagogas ėmė steigti daugelyje gyvenamų vietų. Ten laikomos pamaldos, skaitoma ir aiškinama Biblija. Sina...

Sindikatas

Sindikatas. Monopolistinis susivienijimas, kai įmonės bendrai realizuoja vienos rūšies produkciją.

Sinkretizmas

Sinkretizmas, religinis sinkretizmas. Neorganiškas skirtingų elementų sujungimas, mišinys. šiuo atveju sinkretizmas – pagoniškų ir krikščioniškų įvaizdžių mišinys.

Sinodas

Sinodas. 1. Katalikų bažnyčios vyskupų ar metropolijų dvasininkų susirinkimas. 2. Protestantų bažnytinis valdžios organas – dvasininkų ir pasauliečių susirinkimas. 3. Rusijos stačiatikių bažnyčios valdžios organas – patariamasis organas prie Maskvos ir viso...

Sinodinis mėnuo

Sinodinis mėnuo (jungtis). Laiko tarpas, per kurį pasikartoja vienodos Mėnulio fazės, pavyzdžiui, jaunatis. Vidutiniškai lygus 29,530568 saulės paros. Sinodinis mėnuo dėl žemės skriejimo aplink Saulę yra ilgesnis už žvaigždinį (siderinį) mėnesį....

siogunatas

karine valdymo sistema

Skaldytiniai

Skaldytiniai. Specialiai paruoštas titnago gabalas, nuo kurio būdavo nuskeliamos skeltės ir nuoskalos naudotos įrankių gamybai. Jų būta kelių formų: kūginių, piramidinių, pieštukinių, laivelio formos ar netaisyklingos formos.

Skalva

Skalva. Istorinė baltų žemė abipus Nemuno žemupio, nuo Kuršių marių iki šešupės žiočių apylinkių. Pirmą kartą paminėta kryžiuočių kronikose prieš 1240 metus. Svarbiausias politinis centras – Ragainė, o religinis centras – Rambynas. XIII a. 5 dešimtmetyje į S...

Skalviai

Skalviai. Baltų gentis. Iš bendro baltų kamieno išsiskyrė V a. viduryje. Ji apėmė Jūros upės žemupį, pietuose ribojosi su Nadruva, rytuose – su aukštaičiais. šilalės apylinkėse siekė žemaičius, šiaurės vakaruose – Lamatos gyventojus. žymiausi tyrinėti pamink...

Skautai

Skautai. Jaunimo ir vaikų judėjimas. Pirmoji organizacija įsteigta 1902 m. Anglijoje. 1922 m. sukurta Lietuvos skautų asociacija, nuo 1930 m. pertvarkyta į Lietuvos skautų sąjungą. Sąjungai vadovavo A. Smetona. Turėjo žurnalus „Skautas“, „Skautų aidas“...

Skirtinė žemė

Skirtinė žemė. žemė, skirta valstiečiams už tam tikrą rentą. Skirdavo dvarininkas, valstybė, bažnyčia. į skirtinės žemės savoką neįėjo bendrai su dvaru naudojami miškai, ganyklos, vandenys.

Skriptoriumas

Skriptoriumas. Vieta, kur perrašinėtos ir iliustruotos rankraštinės knygos.

Skuodo mūšis

Skuodo mūšis. įvyko 1259 m. pradžioje tarp lietuvių (žemaičių) ir Livonijos ordino. Eiliuotosios Livonijos kronikos duomenimis, žemaičių kariuomenę sudarė apie 3000 karių. Su grobiu grįžtančią iš Kuršo pasivijo Livonijos ordino kariuomenė. Livonijos ordinas mū...

Slavai

Slavai. Indoeuropiečių tautos, kalbančios slavų kalbomis. Didžiausia Europoje etninė bendrija. Skiriamos trys grupės: rytų, vakarų, pietų. Nuo I tūkstm. vidurio slavai pasklido po Centrinę ir Rytų Europą. Vakaruose jie pasiekė teritoriją nuo Elbės žemup...

Slavofilai

Slavofilai. XIX a. vidurio rusų visuomeninis judėjimas. Siekė išsaugoti senovinį rusų gyvenimo būdą, kaimo bendruomenę. Pasisakė už konstitucinę monarchiją, buvo nusiteikę prieš baudžiavą, cenzūrą. Skatino plėtoti pramonę Rusijoje, tirti liaudies kultū...

Smolenskas

Smolenskas. Rusijos miestas, pirmą kartą minimas 863 m. XIII a. II ketvirtyje Smolenske buvo įsitvirtinęs lietuvių kunigaikštis (manoma, Dausprungo sūnus Edivydas). Nuo XIV a. dėl Smolensko vyko karas tarp LDK ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės. 1395–1401,...

Socialdemokratai

Socialdemokratai. Kairioji politinė srovė. Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje veikė įvairios socialdemokratinės organizacijos – Vilniaus socialdemokratų grupė (1891–97), Lietuvių socialdemokratų grupė (1893–1906), Lenkijos socialistų partijos Lietuvos o...

Socialistai liaudininkai

Socialistai liaudininkai, Lietuvos socialistų liaudininkų partija. 1917 03–1918 m. veikusi liaudininkų partija. Susikūrė iš Lietuvos demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos veikėjų. Leido laikraštį „Naujoji Romuva“. Partijos atstovai dalyvavo L...

Socializmas

Socializmas. Valstybės santvarka, kai gamybos priemonės ir gaminių paskirstymo aparatas priklauso visuomenei. Terminas pradėtas vartoti XIX a. pirmoje pusėje. Bendros nuosavybės idealas keltas jau Antikos laikais ir vėliau (Pitagoras, T. Moras, T. Kam...

Sociologija

Sociologija. Mokslas, tiriantis visuomenę kaip vientisą sistemą. Susiformavo XIX amžiuje. Pirmasis sociologijos terminą pavartojo O. Kontas.

Solidarumas

„Solidarumas“. 1980 m. pradėjusi veikti Lenkijos organizacija, vienijusi profesines sąjungas. Kartu buvo ir visuomeninis politinis judėjimas. Vadovavo Lechas Valensa.

Soliutrė epocha

Soliutrė epocha. šeštasis senojo akmens amžiaus laikotarpis (19000–18000–15000 m. pr. Kr.).

Sovijaus mitas

Sovijaus mitas. Mitinis pasakojimas apie mirusiųjų deginimo papročio atsiradimą baltų genčių gyvenamojoje teritorijoje, įrašytas kaip intarpas į slavų metraštininko 1261 m. perrašytą Malalos kroniką.

Spaudos draudimas

Spaudos draudimas. Draudimas spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus spaudinius lotyniškomis raidėmis (1864–1904 m.). Be to, buvo uždarytos visos nevalstybinės mokyklos. Leista naudoti tik lietuviškas maldaknyges ir elementorius rusiškomis raidėmis. ...

Stačiatikiai

Stačiatikiai (LDK). Spėjama, kad pirmieji stačiatikiai Lietuvoje apsigyveno XII a. pabaigoje. Lietuvos kunigaikščiai neretai ir patys priimdavo stačiatikių tikėjimą. Iki XV a. vidurio taip pasielgė apie 40 lietuvių kunigaikščių. LDK kunigaikščiai stengėsi, kad j...

Stačiatikybė

Stačiatikybė (ortodoksija, pravoslavybė). Viena iš pagrindinių (greta katalikybės ir protestantų) krikščionių krypčių. Trejybės dogma šv. Dvasios šaltiniu laiko tik Dievą Tėvą. Nepripažįsta skaistyklos, atlaidų. Dvasininkija skirstoma į juodąją (vienuoliu...

Stagnacija

Stagnacija. Sustingimas, sustojimas vietoje.

Stalininkas

Stalininkas. XIII–XVIII a. Rusijos ir XV–XVIII a. LDK valdovo rūmų pareigūnas. Nuo XIV a. II pusės tvarkė ne tik didžiojo kunigaikščio maisto sandėlius ir jo stalo paruošimą, bet daržus, sodus, tvenkinius bei šiam ūkiui priklausančius kaimus. XVI a. pab...

Statutas

Statutas. Teisės aktų, normų rinkinys, turintis teisyno elementų. LDK laikais galiojo teisynas – Lietuvos Statutas, buvo atskiri miestų, cechų statutai. 1915–40 m. Lietuvoje galiojo carinėje Rusijoje parengtas Baudžiamasis statutas, 1924–39 m. Klaipėdos ...

Stolypino reforma

Stolypino reforma. Valstiečių žemėvaldos reforma Rusijos imperijoje. Pradėta caro įsaku 1906, 1910 priimtas reformos įstatymas. Reforma sustabdyta 1917metais. Lietuvoje reforma vykdyta 1907–14 metais. Reformos esmė – kaimų skirstymas į vienkiemius. Panaikinta 15...

Strėvos mūšis

Strėvos mūšis. įvyko 1348 02 02 prie Strėvos upės (spėjama, kad netoli žiežmarių) tarp Lietuvos ir Kryžiuočių ordino. 800 karių Ordino kariuomenei vadovavo didysis maršalas Zygfrydas fon Dahenfeldas. Ji 1348 01 24 įsiveržė į Aukštaitiją ir ją nuniokojo. Grį...

Stribai

Stribai, istrebiteliai (nuo rusų k. žodžio „istrebitel“ – „naikintojas“). 1944 m. bolševikų mobilizuoti ginkluoti daliniai. Oficialiai vadinti liaudies gynėjais. Turėjo kovoti su ginkluotu pasipriešinimu sovietiniam režimui.

Stupa

Statinys, simbolizuojantis nušvitusį protą (Budos būsena).

Subatlantis

Subatlantis. Penktasis holoceno klimato periodas. Prasideda 2500 m. pr. Kr. ir tęsiasi iki mūsų dienų.

Subborealis

Subborealis. Ketvirtasis holoceno klimato periodas (5000–2500 m. pr. Kr.).

Subkultūra

Subkultūra. Kultūra, papročiai, elegsys, priimti kokioje nors visuomenės grupėje, sudarančioje didesnės bendrijos dalį ir nesutampantys su visos bendrijos normomis.

Submezokraninis tipas

Submezokraninis tipas (po + tarpinis + kaukolė). Tarpinis tipas tarp mezokranijos ir dolichokranijos.

Substratas

Substratas (patiesalas, pagrindas). Vietinė, senoji kultūra.

Sudėtingieji ežerai

Sudėtingieji ežerai. Ežerai, kurių dubens įvairios dalys yra skirtingai susidariusios. Dažnai viena ežero dalis yra rininė (latakinė), o kita susidariusi ledyno galinėms morenoms patvenkus dalį teritorijos.

Sūduva

Sūduva. šiaurinės jotvingių genties (sūduvių) gyventa teritorija. Pirmą kartą paminėta XIII a. danų istorijos šaltiniuose (Zudua). XIII a. pab.–XIV a. dėl karų su Kryžiuočių ordinu retai gyvenama. Pagal 1422 m. Melno taiką rytinė Sūduvos dalis atiteko LDK. K...

Sufraganas

Sufraganas. Katalikų vyskupas ordinaras arkivyskupo, metropolito atžvilgiu.

Suna

sen. arabu bendruomenes elgesio taisykliu ir paprociu rinkinys; veliau - musulmonu sunitu sventosios knygos, kuriose yra padavimu apie Mahometa (chadisai), Korano papildymu ir paaiskinimu.

Sunitai

Sunitai. Musulmonų atšaka. Pripažįsta pirmuosius tris kalifus (Abu Bekrą, Onarą, Osmaną) tiesioginiais Mahometo įpėdiniais, o daugybę padavimų (sunų) apie Mahometą – tikėjimo tiesų šaltiniu.

Suolininkas

Suolininkas. LDK, Lietuvos teismo pareigūnas. Pareigybė atsirado XVI a. viduryje, Vilniaus ir Kauno gubernijose gyvavo iki 1861 metų. Dažniausiai valstietis. Vyriausiasis suolininkas vadinosi lentvaičiu. Suolininkai tirdavo kivirčų aplinkybes, apžiūr...

Suvalkija

Suvalkija, Sūduva, Užnemunė. Lietuvos dalis kairiajame Nemuno krante. Iki XIII a. čia gyveno jotvingiai (dainaviai ir sūduviai), šiauriniame pakraštyje – lietuviai. XIV a. dėl nuolatinių Kryžiuočių ordino puldinėjimų iš dalies virto dykra. Po 1422 m. Melno...

Suvalkų sutartis

Suvalkų sutartis. 1920 10 07 Suvalkuose pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos sutartis. Sutartyje numatyta, jog bus nustatyta nauja Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos linija, prie jos nutraukti karo veiksmai, apsikeista belaisviais. Pagal šią sutartį Vilniaus kraš...

Suverenitetas

Suverenitetas. Valstybės nepriklausomybė, teisė savarankiškai spręsti valstybės vidaus gyvenimo klausimus, nustatyti užsienio politiką. Valstybingumo požymis. Tarptautiniuose santykiuose suverenios valstybės laikomos lygiomis, jų teritorija ir politin...

Svebai

Svebai. Germanų gentis, priskiriama Oderio grupei (svebai, markomanai, kvadai, langobardai, semnonai).

Svidrų kultūra

Svidrų kultūra. Paleolito kultūra, pavadinta stovyklos Svidry Vielkie (Swidry Wielkie) Lenkijoje vardu ir siejama su pirmaisiais Lietuvos gyventojais. Manoma, kad Svidrų kultūros žmonės į Lietuvą atėjo iš pietvakarių, o Lietuvos Svidrų kultūros paminklai pri...