Home / Sąvokos / Ž / žemės teismas

žemės teismas

žemės teismas. Teismo organas, veikęs 1566–1831 m. LDK teritorijoje. Sprendė apskrities bajorų civilines bylas. Teismą sudarė teisėjas, pateisėjas ir raštininkas (sekretorius). Apskrities seimelio susirinkimas į žemės teismo pareigūnų vietą rinko iš vietos bajorų po 4 kandidatus, o valdovas skirdavo po vieną jų atitinkamoms pareigoms. Bylos spręstos kolegialiai. Dėl sprendimų iš pradžių būdavo apeliuojama valdovo teismui, o nuo 1581 m – Lietuvos vyriausiajam tribunolui.