Home / Sąvokos / K / Krikščionys demokratai

Krikščionys demokratai

Krikščionys demokratai, krikdemai. Politinė srovė. Propaguoja krikščioniškąsias vertybes, tautos vienybės idėją. Lietuvoje veikė įvairios krikščionių demokratų organizacijos – Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga (1905–06), ateitininkai (įsteigti 1911), angelaičiai (1922–40) ir kt. 1917 m. susikūrė Lietuvių krikščionių demokratų partija. įvairios lietuvių krikščionių demokratų organizacijos veikia JAV, Vakarų Europoje, Kanadoje, Lotynų Amerikoje. Krikščionių demokratų atstovas Aleksandras Stulginskis buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas (1920–26). Krikščionys demokratai leido laikraščius ir žurnalus „Nedėldienio skaitymai“ (1905–07), „Tėvynės sargas“ (1917–26), „židinys“ (1924–1940) ir kt.