T

Taikos teisėjas

Taikos teisėjas. Teisėjas, sprendžiantis bylas taikos teisme – kai kurių valstybių žemiausiojoje teismo instancijoje. Lietuvos Respublikoje taikos teismai veikė 1919–33 metais. Sprendė smulkias civilines ir baudžiamąsias bylas.

Targovicos konfederacija

Targovicos konfederacija (1792–1793). Respublikos magnatų sąjunga. Suorganizavo Jekaterina II. Tikslas – su Rusijos parama likviduoti Ketverių metų seimo (1788–1792) reformas ir Gegužės trečiosios konstituciją. Konfederatų 1792 04 27 Peterburge pasirašytas ma...

Tarngorodo konfederacija

Tarngorodo konfederacija. 1715 m. prasidėjusi ir 1717 m. Nebyliuoju seimu pasibaigus konfederacija. Buvo nukreipta prieš karaliaus Augusto II tariamas ar tikras pastangas pažaboti bajorijos laisves, įvesti Respublikoje sosto paveldėjimo principą. Kovoj...

Tarnyba

Tarnyba. Viduramžių Lietuvos prievolinis ir mokestinis vienetas, XIV a. nustatytas kunigaikščio. Iš pradžių vadintas dūmu (1 kiemas). XVI a., pradėjus reikalauti prievolių nuo kelių dūmų (kiemų grupės), tarnybą sudarė jau 2–3 dūmai. Jų valstiečiai 2–3 ...

Tarpuvaldis

Tarpuvaldis, bekaralmetis. Laikotarpis nuo monarchinės valstybės valdovo mirties iki kito valdovo vainikavimo. Mirus Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, daugumą funkcijų nuo XV a. I pusės (iki tol sostas buvo paveldimas) vykdė tada susidariusi Ponų tar...

Tautininkai

Tautininkai. Lietuvių politinė srovė. Susikūrė XX a. pradžioje. Skelbė tautos vienybę. Pirmoji tautininkų organizacija buvo Lietuvių tautinė demokratinė partija (įsteigta 1905). 1916 m. įsteigta „Pažangos“ partija, 1919 m. – Lietuvos žemdirbių sąjunga, 1...

Tautinis sąjūdis

Tautinis sąjūdis. Tautos judėjimas, siekiantis išsivaduoti iš tautinės priespaudos. Lietuvoje prasidėjo XIX amžiuje. Susiformavo lietuvių inteligentija. Atsirado siekimas žadinti lietuvių tautinę savimonę, tirti Lietuvos istoriją, lietuvių tautos buitį, ...

Tautų pavasaris

Tautinis atbudimas 19 a. vid., kai kuriasi nacionalinės valstybės.

Tautų Sąjunga

Tautų Sąjunga. Tarptautinė organizacija, įsteigta 1919 04 28 Paryžiaus taikos konferencijoje. Sudarė 44 valstybės. Sąjungos tikslas – užtikrinti tautų politinę nepriklausomybę ir taiką pasaulyje. Tautų Sąjunga neturėjo karinių pajėgų, todėl negalėjo taiky...

Teocentrinė pasaulėžiūra

Viduramžeis įsigalėjusi pasaulėžiųra, kad žemeje viskas vyksta Dievo valia.

Teologija

Teologija. Mokslas apie Dievą. Religinės doktrinos dalis.

Terasa

Terasa. Plokščias ar jam artimas paviršius upės ar ežero krante, apribotas iš vienos pusės kylančios, iš kitos besileidžiančios pakopos.

Terminatorius

Terminatorius - XVII a. LDK Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo raštininko nusamdyti padėjėjai.* lot. termināt|or, ōris m [termino] vėl. ribų nustatytojas (IV a.) * Janulaitis A.: Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI — XVIII a., Jo atsiradimas, veikimas ...

Termokarstiniai ežerai

Termokarstiniai ežerai. Jie trijų rūšių: ledo luistų guolio ežerai; rininiai (latakiniai) ežerai; eroziniai ežerai.

Tėvonija

Tėvonija. Feodalinė paveldima žemės valda ir su ja susijusi feodalinė teisė turėti priklausomų valstiečių. Lietuvoje atsirado XII a. II pusėje–XIV a. iš bajorų alodo. Ją feodalas paveldėdavo iš tėvų. XIV–XV a. bajorų tėvoninio paveldėjimo teisė virto...

Tijūnas

Tijūnas. XIV–XVIII a. LDK žemesnio rango feodalinis pareigūnas. XIV ir XV a. I pusėje buvo didžiojo kunigaikščio vietininkas mažesniems kiemams ir valsčiams (paprastai juo tapdavo vietos bajoras). Tijūno jurisdikcijoje buvo visi valsčiaus gyventojai. ...

Tilžės taikos sutartis

Tilžės taikos sutartis (1807 06 25). Taikos sutartis tarp Rusijos ir Prancūzijos, sudaryta Tilžėje po Napoleono kariuomenės pergalės rusų – prūsų – prancūzų 1806–07 m. kare. Prūsija prarado beveik pusę teritorijos – žemės kairiajame Elbės krante atiteko na...

Tiškevičiai

Tiškevičiai. LDK didikų giminė. Kilę iš Kijevo bajorų vadovo Kaleniko Miškovičiaus (minimas 1437). Jo sūnaus Tiškos visi 5 įpėdiniai istoriniuose šaltiniuose jau vadinami Tiškevičiais. Tiškevičiai iškilo XVI a. II pusėje, o didžiausią politinę galią įgijo ...

Toponimika

Toponimika (vieta + vardas). Mokslas, tiriantis vietovardžius, jų kilmę, vartojimą ir raidą. Tyrinėjant vietovardžius, išaiškinami kalbos istorijos dalykai, sprendžiamos svarbios tautų kilmės, migracijos, etninės istorijos problemos. Mokslinės lietuvių topo...

Torūnės taika

Torūnės taika. 1411 02 01 pasirašyta Torūnėje. LDK ir Lenkijos sutartis su Kryžiuočių ordinu po 1409–1410 m. karo. LDK atgavo žemaitiją (iki Jogailos ir Vytauto gyvos galvos), perleistą ordinui 1398 m. Salyno ir 1404 m. Racionžo sutartimis. Lenkija atgav...

Totemas

Totemas (protėvis). žvėris, rečiau augalas ar gamtos reiškinys, pirmykščių žmonių religinio garbinimo objektas. Laikomas genties mitinio protėvio ir globėjo įsikūnijimu, simbolizuojančiu jų giminystę. Totemu vadinama ir garbinamą objektą vaizduojanti figūr...

Totemistinis tikėjimas

Totemistinis tikėjimas. Pirmykštės religijos forma, kai manoma, kad gentis ar giminė yra kilusi iš totemo. Totemizmas buvo paplitęs pirmykštėse medžiotojų bendruomenėse. Totemas yra garbinamas ir saugomas. Tolimų totemistinio tikėjimo aidų aptinkama ir ...

Totoriai

Totoriai. Daugiausia Rusijoje gyvenanti tauta, kalbanti totoriškai. Vyraujanti religija – musulmonai sunitai, nors yra ir stačiatikių. Totorių protėviai buvo tiurkų gentys, II–IV a. Pauralėje ir Pavolgyje sumišusios su ugrofinų tautomis. Lietuvoje pi...

Trakai

Trakai. Bendras indoeuropietiškų genčių pavadinimas, kurių kalba artima ilyrams. XII a. pr. Kr.–VII po Kr. gyveno Balkanų pusiasalio šiaurės rytuose ir Mažosios Azijos šiaurės vakaruose. žymiausios gentys – getai, besai, dakai, odrisai, tribalai. I tūk...

Trečiasis Lietuvos Statutas

III Lietuvos Statutas (1588). Patvirtintas Zigmanto Vazos. 1588 metais išspausdintas LDK kanceliarine slavų kalba Mamoničių spaustuvėje Vilniuje. įsigaliojo 1589 01 06. Sudarytas iš 14 skyrių, suskaidytų į 488 straipsnius. Daugelis straipsnių suformuluo...

Trečiasis Reichas

III Reichas. Oficialus Vokietijos pavadinimas 1933–1945 metais. šiuo pavadinimu norėta pabrėžti Hitlerio valdomos Vokietijos sąsają su šventąją vokiečių tautos Romos imperija ir Hohencolernų imperija.

Trečiasis Respublikos padalijimas

III Respublikos padalijimas. 1795 10 24 Rusijai, Austrijai ir Prūsijai pasirašius III Peterburgo konvenciją, buvo įvykdytas III Respublikos padalijimas. Rusijai atiteko 120 tūkst. km2 teritorija: iš LDK – vakarinės Baltarusijos žemės, Lietuva (išskyrus ...

Treniota

Treniota (mirė 1264). Lietuvos didysis kunigaikštis (1263–1264), Mindaugo seserėnas. 7-ojo dešimtmečio pradžioje artimiausias Mindaugo patarėjas. Kėlė vieningos visų baltų genčių kovos su Vokiečių ordinu idėją. Po Durbės mūšio įkalbėjo Mindaugą remti žemaičiu...

Tribūnas

Tribūnas. 1. Romoje aukščiausias iš plebėjų renkamas ir jų interesus ginantis pareigūnas. 2. Vienas iš 6 aukščiausių Romos legiono vadų. 3. Visuomenės veikėjas — žymus oratorius, kalbėtojas.

Trilaukis

Trilaukis. Trijų laukų sėjomaina. žemė suskirstoma į tris laukus – žiemkenčių, vasarojaus ir pūdymo. Lietuvoje paplito per XVI a. Valakų reformą, išnyko XX a. viduryje. Nuo XIX a. vidurio trilaukį ėmė keisti daugialaukė sėjomaina.

Trilypė sąjunga

Trilypė sąjunga. Vokietijos, Austrijos–Vengrijos ir Italijos karinė politinė sąjunga, priešiška Prancūzijai ir Rusijai. Austrija–Vengrija ir Vokietija sudarė sutartį 1879 m., visos trys valstybės – 1882 metais. Sutarties dalyvės įsipareigojo suteikti viena kit...

Trisdešimties metų karas

Trisdešimties metų karas (1618–1648). Austrijos ir Ispanijos Habsburgų (juos rėmė Vokietijos kunigaikščiai katalikai, popiežius ir Respublika) karas su antihabsburgiška koalicija (Vokietijos kunigaikščiai protestantai, Danija, Prancūzija, švedija; rėmė...

Triviumas

Triviumas (lotyniškai „trivium“ – trijų kelių kryžkelė). Viduramžių mokyklų trijų disciplinų ciklas. Sudarė 3 humanitariniai mokslai: gramatika, retorika ir dialektika. Su kvadriviumu sudarė 7 laisvuosius menus.

Trojos karas

tai dešimt metų trukęs legendinis karas, vienas iš pagrindinių įvykių graikų mitologijoje, turėjęs didelę įtaką antikinei kultūrai (literatūra, dramaturgija). Homero „Iliadoje“ aprašomi pagrindiniai karo epizodai graikams (vadinamiems achajais) apgulus T...

Trumpasis metraščių sąvadas

Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas. Tai 1446 m. veikiausiai Smolenske sudarytas pirmasis Lietuvos metraščių sąvadas. Manoma, kad duomenis Trumpajam sąvadui pradėta kaupti valdant Vytautui. XV a. 5 dešimtmetyje šį darbą rėmė Smolensko stačiatikių vys...

Trylikametis karas

Trylikametis karas. 1454–1466 m. Lenkijos karas su Kryžiuočių ordinu dėl vakarinių Lenkijos žemių. 1454 m. kovo mėnesį Lenkija paskelbė prisijungianti Kryžiuočių ordino žemes ir pradėjo karą. 1466 m. Torūnės taikos sutartimi Lenkija gavo vakarines Kryž...

Tverų pilis

Tverų pilis. Sutvirtinta vietovė ar pilis, kurioje buvo žemaitiją valdžiusio kunigaikščio Vykinto rezidencija. 1251 m. Mindaugas su kariuomene puolė Tverų pilį, tačiau nepaėmė. šiose kautynėse Mindaugas buvo sužeistas. 1289 m. šaltiniuose paminėta Tverų ž...