I

Idrisis

Idrisis. Arabų keliautojas, geografas ir kartografas (1100–apie 1166 m.). Mokėsi Kordoboje. Nuo 1138 m. gyveno Palerme, Sicilijos karaliaus Rodžerio II rūmuose. Apie 1154 m. sudarė visos tuo metu žinomos pasaulio dalies žemėlapį ir jį aprašė. Aprašydamas L...

Ikišelio epocha

Ikišelio (Oldovajaus) epocha. Pirmasis senojo akmens amžiaus laikotarpis, datuojamas 2–1,75 mln.–600000–550000 m. pr. Kr.

Ikonografija

Ikonografija (atvaizdas + rašymas). Sistemingas kokio nors siužeto arba istorinio asmens atvaizdo tyrinėjimas, jo prasmės, simbolikos, atributų išaiškinimas.

Imunitetas

Imunitetas. Viduramžių stambiųjų žemvaldžių privilegijos, išduotos karaliaus. Imunitetiniai raštai suteikdavo teisę tam tikroje teritorijoje rinkti vyriausybinius mokesčius ir prievoles, vykdyti teismų ir administracines funkcijas.

Inauguracija

Inauguracija. Iškilmingas priėmimas į tam tikrą luomą ar tarnybą.

Indiferentiškas

Indiferentiškas. Abejingas, nesidomintis, neveiklus.

Indigenas

Indigenas (ispaniškai, lotyniškai „indigena“ – čiabuvis).Vietinis.

Individualusis pradas

Individualusis pirklių veiklos pradas. Privati nuosavybė, asmeninė iniciatyva bei veiklumas, rizika.

Indoeuropeistika

Indoeuropeistika. Mokslas, tiriantis indoeuropiečių kalbas, daugiausia jų raidą.

Indoeuropiečiai

Indoeuropiečiai – lingvistinis terminas, žymintis buvusias ir esančias tautas, kalbančias ir kalbėjusias giminingomis kalbomis ir gyvenančias ar gyvenusias nuo Indijos iki Europos. Indoeuropiečiais laikomi baltai, germanai, keltai, slavai, graikai, armėnai,...

indulgencija

Romos katalikų bausmės už nuodėmes atleidimas, patvirtinamas bažnyčios išduotu raštu. Kurį laiką ji buvo perkama arba gaunama už nuopelnus bažnyčiai. XII-XIII a. indulgencijų pardavinėjimas tapo vienu pagrindinių katalikų bažnyčios ir dvasininkų paja...

Industrializacija

Industrializacija. Stambiosios pramonės kūrimas, vystymas, plėtojimas.

Infrastruktūra

Infrastruktūra. Valstybės ūkio šakų kompleksas.

Inkorporacija

Inkorporacija. įjungimas, pavertimas sudėtine dalimi.

inkvizicija

speciali bažnytinė teisminė institucija, skirta kovai su erezijomis. Pavadinimas kilęs iš to, kad inkvizicija buvo vienas iš pirmųjų teismų viduramžių Europoje, naudojusių tardymu pagrįstą procesą (ankstesni teismai naudojo ginču pagrįstą procesą). Inkvizi...

Integracija

Integracija (atstatymas). Sisteminis-struktūrinis metodas moksle. Tai įvairių mokslo šakų ir teorijų sujungimas į vientisą loginę sistemą bendrų fundamentinių teorijų pagrindu.

Interpeliacija

Interpeliacija. Renkamo valstybinio valdžios organo deputato ar deputatų grupės paklausimas valstybinio valdymo organui ar jo nariui kokiu nors jų veiklos klausimu.

Interpolas

Interpolas, Tarptautinės Kriminalinės Policijos Organizacija. įsteigta 1926 m. siekiant kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu. Interpolo valstybių narių kriminalinės policijos bendradarbiauja tarpusavyje.

Islamas

Politeistinė muslmonų religija, tikima į dievą Alachą.

Ispravninkas

Ispravninkas. Rusijos imperijoje – apskrities policijos viršininkas. Pareigybė įsteigta 1775 metais. 1775–1862 m. ispravninkas buvo renkamas, vadovavo apskrities administracijai, buvo zemskinio teismo pirmininkas. Nuo 1862 m. vadovavo apskrities polici...

Istorija

Istorija (tas, kuris žino). Mokslas, aiškinantis žmonijos praeitį, visuomenės raidos procesus. Visuotinė istorija tyrinėja bendriausius žmonijos raidos dėsnius, ji sąlygiškai gali būti suskirstyta pagal visuomeninio gyvenimo struktūras (ekonominė, politinė, kul...

Istorinė kalbotyra

Lyginamoji istorinė kalbotyra. Mokslo apie kalbą kryptis, lyginanti giminingas kalbas ir tirianti jų evoliuciją. čia taikomi tokie metodai: lyginamasis istorinis, filologinis, vidinės rekonstrukcijos.

Istoriografija

Istoriografija. 1. Mokslas apie istorijos mokslo raidą. 2. Istorijos mokslo darbų visuma.

Iždo komisija

Iždo komisija. LDK valstybinis organas, kuris rūpinosi iždo reikalais. Veikė 1764–1790 ir 1794–1795 m. Susidėjo iš 16 narių, renkamų Seimo, kuriam buvo atskaitinga. Rūpinosi LDK iždo pajamomis, transportu, pramonės ir prekybos plėtimu, sprendė finansų...